Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Külaseltside tegevuse toetamine Käina vallas

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2016, 4

Külaseltside tegevuse toetamine Käina vallas

Vastu võetud 21.01.2016 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Külaseltside tegevuse toetamise korra alusel toetab Käina vald eelarvest Käina vallas tegutsevat külaseltsi ning teeb järelevalvet toetuse kasutamise kohta.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on edendada külaelu ja suunata külaelanikke tegema koostööd ja lahendama oma küla (piirkonna) küsimusi.

  (3) Toetust antakse toetuse maksmise aastal toimuvateks tegevusteks.

  (4) Toetatakse:
  1) osaliselt küla (piirkonna) heakorra- ja teiste talgute korraldamist;
  2) osaliselt küla (piirkonda) ühendava tegevuse korraldamist;
  3) bussipeatuste hooldamist.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohaselt täidetud taotlus (lisa 1). Taotluse esitamise tähtaeg on 10. märts ning enne tähtaja saabumist kuulutatakse sellest lehes Käina Kuller ning Käina valla kodulehel.

  (2) Toetuse taotlusi võetakse vastu ka pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult eelarves selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

§ 3.   Taotluste esitamine

  (1) Taotlused esitatakse Käina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kus need registreeritakse.

  (2) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamisteks.

  (3) Kui ilmneb valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlustest teeb vallavalitsus ülevaate ning esitab selle koos taotlustega vallavolikogu humanitaarkomisjonile (edaspidi humanitaarkomisjon) toetuse maksmise ettepaneku tegemiseks.

  (2) Taotlusega seotud humanitaarkomisjoni liige ei tohi osaleda taotluse läbivaatamisel ja ettepaneku tegemisel.

  (3) Taotleja võib kutsuda humanitaarkomisjoni istungile.

  (4) Toetuse määramisel on aluseks Käina valla eelarves seltsitegevuse toetuseks eelarvestatud summa.

  (5) Humanitaarkomisjon teeb pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist, hiljemalt järgmisel koosolekul, ettepaneku toetuse maksmiseks. Oma seisukoha koos põhjendustega vormistab komisjon koosoleku protokollis.

  (6) Humanitaarkomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku:
  1) jätta taotlus rahuldamata;
  2) rahuldada taotlus osaliselt;
  3) rahuldada taotlus täies mahus.

  (7) Otsuse toetuse maksmise kohta teeb vallavalitsus korraldusega arvestades humanitaarkomisjoni ettepanekut.

  (8) Vallavalitsus teavitab taotlejat otsusest vähemalt e-postiga.

§ 5.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande (lisa 2) hiljemalt 10. märtsiks toetuse saamisele järgneval aastal.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus täielikult või osaliselt tagasi:
  1) kui toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise kulu;
  3) kui toetuse saaja kasutas toetust teisel eesmärgil, kui taotleti.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 29.3.2006.a määrus nr 12 „Külaelu edendamise toetamise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus

Lisa Aruanne

/otsingu_soovitused.json