Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2018 nr 65
RT IV, 29.12.2018, 44
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2020RT IV, 28.01.2020, 731.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Spordikeskuse nimi

  Asutuse täielik nimetus on Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus (edaspidi spordikeskus vastavas käändes).

§ 2.   Spordikeskuse aadress

  Spordikeskus asub aadressil Tööstuse 5, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

§ 3.   Spordikeskuse õiguslik seisund

  (1) Spordikeskus on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) hallatav asutus.

  (2) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi vald vastavas käändes) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Spordikeskuse hallatavate kultuuri- ja spordiehitiste nimekirja kinnitab vallavalitsus.

  (4) Spordikeskuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus spordikeskuse juhataja ettepanekul.
[RT IV, 28.01.2020, 7 - jõust. 31.01.2020]

§ 4.   Pitsat, eelarve, sümboolika ja veebileht

  (1) Spordikeskusel on oma nimega ja valla vapiga pitsat.

  (2) Spordikeskusel on valla eelarves iseseisev alaeelarve.

  (3) Spordikeskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (4) Spordikeskusel võib olla oma veebileht.

2. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Spordikeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) pakkuda valla elanikele mitmekülgset sporditeenust, luua tingimused ja võimalused tegelemiseks tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga;
  2) võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja kohaliku kultuurielu edendamiseks;
  3) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  4) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  5) koostöö valla teiste haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega;
  6) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  7) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine.

  (2) Spordikeskuse tegevus on suunatud eeskätt Põhja-Pärnumaa valla elanikele.

§ 6.   Spordikeskuse ülesanded

  Spordikeskuse ülesanded on:
  1) tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine;
  2) koostöö tegemine Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri-, ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
  3) valla õppeasutuste õpilastele spordikeskuse ruumide ja spordirajatiste tasuta kasutamise tagamine õppetundide ajal;
  4) spordikeskuse valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamise võimaldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
  5) treeninglaagrite korraldamise võimaldamine;
  6) valla spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms kogumine, säilitamine ja külastajatele eksponeerimine;
  7) hallatava vara korrashoidmine, parendamine ja säilitamine;
  8) spordikeskuse kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  9) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  10) ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  11) kultuurisidemete loomine ja arendamine nii kodu- kui välismaal;
  12) taidlus- ja huviringide töö korraldamine ning arendamine;
  13) professionaalse kultuuri vahendamine;
  14) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.   Spordikeskuse juhataja

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 8.   Spordikeskuse juhataja ülesanded

  (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires spordikeskuses läbiviidavate tegevuste, spordikeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) esindab valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja ütleb üles spordikeskuse töötajatega töölepingud;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) vastutab spordikeskuse asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
  5) koostab eelarve projekti ja esitab selle kooskõlastamiseks spordikeskuse nõukogule;
  6) tagab eelarve täitmise;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud spordikeskuse sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
  9) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
  10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja spordi- ning kultuuriürituste ajakava;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse ja valla kultuuri- ning spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  13) komplekteerib ja korraldab võistkondade ka kultuurikollektiivide osalemise maakondlikel ning üleriigilistel võistlustel;
  14) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.   Spordikeskuse töökorraldus

  (1) Asjaajamine spordikeskuses toimub vastavalt teenuste korraldamise ja teabehalduse üldistele alustele, mille alusel kehtestab vajadusel täpsustatud nõuded spordikeskuse juhataja.

  (2) Spordikeskuse lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Spordikeskuse vara

  Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle Põhja-Pärnumaa vallavara valitsemise korra alusel sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

§ 11.   Spordikeskuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Spordikeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, muudelt juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt.

  (2) Spordikeskusel on õigus kasutada tema valduses olevat vara tasuliste teenuste osutamiseks.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Spordikeskuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 12.   Aruandlus

  Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Spordikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine, tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json