Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kose Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 60

Kose Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2017 nr 131

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Kose Päevakeskuse (edaspidi päevakeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise ning aruandluse ja kontrolli alused.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Päevakeskus on Kose Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Päevakeskuse aadressiks on Hariduse tn 2, 75101 Kose alevik, Kose vald Harjumaa.

 (3) Päevakeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

 (4) Päevakeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kose Vallavolikogu.

§ 3.  Päevakeskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on pakkuda sotsiaalteenuseid, huvitegevust ja päevast tegevust eakatele, puuetega ning toimetulekuraskustega inimestele.

 (2) Eesmärkide saavutamiseks täidab päevakeskus järgmisi ülesandeid:
 1) osutab hoolekandeteenuseid psüühiliste erivajadustega inimestele sh. riiklikke hoolekandeteenuseid;
 2) pakub eakatele ja puuetega inimestele võimalusi vaba aja sisustamiseks, organiseerib huvialaringide tegevust ja korraldab ühisüritusi;
 3) osutab eakatele, puuetega ning toimetulekuraskustega inimestele sotsiaalteenuseid nende toimetuleku suurendamiseks;
 4) annab päevakeskuse tegevuses osalejatele sotsiaalhoolekande alast informatsiooni ja osutab sotsiaalnõustamise teenust;
 5) tagab informatsiooni kättesaadavuse osutatavate teenuste kohta, korraldab infopäevi;
 6) korraldab päevakeskuse ruumide üürimist vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 4.  Päevakeskuse juhtimine

 (1) Päevakeskuse igapäevast tegevust korraldab päevakeskuse juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja vallavalitsus oma korraldusega. Juhataja kinnitab ametisse Kose Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Päevakeskuse juhataja õigused ja kohustused:
 1) kinnitab päevakeskuse asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;
 2) koostab ja esitab päevakeskuse eelarve projekti Kose valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 3) vastutab päevakeskuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 4) korraldab päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Kose vallavara eeskirjale ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 5) tegutseb päevakeskuse nimel ja esindab päevakeskust ilma erivolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui Eesti Vabariigi või Kose valla õigusaktid sätestavad teisiti;
 6) teeb tehinguid päevakeskuse põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
 7) vastutab Kose vallavalitsuse raamatupidamisele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 8) teeb vallavalitsusele ettepaneku päevakeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise aluste kinnitamiseks;
 9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 10) annab oma pädevuse piires päevakeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 11) tagab seaduste ja muude Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 12) korraldab päevakeskusesse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 13) täidab muid tema töökohustustega seonduvaid ülesandeid.

§ 5.  Päevakeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Päevakeskuse vara moodustavad valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud inventar ning muu vara. Päevakeskuse vara on Kose valla omand.

 (2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kose vallavara valitsemise korrale.

 (3) Päevakeskust finantseeritakse Kose valla eelarvest.

 (4) Volikogu võtab vastu Kose valla eelarve, mille koosseisus on päevakeskuse kulude ja investeeringute eelarve.

 (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 6.  Päevakeskuse ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Päevakeskuse ümberkujundamine või tema tegevuse lõpetamine toimub vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Päevakeskuse likvideerimise viib läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud likvideerimiskomisjon.

§ 7.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json