Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 61

Saue valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 35 "Saue valla finantsjuhtimise kord" § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu Saue valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale 1.

  (2) Võtta vastu Saue valla 2023. aasta investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 2.

§ 2.   Aasta alguse vaba jääk

  2023. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 1 200 000 eurot.

§ 3.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada Saue Vallavalitsusel:
  1) lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu;
  2) sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepinguid Saue valla 2023. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks;
  3) kinnitada vajadusel kulujuhtidele järgimiseks detailseid alameelarveid;
  4) sõlmida laenulepinguid 2023. aasta investeeringute katteks mahus kuni 11 000 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Saue valla 2023. aasta eelarve

Lisa 2 Investeeringute loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json