Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mulgi valla noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2021, 17

Mulgi valla noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord

Vastu võetud 20.01.2021 nr 140

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 ning § 151 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Mulgi valla noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab tingimused Mulgi valla haldusterritooriumil elavatele noortele ja tegutsevatele noorteühingutele Mulgi valla eelarvest omaalgatusprojektide toetuse taotlemiseks.

  (2) Määrus reguleerib Mulgi valla (edaspidi vald) eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest linnadele ja valdadele toetuse taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist, toetuse andmisest keeldumist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada noorsootööd ja ergutada noorte omaalgatust vallas.

  (4) Toetust eraldatakse noortele suunatud ürituse, kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise (edaspidi projekt) korraldamiseks, mis on suunatud vähemalt 15 noorele.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) toetust taotlev noor on 14–26-aastane füüsiline isik, kelle rahvastikujärgne elukoht on Mulgi vald;
  2) toetust taotlev noorteühing on 7–26 aastastest noortest koosnev grupp, seltsing või mittetulundusühing, mis tegutseb Mulgi vallas;
  3) projektimeeskond on 7–26 aastasest noortest koosnev grupp projekti ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks;
  4) mentor on noorsootöötaja, huviringi juhendaja, õpetaja, sotsiaalpedagoog jne, kes juhendab ja toetab noori projekti elluviimisel.

§ 3.   Toetamise põhimõtted

  (1) Ühe taotluse maksimaalne määr on 500 eurot projekti kohta.

  (2) Ühes voorus toetatakse maksimaalselt 3 projekti.

  (3) Kui taotlusevoorus toetatakse vähem kui 3 projekti või toetuste summa jääb alla 1500 euro on komisjonil õigus toetada järgmises voorus selle võrra rohkem projekte.

  (4) Abikõlblikud on üksnes projekti need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud taotluses nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (5) Abikõlblikud ei ole projektiga seotud järgmised kulud:
  1) projektijuhi töö tasustamine;
  2) seadmete ja inventari soetamine;
  3) klassiõhtute korraldamine;
  4) klassiekskursioonide korraldamine.

  (6) Toetust ei saa taotleda noor või noorteühing, kellel on varasemate toetuste kasutamise aruanded vallale nõuetekohaselt esitamata.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda käesoleva määruse § 2 punktides 1 ja 2 nimetatud noored ning noorteühingud.

  (2) Toetust taotleval alaealisel noorel või noorteühingul peab olema täiskasvanud mentor.

  (3) Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus või video, kus on ära toodud:
  1) noorteühingu liikmete nimed ja vanused;
  2) noorteühingu esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) projekti pealkiri, tutvustus (tegevuse eesmärk, tegevuste täpne kirjeldus, sihtgrupp), projekti läbiviimise aeg;
  4) planeeritavad tulemused ja mõju;
  5) mentori nimi ja nõusolek;
  6) taotletav summa koos eelarvega. Vallalt taotletav toetus, samuti oma- ja kaasfinantseerijate olemasolul näidata kõik toetussummad taotluses finantseerijate kaupa.

  (4) Üks taotleja võib kalendriaastas esitada mitu taotlust erinevate projektide elluviimiseks.

  (5) Taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. september ja 20. november. Kui taotluse esitamise päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (6) Toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormid kehtestab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Mulgi Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus) registreerib esitatud taotlused või videod. Toetuse taotlusi menetleb ametiasutuse vastava ala spetsialist, kes kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust 10 kalendripäeva jooksul taotluste esitamisest.

  (2) Kui selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale 5 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jätab vastava ala spetsialist taotluse läbi vaatamata.

  (3) Ametiasutuse vastava alal spetsialist edastab taotlused rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks vallavalitsuse korraldusega moodustatud 5-liikmelisele komisjonile, mille koosseisu kuulub Mulgi valla noortevolikogu liige.

  (4) Komisjon teeb 14 kalendripäeva jooksul taotluste kohta ettepaneku, mille edastab vallavalitsusele lõpliku otsuse tegemiseks.

§ 6.   Toetuse eraldamine ja väljamaksmine

  (1) Toetuse eraldamise ja toetuse suuruse ning eraldamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Toetus kantakse taotluses märgitud arvelduskontole vallavalitsuse korralduses märgitud tähtajaks ja summas.

§ 7.   Eraldatud toetusest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetusest loobuda, kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda toetuse saajal toetust eesmärgipäraselt kasutada.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja avalduse, milles märgitakse toetusest loobumise põhjus ning tagastatakse juba väljamakstud toetus kogu ulatuses.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatu järgi. Toetuse saaja teavitab toetuse andjat viivitamata kui ilmnevad projekti elluviimist takistavad asjaolud.

  (2) Toetuse saaja kasutab Mulgi valla vapi kujutist toetuse abil korraldatavatel sündmustel.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetust saanud tegevuse või sündmuse toimumisele järgneva 30 kalendripäeva jooksul. Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse toetuse saajale tähtaeg kuni 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel või tegevuse läbiviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 kalendripäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, ei pea taotleja kasutamata jäänud osa vallale tagastama.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning taotluses esitatud andmete õigsust.

  (2) Vallavalitsusel on õigus korralduse alusel nõuda toetuse tagasimaksmist kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) taotleja ei ole võimaldanud toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimist;
  5) taotleja ei ole tähtaegselt esitanud aruannet toetuse kasutamise kohta.

§ 11.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json