HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 63

Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Põlva valla eelarvest eraüldhariduskooli ja eralasteaia pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.01.2023–31.12.2023.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on pakkuda mitmekesisemaid võimalusi alus- ja üldhariduse omandamiseks.

  (3) Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis asub Põlva valla haldusterritooriumil ning tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

  (4) Eralasteaed on Põlva valla haldusterritooriumil asuv koolieelse lasteasutuse seaduse ning erakooliseaduse alusel tegutsev tegevusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus.

  (5) Toetuse maksmisel võetakse aluseks õpilaste ja laste arv arvestuse aluseks oleva kuu 10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.

§ 2.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli ja eralasteaia pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli ja eralasteaia tegevuskulude katmiseks.

§ 3.   Toetuse määr

  (1) Erakoolile antakse toetust proportsionaalselt selles koolis statsionaarses õppes õppivate õpilaste arvuga, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, 38 eurot kuus õpilase kohta.

  (2) Eralasteaiale antakse toetust proportsionaalselt selles lasteaias käivate laste arvuga, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, 323 eurot kuus lapse kohta.

  (3) Õpilaskoduga erakoolile antakse toetust riigieelarvest eraldatavast toetusest puudujääva osa ulatuses proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja kes on sellesse kooli õppima asunud Põlva valla lastekaitsespetsialisti ettepanekul.

  (4) Toetuse maksmisel võetakse aluseks õpilaste ja laste arv arvestuse aluseks oleva kuu 10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.

§ 4.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse eraldamisel sõlmib Põlva Vallavalitsus erakooli ja eralasteaia pidajaga toetuse kasutamise lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) muud olulised tingimused.

§ 5.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab Põlva Vallavalitsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json