Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2016, 18

Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2016 nr 2
jõustumine 05.02.2016

Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 2 ja 3 ja Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjon (edaspidi komisjon) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Viimsi valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on 4 kuni 6 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad vallavalitsuse poolt nimetatud isikud.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni esimees on kommunaalameti juhtaja. Komisjoni aseesimees nimetatakse vallavalitsuse korraldusega koosseisu kinnitamisel.

  (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes ametikoha järgselt tegeleb aadressiandmetega. Komisjoni sekretär kuulub komisjoni koosseisu.

  (5) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Vallavalitsusel on õigus olenemata põhjusest komisjoni liige igal ajal tagasi kutsuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe puudumisel juhib komisjoni koosolekuid komisjoni aseesimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni sekretär valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutab alla komisjoni juhataja. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid säilitatakse vallavalitsuses.

  (7) Komisjoni otsused on kohanimede määramisel soovitusliku iseloomuga.

  (8) Komisjon on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) arutada Viimsiga seonduvaid kohanime valiku küsimusi väikekohtadele ja teistele objektidele, mis on sätestatud Viimsi valla kohanimede määramise korras;
  2) valmistada ette vallavalitsuse õigusaktide eelnõusid kohanime määramiseks, muutmiseks, taastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks;
  3) teha ettepanekuid kohanimede ning kohanimesid sisaldavate objektinimetuste kohta ametiasutustele või ametiisikutele, kes on pädevad neid määrama, muutma, taastama ja kehtetuks tunnistama;
  4) teha vallavalitsusele ettepanekuid kohanimede määramist reguleerivate ja kohanimedega seotud riigi või Viimsi õigusaktide algatamiseks või muutmiseks;
  5) kooskõlastada ametlikke või mitteametlikke kohanimesid ja neid sisaldavaid objektinimetusi vastavalt Viimsi valla kohanimede määramise korrale.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
  3) küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogult või eksperthinnangut Vabariigi Valitsuse poolt määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.
  4) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 04.02.2005 määrus nr 9 „Viimsi Vallavalitsuse Kohanimekomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 5. veebruril 2016.

Alvar Ild
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json