Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamine Käina vallas

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2016, 2

Sporditegevuse toetamine Käina vallas

Vastu võetud 21.01.2016 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sporditegevuse toetamise korra alusel toetab Käina vald oma eelarvest Käina vallas tegutsevat isikut ning teeb järelevalvet toetuse kasutamise kohta.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on toetada ja arendada spordialast tegevust Käina vallas.

 (3) Toetust antakse toetuse maksmise aastal toimuvateks tegevusteks.

 (4) Toetatakse:
 1) valla sportlaste tegevust;
 2) klubilist tegevust;
 3) tervisespordi tutvustamist ja spordiürituste korraldamist;
 4) valla esindamist maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel ning riigi esindamist rahvusvahelistel võistlustel;
 5) muid sporditegevusi.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohaselt täidetud taotlus (lisa 1). Taotluse esitamise tähtaeg on 10. märts ning enne tähtaja saabumist kuulutatakse sellest lehes Käina Kuller ning Käina valla ja Käina Spordikeskuse kodulehel.

 (2) Toetuse taotlusi võetakse vastu ka pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult eelarves ettenähtud vahendite olemasolul.

§ 3.  Taotluste esitamine

 (1) Taotlused esitatakse Käina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kus need registreeritakse.

 (2) Käina Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) juhataja kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamisteks.

 (3) Kui ilmneb valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Taotlustest annab spordikeskuse juhataja ülevaate Käina Vallavolikogu humanitaarkomisjonile (edaspidi humanitaarkomisjon) toetuse maksmise ettepaneku tegemiseks.

 (2) Taotlusega seotud humanitaarkomisjoni liige ei tohi osaleda taotluse läbivaatamisel ja ettepaneku tegemisel.

 (3) Taotlejat võib kutsuda humanitaarkomisjoni istungile.

 (4) Toetuse suuruse määramisel on aluseks Käina valla eelarves sporditegevuse toetuseks eelarvestatud summa.

 (5) Humanitaarkomisjon teeb pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist, hiljemalt järgmisel koosolekul, ettepaneku toetuse maksmiseks. Seisukoha koos põhjendustega vormistab komisjon koosoleku protokollis.

 (6) Humanitaarkomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku:
 1) jätta taotlus rahuldamata;
 2) rahuldada taotlus osaliselt;
 3) rahuldada taotlus täies mahus.

 (7) Otsuse toetuse maksmise kohta teeb spordikeskuse juhataja osalusel vallavalitsus korraldusega arvestades humanitaarkomisjoni ettepanekut.

 (8) Spordikeskuse juhataja teavitab taotlejat otsusest vähemalt e-postiga.

§ 5.  Toetuse maksmine ja järelevalve

 (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab spordikeskuse juhataja.

 (2) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande (lisa 2) hiljemalt 10. märtsiks toetuse saamisele järgneval aastal.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus täielikult või osaliselt tagasi:
 1) kui toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
 2) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise kulu;
 3) kui toetuse saaja kasutas toetust teisel eesmärgil, kui taotleti.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 22.2.2006 määrus nr 8 „Kultuuri, spordi ja noorsootöö toetamise kord“

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa  Taotlus

Lisa Aruanne

/otsingu_soovitused.json