KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Käina valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise nõuded

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2016, 3

Käina valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise nõuded

Vastu võetud 21.01.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Käina vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada korrakaitse ja turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Käina valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Käina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) määruse tähenduses on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud (nt avalikult kuulutatud) lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus, rahvaüritus või muu sellesarnane inimeste kogunemine ja koos olemine, mis ei ole koosolek ega spordiüritus spordiseaduse mõistes.

  (2) Ürituse luba (edaspidi luba) on vallavalitsuse protokollilise otsuse alusel ürituse korraldajale antav kirjalik luba, milles vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse korraldamiseks.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada nii füüsiline kui ka juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 4.   Ürituse korraldamise üldnõuded

  (1) Käina valla haldusterritooriumil tohib üritust korraldada ainult vallavalitsuses väljastatud loa alusel ja selles sätestatud tingimusi arvestades.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse korraldatava kultuuri-, etendus-, spordi- või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda, kui üritus korraldatakse määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal, ehitises, ruumis või selle osas (sh h oone siseruumides), mis on selleks otstarbeks ette nähtud ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (4) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
  1) mille tõttu muudetakse riigimaanteel liikluskorraldust;
  2) kus pakutakse või müüakse alkohoolseid jooke (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mis toimub ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  4) mis toimub ajutises ehitises (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon);
  5) kus tagab korda turvaettevõte;
  6) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  7) millel osalejate/külastajate arv on planeeritud üle 250 inimese;
  8) kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid.

  (5) Tuletöö korra mõttes on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine, gaasleegi kasutamine või muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööna ei käsitata küttekolde kasutamist või küttekoldevälise tule (nt lõke) tegemist ja grillseadme kasutamist.

  (6) Kõik kõrgendatud turvariskiga üritused tuleb enne taotluse esitamist kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeametiga.

  (7) Üritusel lõkke tegemise asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus tuleb korraldajal kooskõlastada Päästeametiga.

  (8) Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis ürituse korraldamisel tuleb lisaks selle korra nõuetele lähtuda kaitseala kaitse-eeskirjast.

  (9) Ürituse korraldaja peab tagama üritusel avaliku korra, kõigi inimeste ohutuse ning kiire teavitamise võimaliku ohu korral.

  (10) Ürituse korraldaja peab tagama maa-ala, kus üritus toimus ja sellega piirneva ala, puhastamise 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (11) Ürituse korraldaja peab tagama, et üritusel toimuv tänavakaubandus vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused ja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile, sisule ja tingimustele ning väljastatud loa nõuetele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt turvaplaanile ning tagama liikluskorralduse vastavalt Maanteeameti kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid, tagama sõltuvalt ürituse iseloomust ja külastajate arvust meditsiinilise abi korralduse;
  4) tuletöödega seotud ürituste korraldamisel juhinduma õigusaktidega kehtestatud tuleohutusnõuetest;
  5) ilutulestiku korraldamisel tagama inimese, vara ja keskkonna ohutuse;
  6) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud isikute või ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi ning järgima selle määrusega sätestatut;
  7) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  8) ürituse ärajäämisest teavitama viivitamatult vallavalitsust ja loa kooskõlastanud ametkondi.

§ 6.   Loa taotluse esitamine

  (1) Loa taotluse (edaspidi taotluse) vorm on lisatud määrusele.

  (2) Loa taotlemiseks esitab korraldaja vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele taotluse.

  (3) Taotluse ja lisadokumendid allkirjastab korraldaja.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda korraldajalt täiendavate toimingute tegemist (avalikkuse täiendav teavitamine, ürituse toimumiskoha heakorrastamine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

  (5) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeametiga.

§ 7.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus informeerib taotluse saamisel viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti asukohajärgset prefektuuri ning vajadusel ka Päästeameti asukohajärgset päästekeskust, saates vastava teabe ametkondadele e-postiga.

  (2) Vallavalitsuse kantselei vaatab taotluse läbi kolme tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast.

  (3) Kui taotluses või nõutavates lisadokumentides on puudusi (andmed on puudulikud, puuduvad vajalikud kooskõlastused vms), määratakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, teavitades sellest taotlejat kirjalikult. Puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel võetakse taotlus uuesti menetlusse, vastasel korral jäetakse taotlus läbi vaatamata ja sellest teavitatakse korraldajat kirjalikult.

  (4) Vallavalitsus väljastab loa ürituse korraldamiseks 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisele järgnevast päevast või keeldub loa andmisest selle määruse §-s 10 sätestatud põhjustel.

§ 8.   Ürituse luba

  (1) Ürituse korraldamise luba vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontaktandmed);
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) vajadusel muud tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (2) Ürituse korraldamisega nõustumisest informeerib vallavalitsus viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti asukohajärgset prefektuuri ning vajadusel ka Päästeameti asukohajärgset päästekeskust, saates vastava teabe ametkondadele e-postiga.

§ 9.   Ürituse toimumise aja või koha muutmine

  (1) Vallavalitsus võib teha ürituse korraldajale ettepaneku muuta ürituse toimumise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samal ajal ja samas kohas teise ürituse toimumiseks;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samal ajal ja samas kohas teine üritus ning mitut üritust samal ajal samas kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise aeg või koht või mõlemad ei ole sobiv(ad) sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab vallavalitsus vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus loa ürituse läbiviimiseks.

§ 10.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib protokollilise motiveeritud otsusega jätta loa ürituse korraldamiseks andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puuduseid ei kõrvaldatud tähtaja jooksul;
  2) kui loa taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) kui samal ajal ja samas kohas või samal liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku läbiviimine;
  4) kui korraldaja ei ole täitnud või ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi või kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  5) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud sündmuse läbiviimine on vastuolus õigusaktidega.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 30. septembri 2002 määruse nr 59 Käina valla korra eeskirja kehtestamine“ lisas osa I “Käina valla avaliku korra eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json