Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Setomaa valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 65

Setomaa valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018. a määruse nr 25 „Setomaa valla finantsjuhtimise kord“ § 4 ja § 9 lõike 12 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Setomaa valla 2023. aasta eelarve kogumaht on 8 202 991 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 710 455 eurot.

§ 3.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 32 600 eurot.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Urmas Sarja
Volikogu esimees

Lisa 1 Setomaa valla 2023. aasta koondeelarve

Lisa 2 Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Põhitegevuse tulud.

Lisa 3 Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi.

Lisa 4 Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse tulud ning kulud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json