PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 51

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 25.01.2023 nr 20

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega nähakse ette detailplaneeringust huvitatud isiku (edaspidi huvitatud isik) ja Rakvere valla (edaspidi vald) vahel planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi üldiselt nimetatud rajatised) väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks kokkuleppimise alused ja kord.

  (2) Rajatised käesoleva määruse mõttes on avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed, haljastus, välisvalgustus, tehnorajatised ja rajatised, mis on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks.

§ 2.   Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamine (edaspidi rajatiste väljaehitamine) ja väljaehitamisega seotud kulude kandmine (edaspidi kulude kandmine)

  (1) Huvitatud isikul tekib rajatiste väljaehitamise kohustus, kui valla arengukava ja planeeringu algatamise otsuse ajal kehtiv eelarve ei näe ette detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud rajatiste ehitamist.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud välja ehitama kõik detailplaneeringus ette nähtud rajatised, sealhulgas rajatised, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud ja sellega funktsionaalselt seotud.

  (3) Põhjendatud juhul võib halduslepingus näha ette detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste välja ehitamise etappide kaupa.

  (4) Vallal ei ole õigust nõuda rajatiste, mille olemasolust ei sõltu planeeringulahenduse elluviidavus, väljaehitamist.

  (5) Huvitatud isik ehitab üldjuhul planeeringulahenduse elluviimiseks omal kulul välja käesolevaparagrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud rajatised kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (6) Kui tegemist on munitsipaal- ja eraomandis olevatel maa-aladel kavandatud arendusalaga ning valla eelarves ja eelarvestrateegias on kavandatud detailplaneeringu elluviimise perioodiks detailplaneeritaval maa-alal tehnilise taristu väljaehitamine, siis sõlmitakse huvitatud isikuga taristu väljaehitamiseks ja kulude kandmiseks proportsionaalne kokkulepe. Rajatise väljaehitamise rahastamisega seotud kulude suurus sõltub hankija poolt läbiviidava hanke tulemusest.

§ 3.   Halduslepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta

  (1) Detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta sõlmib vald huvitatud isikuga halduslepingu kui puuduvad planeerimisseaduses sätestatud lepingu sõlmimist välistavad asjaolud. Leping sõlmitakse enne detailplaneeringu algatamise otsustamist. Huvitatud isik kohustub andma kinnituse detailplaneeringukohaste teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamiseks.

  (2) Kui huvitatud isik ei nõustu halduslepingut sõlmima, siis kohalikul omavalitsusel on õigus keelduda detailplaneeringu algatamisest.

  (3) Kui esineb asjaolu, mis takistab huvitatud isikul halduslepingus ettenähtud ülesannet täita, on vallal õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduskoostööseaduses sätestatud alustel ning teha otsuse detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks. Huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega juba kantud kulusid ei hüvitata.

§ 4.   Halduslepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagamiseks

  (1) Haldusleping sõmitakse detailplaneeringukohaste tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagamiseks ja üleandmiseks vallale kui need asuvad valla omandis oleval maal või on suunatud avaliku huvi tagamisele. Huvitatud isikul tuleb sõlmida vallaga haldusleping enne detailplaneeringu algatamise otsustamist.

  (2) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu algatamise otsustamist, on vallal õigus jätta detailplaneering algatamata.

  (3) Pärast rajatiste väljaehitamist ja neile kasutusloa andmist võib huvitatud isik avalikuks kasutuseks mõeldud rajatised üle anda vallale ja/või vee-ettevõtjale.

§ 5.   Planeeringualale ehituslubade andmine

  (1) Enne detailplaneeringuga kavandatud hoonetele ehituslubade andmist peavad käesoleva korra § 1 lõikes 1 nimetatud rajatistele olema väljastatud kasutusload.

  (2) Vallal on õigus keelduda detailplaneeringuga kavandatud hoone(te)le ehitus-või kasutusloa andmisest, kui huvitatud isiku lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täitmata. Erandkorras võib vald nimetatud ehitusload- ja teatised väljastada juhul, kui huvitatud isik on vallale andnud piisava tagatise rajatiste väljaehitamise kohustuse tagamiseks ning teostatavad tööd on kavandatud etapiviisiliselt.

§ 6.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõmitud halduslepingud kehtivad lepingutes nimetatud tähtajani.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json