Ehitus

Teksti suurus:

Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 26

Restaureerimistoetuse ja -preemia määramise kord

Vastu võetud 19.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määruse eesmärk on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

 (2) Määrus sätestab Pärnu linna eelarvest restaureerimistoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse eraldamise ning järelevalve ja restaureerimispreemia (edaspidi preemia) määramise alused ja korra.

 (3) Toetust makstakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.  Toetatavad tegevused

 (1) Eelistatult toetatakse riigi kaitse all oleva, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (edaspidi muinsuskaitseala), selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuva hoone avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või rekonstrueerimist.

 (2) Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned.

 (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) nõutavate andmetega vormikohase taotluse.

 (3) Taotlusele lisatakse:
 1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
 2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
 3) muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised vmt);
 5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
 6) tööde eelarve;
 7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.

 (4) Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond (edaspidi planeerimisosakond) informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalustest pärast linna eelarve kinnitamist ühe kuu jooksul.

 (5) Taotlusi on võimalik esitada kahe kuu jooksul pärast taotluste esitamise võimaluse avalikustamisest.

§ 4.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Planeerimisosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

 (2) Planeerimisosakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel informeerib planeerimisosakond sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 5.  Taotluse hindamine

 (1) Linnavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni liige ei tohi osaleda tema enda või temaga seotud isiku taotluse läbivaatamisel ja hindamisel.

 (2) Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kindlaks määratud tingimustele, jätab komisjon taotluse menetlemata.

 (3) Komisjon lähtub otsustamisel käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eelistustest ja järgmistest kriteeriumitest:
 1) tööde vastavus objekti säilimise tagamisele;
 2) objekti arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, tüüpilisus, funktsiooni järjepidevus või autentsus ja objekti vaadeldavus avalikus ruumis;
 3) originaalmaterjali olemasolu ja säilitamine;
 4) omaniku senine panus ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse;
 5) jätkutööd.

§ 6.  Toetuse suurus ja eraldamine

 (1) Toetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot.

 (2) Toetust makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses.

 (3) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamist vastavalt komisjoni ettepanekutele.

 (4) Planeerimisosakond teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest 10 tööpäeva jooksul pärast korralduse vastuvõtmist.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Planeerimisosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise otsustamist ühe kuu jooksul. Taotluse positiivne rahastamisotsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, millise aja jooksul on taotlejal õigus sõlmida planeerimisosakonnaga leping.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 8.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta vormikohase aruande, mis sisaldab tööde kirjeldust, materjalide ja töö maksumust, kuludokumendid ning fotod hoonest pärast tööde lõpetamist. Aruande vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

 (2) Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks.

 (3) Kui töö jääb tähtaegselt teostamata toetuse saajast mittetulenevatel põhjustel, võib planeerimisosakond komisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega, kuid mitte rohkem kui üks aasta pärast taotluse rahuldamise kuupäeva.

§ 9.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

 (2) Toetust ei maksta välja ja linnavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
 1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, välja arvatud määruse § 8 lõikes 3 sätestatud juhul;
 2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ning kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
 3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul toetuse eraldamise otsustamist;
 4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

 (3) Planeerimisosakond saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise teate kolme tööpäeva jooksul pärast keeldumise alusest teadasaamist.

§ 10.  Preemia määramine

 (1) Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.

 (2) Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele eelarvevahendite olemasolul komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

 (3) Preemia saajad avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

§ 11.  Järelevalve

 (1) Planeerimisosakonnal on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist.

 (2) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

 (3) Planeerimisosakonnal on õigusteha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Toetuse taotlused 2017. aastaks esitatakse 1. aprilliks 2017.

 (2) Kuni Pärnu linna uue üldplaneeringu kehtestamiseni võrdsustatakse määruses kasutatud mõistet „miljööväärtuslik ala“ mõistega „miljööala“.

 (3) Pärnu Linnavolikogu 19.10.2006 määrus nr 45 „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees