Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 62

Põlva valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. aasta määruse nr 34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Põlva valla 2023. aasta eelarve kogumaht on 36 092 981 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1–3.

§ 2.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 249 304 eurot.

§ 3.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringuteks ja põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks kuni 6 100 000 euro ulatuses.

  (2) Vallavalitsusel lubatakse korraldada riigihange 8 sõiduki soetamiseks ning seoses sellega võtta kapitalirendikohustus kuni 250 000 eurot eelarveaastateks 2023–2028.

  (3) Vallavalitsusel lubatakse vajadusel võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 000 000 eurot, kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks.

§ 4.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  (1) Vallavalitsusel lubatakse eelarve mahtu ja tehingute sisu muutmata teha eelarves ümberpaigutusi tegevusalade ja kontoklasside lõikes, kui tehingu tegemisel selgub, et see kajastatakse finantsarvestuse reeglitest lähtuvalt teisiti, kui eelarve koostamisel arvatud.

  (2) Vallavalitsusel lubatakse lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla 2023. aasta koondeelarve

Lisa 2 Põlva valla 2023. aasta eelarve hallatavate asutuste lõikes

Lisa 3 Põlva valla 2023. aasta investeeringud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json