Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 7

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 ning kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isikud, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus ajutiselt ära võetud. Lapsi (koolieelikud kuni kuueteistaastased õpilased) teenindab lasteosakond.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine, kiletamine, andmebaaside kasutamine, ruumide rentimine jm). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Põltsamaa Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

 (4) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis (edaspidi AIP) ja lugejaarvutis.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugejate andmebaasis, kuhu kantakse järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress;
 5) lugejarühm;
 6) isikukood;

 (2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (3) Registreerimisel saab lugeja salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi (edaspidi RIKSWEB) sisselogimiseks. RIKSWEB võimaldab kasutada paragrahvi 4 lõikes 10 märgitud teenuseid.

 (4) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab lugejate andmebaasist väljaprinditud registreerimislehele allkirja, millega kinnitab, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 (5) Laps registreeritakse lugejaks seadusliku esindaja (lapsevanema või eestkostja) nõusolekul. Allkirja andmisega registreerimislehele vastutab seaduslik esindaja selle eest, et laps täidab raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (6) Registreeritud lugeja saab raamatukoguteenuseid kasutada ID-kaardiga või talle tasuta väljastatud raamatukogukaardiga.

 (7) Raamatukogukaart on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Kaardi kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt teatada raamatukokku.

 (8) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 4.  Lugeja õigused, teavikute laenutamine ja AIPi kasutamine

 (1) Koju laenutatakse teavikuid 14 päevaks. Õppe- ja uurimistöödeks vajalikku kirjandust laenutatakse vajaduse korral ka pikemaks tähtajaks, kui sellele ei ole nõudlust. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 15 teavikut, sh uudiskirjandust kuni 5 teavikut.

 (2) Koju ei laenutata ajalehti ja ajakirjade viimaseid numbreid.

 (3) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Põltsamaa linn;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu. Tagatise võtmise korra kehtestab linnavalitsus.

 (4) Laenutus registreeritakse raamatukogukaardi või ID-kaardi esitamisel laenutuste andmebaasis. Lugeja saab kviitungi, kuhu on märgitud laenatud teavikute nimetused ja nende tagastamistähtajad, raamatukogu lahtiolekuajad ja raamatukogu kontaktid, laenutusperioodil raamatukogus toimuvate ürituste nimekiri.

 (5) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada raamatukogus, RIKSWEBis, telefoni või elektronposti teel, juhul kui teavikutel pole nõudlust. Raamatukogu võlglastel tähtaega ei pikendata.

 (6) Teavikuid, mis on välja laenatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugeja soovil teavitatakse teda teaviku saabumisest elektronposti või telefoni teel.

 (7) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

 (8) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 (9) Lugejal on õigus kasutada lugejaarvutit andmebaaside (RIKSWEB, ESTER jt) külastamiseks.

 (10) RIKSWEB võimaldab lugejal
 1) sirvida enda aktiivseid ja eelmisi laenutusi;
 2) sirvida ja kustutada reserveeringuid;
 3) pikendada teavikute laenutusi;
 4) sirvida viiviseid ja muid talle määratud makseid;
 5) sirvida talle tehtud märkusi;
 6) vahetada antud salasõna.

 (11) Lugejal on õigus paluda raamatukogutöötajalt individuaalset koolitust infootsinguks andmebaasides.

 (12) AIPi teenuseid võivad kasutada kõik soovijad.

 (13) AIPi klient on kohustatud:
 1) esitama iga kord isikut tõestava dokumendi või raamatukogukaardi;
 2) säilitama korda ja vaikust, austama teiste privaatsust;
 3) teatama koheselt raamatukogu töötajale tõrgetest arvuti või programmi töötamisel;
 4) enne tasuliste lisateenuste kasutamist informeerima raamatukogu töötajat;
 5) 5 minutit enne kasutusaja lõppu sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid;
 6) hüvitama enda poolt tahtlikult tekitatud materiaalse kahju.

 (14) AIPi kliendil on keelatud:
 1) kasutada isiklikku disketti, CD-d ja mälupulka, printimisel kaasatoodud paberit;
 2) teha muudatusi arvuti seadistuses;
 3) salvestada andmeid arvuti kõvakettale ja installeerida programme;
 4) külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi;
 5) arvutit taaskäivitada ja väljalülitada.

 (15) Lugejal on õigusteha ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korralduse kohta.

§ 5.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugeja soovil teavitatakse teda tähtaja saabumisest elektronposti teel. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist ei laenutata uusi raamatuid ega pikendata laenutustähtaega. Viivise suuruse kinnitab linnavalitsus.

 (2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajale.

 (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud summade tasumiseks.

 (5) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Põltsamaa Linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (6) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on ametiasutusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (7) Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (8) Lapse poolt raamatukogule tekitatud kahjud või kulutused hüvitab tema seaduslik esindaja.

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (2) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi isikuid. Keelatud on:
 1) söömine, joomine ja suitsetamine;
 2) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;
 3) loomade kaasavõtmine.

 (4) Raamatukokku ei lubata alkoholi- ja narkouimas külastajaid.

 (5) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Põltsamaa Linnavolikogu 27. novembri 2007 määrus nr 63 „Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Põltsamaa Linnavolikogu 19. septembri 2005 määrus nr 101 „Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu avaliku Interneti-punkti kasutamise eeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2017.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Andres Vään
Linnavolikogu esimees