Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Kiili vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 24

Tunnustamise kord Kiili vallas

Vastu võetud 23.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Kiili valla põhimääruse § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse tunnustamise kord Kiili vallas, tunnustamise vormid ja kirjeldus, nende taotlemise ja andmise alused.

§ 2.   Tunnustuse vormid

  Kiili valla tunnustamise vormid on:
  1) Kiili valla aastate tegu;
  2) Kiili valla aasta tegu;
  3) Kiili valla tänukiri;
  4) Kiili valla aasta sportlane/spordivõistkond;
  5) Kiili valla aasta kultuuritegija.

§ 3.   Autasude andmine

  (1) Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.

  (2) Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese. Tunnistuse kujunduse ja mälestuseseme valiku kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (4) Tiitel Aastate tegu omistatakse isikule üks kord.

  (5) Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.

  (6) Tiitliga Aasta tegu kaasneb rahaline preemia, mille suuruse otsustab Kiili Vallavalitsus võttes arvesse Kiili Vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekut.

  (7) Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, edukalt esinenud Kiili valla poolt korraldatud konkursil või muul viisil esindanud või toetanud Kiili valda. Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

  (8) Tiitel Aasta sportlane/spordivõistkond antakse füüsilisele isikule või võistkonnale, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel spordivõistlustel.

  (9) Tiitel Aasta kultuuritegija antakse füüsilisele isikule või kollektiivile, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi üleriiklikel võistlustel ja konkurssidel või rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

  (10) Tiitlitega Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija kaasneb tunnistus ja mitterahaline preemia. Tunnistuse kujunduse ja mitterahalise preemia valiku kinnitab Kiili Vallavalitsus.

§ 4.   Autasude taotlemine

  (1) Taotlus tiitli Aastate tegu andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks. Taotluses näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik võiks saada tiitli Aastate tegu.

  (2) Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (3) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need koos oma seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

  (4) Vallavolikogu vastava valdkonna komisjon vaatab taotlused läbi ning esitab hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda volikogu otsuse eelnõu tiitli Aastate tegu andmise kohta.

  (5) Tiitli Aastate tegu andmise otsustab Kiili Vallavolikogu.

  (6) Tiitlile Aasta tegu saavad Vallavalitsusele kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud 1. veebruariks.

  (7) Tiitli Aasta tegu nominendid valib esitatute hulgast välja Vallavalitsus.

  (8) Tiitli Aasta tegu kolm parimat tegu selguvad Vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel.

  (9) Taotluse tänukirja andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavanem;
  3) vallavalitsuse liige;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus.

  (10) Taotluse tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija andmiseks võib esitada hiljemalt 1.veebruariks:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (11) Esitatud taotlus peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik, võistkond või kollektiiv tiitlit väärib.

  (12) Tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija pälvivad kõik kandidaadid, kes vastavad käesoleva korra § 3 lg 8 ja lg 9 nimetatud tingimustele. Tingimustele vastavust kontrollib Kiili Vallavalitsus.

§ 5.   Autasude kätteandmine

  (1) Tiitli Aastate tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (2) Tiitli Aasta tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (3) Tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik.

  (4) Tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija koos tunnistuse ja mitterahalise preemiaga annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 22.01.2015 määrus nr 2 "Tunnustamise kord Kiili vallas".

Toomas Väljataga
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json