PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 57

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega nähakse ette detailplaneeringust huvitatud isiku (edaspidi huvitatud isik) ja Anija valla (edaspidi vald) vahel planeerimisseaduse (PlanS) § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks kokkuleppimise alused ja kord.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid PlanS tähenduses.

§ 2.   Rajatiste väljaehitamise juhud

  (1) Huvitatud isikul tekib rajatiste väljaehitamise kohustus, kui ta on huvitatud detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest, kehtestamisest ja elluviimisest ning valla arengukava ja eelarve ei näe detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud rajatiste ehitamist ette.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud välja ehitama kõik detailplaneeringus ette nähtud rajatised ja kõik rajatised, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud ja sellega funktsionaalselt seotud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rajatiste väljaehitamiseks sõlmivad huvitatud isik ja vald PlanS § 131 lõikes 2 nimetatud halduslepingu, milles on toodud vähemalt PlanS § 131 lõikes 5 sätestatud asjaolud. Haldusleping tuleb sõlmida enne detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist.

  (4) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu algatamise otsustamist, jätab vald detailplaneeringu algatamata.

  (5) Põhjendatud juhul võib halduslepingus näha ette detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste välja ehitamise etappide kaupa.

  (6) Üldjuhul peavad huvitatud isikul enne detailplaneeringuga kavandatud hoonetele ehitusloa andmist olema lõpetatud järgnevad kehtestatud detailplaneeringus ettenähtud tegevused:
  1) katastriüksuste moodustamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine vastavalt detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse otstarbele;
  2) planeeringujärgsete servituutide osas notariaalse kokkuleppe sõlmimine ja servituutide kandmine kinnistusraamatusse;
  3) detailplaneeringu alusel moodustatud ja planeeringuga ette nähtud vallale võõrandatavate kinnistute tasuta vallale võõrandamine;
  4) detailplaneeringus kavandatud ja planeeringlahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ja sellega funktsionaalselt seatud rajatiste väljaehitamine. Tehnovõrgud ja -rajatised ehitatakse olemasolevatest liitumispunktidest kuni eraomandisse jääva krundi kavandatud liitumispunktideni.

  (7) Vallal on õigus keelduda detailplaneeringuga kavandatud hoone(te)le ehitus- või kasutusloa andmisest, kui huvitatud isiku lepingulised kohustused on nõuete kohaselt täitmata. Erandina võib vald nimetatud ehitusload- ja teatised väljastada juhul, kui huvitatud isik on vallale andnud piisavad tagatised rajatiste väljaehitamise kohustuse tagamiseks ning tööd on kavandatud etapiviisiliselt vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 5.

§ 3.   Rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord ja tagatised

  (1) Kõik rajatiste väljaehitamisega seotud kulud on kohustatud kandma huvitatud isik, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud üldjuhul ehitama omal kulul kõik detailplaneeringukohased ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud otstarbekohaselt kasutatavad ja toimivad rajatised välja viie aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates. Pikem tähtaeg lepitakse kokku ainult mõjuval põhjusel.

  (3) Juhul, kui detailplaneeringu väljaarendamine jagatakse detailplaneeringuga etappideks, ei väljasta vald ehituslubasid ja -teatisi detailplaneeringualale planeeritud hoonete ehitamiseks enne vastava ehitusetapi teenindamiseks detailplaneeringus ette nähtud avalikult kasutatavate rajatiste väljaehitamist, vastavate kasutuslubade ja -teatiste väljastamist ja avalikult kasutatavate rajatiste ja kinnistute vallale võõrandamist.

  (4) Vallal on õigus huvitatud isikult nõuda enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist rajatiste väljaehitamise kohustuse tagamiseks detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste kinnistusregistri registriosa IV jakku esimesele järjekohale hüpoteegi seadmist valla kasuks. Hüpoteegi summa vastab üldjuhul detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste 1,3-kordsele ligikaudsele kogumaksumusele. Ligikaudse kogumaksumuse arvutamisel tuleb lähtuda käesoleva määruse §-s 4 toodust.

  (5) Hüpoteegi võib asendada ligikaudse kogumaksumuse suuruse tagatisraha deponeerimisega valla arvelduskontole või finantseerimisasutuse garantii andmisega.

  (6) Juhul, kui vald on nõudnud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 või 5 sätestatud tagatisi sõlmitakse huvitatud isiku ja valla vahel halduslepingu muudatus kuhu lisatakse vastavad summad. Kui huvitatud isik ei nõustu muudatust sõlmima on vallal õigus detailplaneeringu koostamine lõpetada.

  (7) Kui kõik halduslepinguga võetud hüpoteegi kustutamise eelduseks olevad kohustused ja tingimused on nõuete kohaselt täidetud, on vallal kohustus anda nõusolek vastava hüpoteegi kustutamiseks sellesisulise nõude saamisest nelja nädala jooksul. Enne vastava nõusoleku andmist kontrollib vald kohustuste nõuetekohast täitmist.

§ 4.   Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord

  (1) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse enne detailplaneeringu algatamist. Vajadusel täpsustatakse kulud enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist lähtuvalt detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste orienteeruvast mahust või pindalast (ühiku hind), kasutatavate ehitusmaterjalide hinnast, ehitustööde maksumusest ja muudest asjakohastest tasudest.

  (2) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse lähtuvalt huvitatud isiku poolt vallale esitatud hinnapakkumisest, mis kajastavad väljaehitatavate rajatiste eeldatavat maksumust. Kui vallal tekib kahtlus hinnapakkumises toodu õigsuses, on vallal õigus huvitatud isikult nõuda vähemalt ühe täiendava hinnapakkumise esitamist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json