Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2021, 10

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 21.11.2019 nr 18
RT IV, 26.11.2019, 12
jõustumine 29.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2021RT IV, 28.01.2021, 631.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saku valla kaasava eelarve eesmärk on elanike kaasamine valla eelarve koostamisse.

  (2) Kaasava eelarve suurus eelarveaastal on 20 000 eurot.
[RT IV, 28.01.2021, 6 - jõust. 31.01.2021]

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  Kaasavas eelarves ettenähtud summat võib kasutada Saku vallas avalikes huvides investeeringu tegemiseks, avalikku ruumi olulise objekti rajamiseks või muul viisil avalikku hüve pakkuvate ühekordsete kulude katmiseks.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Selgitusi kaasava eelarve menetlemise või ettepanekute tegemise kohta antakse Saku valla veebilehel, muudes sotsiaalmeedia kanalites ja valla lehes Saku Sõnumid.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekuid võib esitada kuni 31. oktoobrini elektrooniliselt e-postiga aadressil saku@sakuvald.ee või paberkandjal Saku Vallavalitsusse.

  (2) Ettepanekule tuleb märkida:
  1) ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress või postiaadress;
  2) ettepaneku lühike kirjeldus ja vajaduse põhjendus;
  3) võimalusel lisada ideekavand või muu iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto vms).

§ 5.   Ettepanekute hindamine

  (1) Ettepanek:
  1) peab vastama käesoleva määruse §-is 2 nimetatud nõuetele;
  2) ei tohi ületada § 1 lõikes 2 nimetatud kaasava eelarve summat;
  3) peab olema teostatav eelarveaasta jooksul;
  4) ei tohi tekitada järgnevatel aastatel vallale ebamõistlikke kulusid.

  (2) Vallavalitsus võib sarnaseid ettepanekuid liita või paluda ettepaneku esitajal seda korrigeerida.

  (3) Eeltoodud kriteeriumitele vastavad ettepanekud kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 30. novembriks ja pannakse rahvahääletusele (hääletus).

§ 6.   Hääletus ja tulemuste väljaselgitamine

  (1) Ettepanekule saavad toetust avaldada (hääletada) vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Saku vald.

  (2) Hääletamine toimub vähemalt 14 päeva jooksul elektrooniliselt Saku valla veebilehel. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse (ID kaart) või muu isiku elektroonilist identifitseerimist võimaldava rakenduse kaudu.

  (3) Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või infosüsteemis identifitseerimisvõimalust, saavad hääletada Saku Vallavalitsuses ja Saku valla raamatukogudes (Saku alevikus Teaduse tn 1, Kiisa Vabaajakeskuses, Kurtna Koolis ja Kajamaa Koolis).

  (4) Kui hääletuse tulemusena selgub, et isik on hääletanud kaks või enam korda, arvestatakse viimasena hääletatud ettepanekut.

  (5) Hääletuse tulemusi enne hääletamise perioodi lõppu ei avalikustata. Peale hääletamise perioodi lõppu reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule.

  (6) Hääletustulemusena selgunud ettepanekute paremusjärjestus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 31. jaanuariks.
[RT IV, 28.01.2021, 6 - jõust. 31.01.2021]

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest jäävad kaasavale eelarvele eraldatud summa piiridesse.

  (2) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku(te) maksumus ületab kaasava eelarve summat, võib vallavalitsus põhjendatud juhul ettepanekut kuni 10% ulatuses täiendavalt rahastada.

  (3) Ettepaneku(d) viib vallavalitsus ellu eelarveaasta jooksul.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada kuni 31. detsembrini. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestus kinnitatakse hiljemalt 28. veebruariks.

  (2) 2020. aastal on kaasava eelarve suurus 20 000 eurot.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json