Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Lääneranna valla likviidsete varade paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 50

Lääneranna valla likviidsete varade paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 36 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Lääneranna valla (edaspidi valla) likviidsete varade paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimused ja kord.

  (2) Valla likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid, rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad.

§ 2.   Piirangud likviidsete varade paigutamisel ja tehingute tegemisel

  Vald võib likviidsete varadena omada:
  1) hoiuseid krediidiasutustes, kui krediidiasutusel või selle emaettevõtja või filiaalina tegutseval välisriigi krediidiasutusel ei ole rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuride määratletuse kohaselt krediidireiting väiksem kui P-1 (Moody’s) või selle ekvivalent;
  2) võlakirju, mille emitendi krediidireiting ei ole väiksem kui A2 (Moody’s) või P-1 (Moody’s) või nende ekvivalent;
  3) sularaha kuni 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

§ 3.   Likviidsus- ja investeerimisportfell

  (1) Valla rahalised vahendid jagatakse likviidsus- ja investeerimisportfelliks.

  (2) Likviidsusportfell peab katma vähemalt ühe kuu valla rahalised vajadused.

  (3) Riigieelarvest vallale üle kantud sihtotstarbelised vahendid kuuluvad likviidsusportfelli.

  (4) Likviidsusportfelli kuuluvaid varasid võib hoida nõudmiseni ja kuni kuuekuise tähtajaga tähtajalistel hoiustel.

  (5) Valla rahalised vahendid, mis ei kuulu likviidsusportfelli, kuuluvad investeerimisportfelli.

  (6) Valla rahalisi vahendeid, mis kuuluvad investeerimisportfelli, võib investeerida vastavalt §-le 2 järgmistesse finantsinstrumentidesse:
  1) nõudmiseni ja tähtajalised hoiused;
  2) võlakirjad.

  (7) Investeerimisportfelli kuuluvaid rahalisi vahendeid võib paigutada:
  1) kuni 100% nõudmiseni ja tähtajalistesse hoiustesse;
  2) kuni 50% võlakirjadesse.

§ 4.   Finantsriskidest tulenevad piirangud

  (1) Valla raha, väärtpaberite ning muu finantsvara paigutamisel tuleb arvestada ja juhtida järgmisi valla raha haldamisega seotud finantsriske:
  1) likviidsusrisk;
  2) valuutarisk;
  3) intressirisk;
  4) krediidirisk.

  (2) Likviidsusrisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et vallal ei ole piisaval hulgal likviidseid rahalisi vahendeid valla finantskohustuste kohaseks täitmiseks. Likviidsusriski juhtimise eelduseks on vastavale väärtpaberile likviidse teisese turu olemasolu, kus vajadusel oleks võimalik turuhinda mõjutamata teostada tehinguid kiiresti ja suurtes kogustes.

  (3) Valuutarisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et valuutakursside muutumine mõjutab valla finantsvarade ja -kohustuste väärtust. Valuutariski juhtimiseks tuleb valla rahaliste vahendite paigutamisel vältida valuutariski võtmist. Finantsvarasid ja -kohustusi, mis on eurodes, loetakse valuutariski vabaks.

  (4) Intressirisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et intressimäärade muutumine mõjutab investeeringute ja nendelt saadava tulu väärtust ning finantskohustustega seotud kulude suurust. Intressiriski juhtimiseks sõlmitakse vajadusel fikseeritud või ujuva intressiga lepinguid.

  (5) Krediidirisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et tehingu vastaspoole kohustuste mittekohasest täitmisest tekib kahju. Tehingu vastaspoole finantsseisundi hindamiseks kasutatakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride Moody’s või Standard & Poor’s krediidireitingut.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ingvar Saare
vallavanem

Merike Ehasalu
sekretär-registripidaja vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json