ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiseks toetuse andmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 27

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiseks toetuse andmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 42 lõike 1, sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punkti 1

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiseks (edaspidi eluaseme kohandamine) toetuse andmise kord reguleerib sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi ministri määrus) alusel antava toetuse taotlemise tingimusi ja korda Kanepi vallas.

  (2) Korra eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses mõistete kasutamisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses ja sotsiaalhoolekande seaduses määratletud mõistetest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse Kanepi valla eelarve vahenditest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse ministri määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Toetuse saaja tasub tööde eest osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

  (4) Eluruumi kohandamise tööde eest tasub Kanepi Vallavalitsus:
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) taotlejale, kui taotleja teostab tööd ise.

§ 4.   Õigustatud isikud

  Toetust on õigustaotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Kanepi vald ja kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

§ 5.   Toetatavad tegevused

  Toetus määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3) köögitoimingutega seotud tegevusi.

§ 6.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab vallavalitsus selles meetmes osalemise ja selle mahu sõltuvalt vallaeelarves selleks eraldatud summa suurusest.

  (2) Kui vallavalitsus otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Kanepi valla kodulehel ja valla ajalehes järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) kohanduste tegemise periood;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 7.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik või tema esindaja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  2) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  3) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  4) planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  5) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  2) taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui eluruumi kohandamisega seotud tööd tehakse väljaspool eluruumi (hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).
  4) Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või muu eksperdi hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  5) kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine,
  6) kohanduse puhul, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.

  (3) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus 2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord.

§ 8.   Taotluste hindamine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Taotlused registreeritakse nende saabumise järjestuses.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust. Vajaduse korral kaasab komisjon majandus- ja/või ehitusspetsialisti.

  (3) Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, sotsiaalkomisjon puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (5) Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust ning üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Eelistatakse suurema abivajadusega taotlejaid.

  (6) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) eluaseme soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluaset on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluaset kontrollida;
  4) eluaseme soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluaseme kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

  (7) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (8) Komisjon koostab taotluste hindamise alusel kohanduse saajate nimekirja (koondtaotluse). Kui taotlusi on esitatud rohkem, kui Sotsiaalministeeriumi määratud kohanduste arv või eelarves projektis osalemise omafinantseeringuks eraldatud summa, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil. Taotleja peab eelnevalt kinnitama eelmisel perioodil esitatud kirjaliku taotluse kohasust ja soovi jätkuvalt toetust taotleda.

  (9) Menetlusse võetud taotluste põhjal esitab vallavalitsus projekti rakendusüksusele ministri määruse nõuete kohase koondtaotluse.

  (10) Kui rakendusüksus peab komisjoni esitatud koondtaotluses esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on komisjonil õigus asendada sobimatu taotlus nimekirjas järgmise taotlusega.

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise ja maksmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist.

  (2) Otsus tehakse isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 10.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Kui eluruumi kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmib vallavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest toetuse eraldamise lepingu toetuse saajaga ja vajadusel eluruumi kohandust teostava juriidilise isikuga.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) teostatavad kohandustööd;
  3) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  4) tööde tähtaeg;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  8) muud olulised tingimused.

  (3) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud aja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest lepingut ei sõlmita, loetakse toetuse saaja toetusest loobunuks.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja lepingu alusel 30 tööpäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning paikvaatluse läbiviimist kohandatud eluruumis.

  (2) Kui eluaseme kohandamise käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või toetuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamiseks vajaliku töö osast, tuleb sellest kohe teavitada vallavalitsust ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muuta eluaseme kohandamise tööde maksumust ja valla poolt kaetavat osa.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole teostatud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 12.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Komisjon hindab kohandamise mõju toetuse saajale ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamakse tegemisest arvates.

  (3) Info kogumiseks on komisjonil õigus:
  1) viia kohandatud eluruumides läbi paikvaatlusi,
  2) küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid ning
  3) koostada nende tegevuste kohta akt.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kolme aasta jooksul otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud toetuse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid. Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (5) Juhul, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, hüvitab toetuse saaja vallavalitsusele õigusliku aluseta saadud ja kasutatud toetuse summad.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrus kehtib kuni 31.08.2023.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json