Ehitus

Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 27

Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord

Vastu võetud 19.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib korterelamute sihtotstarbelist toetamist korterelamu(te) hoovi(de) heakorrastamiseks Pärnu linnas eelarveliste vahendite olemasolu korral.

  (2) Määrus sätestab toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse määramise alused ja korra.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse eesmärk on:
  1) parandada hoovide välisilmet;
  2) parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt;
  3) suurendada korterelamute elanike omaalgatust ja koostöötahet;
  4) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.

  (2) Hoov käesoleva määruse mõistes on korterelamu juurde kuuluv taotleja valitseda olev kinnistu, mis on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks
  2) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  3) hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks.

  (2) Kavandatav töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks.

§ 4.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:
  1) 2000 eurot ühe taotleja kohta või
  2) 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või
  3) 4000 eurot ühistaotluse korral.

  (2) Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse maksimaalselt ühele projektile.

§ 5.   Taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Pärnu linnas tegutsev korteriühistu, elamu- või hooneühistu või vähemalt kaheksa korteriomandiga ehitise korteriomandite valitseja.

  (2) Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega (ühistaotlus).

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta;
  2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  3) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldus;
  4) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  5) kavandatava töö eelarve;
  6) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

  (2) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada ajavahemikus 15. jaanuar kuni 1. märts.

  (3) Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond (edaspidi majandusosakond) informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalustest.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Majandusosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Majandusosakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib majandusosakond sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.   Taotluste hindamine

  (1) Linnavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon). Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotleja juhtorgani ja/või taotleja enda liige.

  (2) Hindamiskomisjon tunnistab taotleja ja taotluse vastavaks, kui on täidetud määruses sätestatud nõuded, kusjuures kavandatava töö eelarve ei tohi olla põhjendamatult kõrge.

  (3) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjon arvestab taotluste hindamisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega, eelistatult toetatakse hoovi mängu- või spordiväljaku rajamist või parendamist. Hindamiskomisjon lähtub muuhulgas järgmistest asjaoludest:
  1) hoovi atraktiivsus;
  2) omaalgatus ja sotsiaalsed suhted korteriühistus;
  3) hoovi ohutus;
  4) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut.

  (2) Majandusosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

  (3) Kulutuste tegemine taotluse rahuldamise otsuseni toimub taotleja omal vastutusel.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Majandusosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks esitama majandusosakonnale vormikohase aruande töö teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ning maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele. Aruande vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Kui töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, esitab toetuse saaja majandusosakonnale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks kuludokumendid teostatud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest ning nende põhjustest.

  (3) Kui töö jääb tähtaegselt teostamata toetuse saajast mittetulenevatel põhjustel, võib majandusosakond hindamiskomisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega kuni toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 1. detsembrini.

  (4) Majandusosakond kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ja edastab nõuetekohased aruanded Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele toetuse väljamaksmiseks.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Majandusosakonnal on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

  (3) Majandusosakonnal on õigusteha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

  (2) Toetust ei maksta välja ja linnavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
  1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, välja arvatud määruse § 11 lõikes 3 sätestatud juhul;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ning kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest;
  4) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

  (3) Põhjendatud juhul võib linnavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud kuid tähtajaks teostamata või mittevastavate töödega.

  (4) Majandusosakond saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise või toetuse vähendamise teate toetuse maksmisest keeldumise või toetuse vähendamise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest alates 3 tööpäeva jooksul.

§ 14.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 17 “Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json