HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kanepi Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2008
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2013, 8

Kanepi Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 22.05.2008 nr 18

Määrus kehtesta takse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Kooli nimi

  Kooli nimi on Kanepi Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli asukoht

 (1) Kooli aadress on Kooli 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA

 (2) Kooli õppehooned asuvad Kanepi alevikus

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Kool on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus, mille ülesandeks on üldkeskhariduse andmine.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, teistest EV seadustest ja õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 4.  Kooli liik

 (1) Kool on munitsipaalkool, kus on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutus ena. Kool omab koolitusluba, mis annab õiguse viia läbi koolitustegevust riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

 (2) Kool on ühtluskool, mille iga järgmine õppeaasta tugineb vahetult eelmisele ja võimaldab tõrgeteta ülemineku ühest kooliastmest teise.

 (3) Kool pakub üldkeskhariduse kõrval vabahariduslikke koolitusi (kursused, ringid jt sobivad õppevormid).

§ 5.  Põhiülesanne ja eesmärk

 (1) Kooli ülesanne on üldkeskhariduse andmine.

 (2) Kanepi Gümnaasium on haridusasutus, mis põhikooli osas valmistab ette lõpetajaid gümnaasiumidesse, kutsekoolidesse jms. haridusasutustesse astumiseks. Gümnaasiumi osas annab baashariduse õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

 (3) Kanepi Gümnaasiumi õppe ja kasvatuse üldeesmärk on isiksuse kujunemine, kes:
 1) suhtub heasoovlikult kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust;
 2) soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd;
 3) toetab aktiivselt ühiskonna demokraatlikku arengut;
 4) austab ja järgib seadusi, on teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest;
 5) tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna Euroopa ja kogu inimkonnaga;
 6) tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
 7) hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes;
 8) usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline;
 9) tunneb end vastutavana oma elukäigu eest;
 10) juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest: inimelu pühadus, vägivallast hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus;
 11) on tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt;
 12) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha;
 13) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele;
 14) püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja oskab õppida;
 15) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas;
 16) mõistab töö vajalikkust inimeste ja ühiskonna arengus; on valmis otsima endale sobivat tööd
(4 ) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja normide kohase päevakava.

§ 6.  Kooli vastuvõtt

  Kool teenindab esmajoones oma kooli piirkonda, kuid koolil on õigus vastu võtta teiste piirkondade lapsi vabadele kohtadele lapsevanema soovil. Väljaspool Kanepi valda elava õpilase õpilaskoha eest tasub tema elukohajärgne omavalitsus.

§ 7.  Eelarve

 (1) Koolil on valla eelarves oma eelarve, mille rahalised vahendid saadakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest, laekumistest sihtfondidesse ning annetustest.

 (2) Kooli raamatupidamise arvestus toimub seadusandlusega kehtestatud korras, mida korraldab vallavalitsus.

 (3) Eelarve täitmist kontrollivad eelarveliste vahendite eraldajad.

 (4) Kooli direktoril on õigus eelarvelise töötasu summa piires muuta töötajate palgamäärasid.

§ 8.  Keel

  Koolis toimub õppetöö eesti keeles direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaani alusel.

§ 9.  Sümboolika ja pitsat

 (1) Koolil on oma pitsat, mille läbimõõt on 3,3 cm ja millel on kujutatud Kanepi valla vapp ja sõnad Eesti Vabariik, Põlvamaa, Kanepi Gümnaasium.

 (2) Koolil on sümboolika (lipp, logo, hümn).

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 10.  Struktuur

 (1) Põhihariduse ja üldkeskhariduse standardid kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kooliastmeti. Kooliastmed koolis on:
 1) I kooliaste – 1.-3. klass;
 2) II kooliaste – 4.-6. klass;
 3) III kooliaste – 7.-9. klass;
 4) Gümnaasium – 10.-12. klass.

 (2) Gümnaasium 10. klassid ko mplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse alusel.

 (3) Gümnaasiumis toimub õppetöö kursuste süsteemis.

 (4) Klassitäit uvuse piirnormiks on 26 õpilast.

§ 11.  Õppe- ja kasvatustöö korralduse alusdokumendid

 (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli arengu- ja õppekava, mis lähtub Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riikliku õppekava nõuetest. Kooli õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 (2) Õppetöö kestvus, õppe- ja eksamiperioodid, õpilaste hindamise korra, õpitulemuste välishindamise ja muud õppe- ja kasvatuskorraldusega seotud küsimused lahendatakse vastavalt Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud korrale.

§ 12.  Arengukava

 (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.

 (2) Kooli arengukavas määratakse:
 1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks;
 3) arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

3. peatükk KOOLI TÖÖ KORRALDAMINE 

1. jagu Juhtimine 

§ 13.  Kooli direktor

 (1) Kooli direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Kooli juhib, esindab ja sõlmib lepinguid kooli nimel direktor. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

 (3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi, mille läbiviimise kord kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

§ 14.  Direktori ülesanded

 (1) Direktori ülesandeks on tagada kooli tulemuslik töö ning kodukord, juhtida kooli õppe- ja kasvatustegevust ning finantstegevust koos hoolekogu, õppenõukogu ja õpilaste omavalitsusega.

 (2) Kooli direktori käskkirjaga võib tunnustada ja karistada õpilasi ja töötajaid.

§ 15.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid.

 (3) Õppenõukogu pädevu se ja tegutsemise korra määrab h aridusministeerium.

 (4) Kooli kodukorra eeskirja de rikkumisel on õppenõukogul õigus õpilasele määrata karistus.

 (5) Õpilase kooli nimekirjast kustutamise aluseks on EV seadused ja Kanepi Gümnaasiumi protsessijuhendid.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Vallavalitsus moodustab kooli hoolekogu, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevuse korraldamine kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

 (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes lähtub oma tegevuses kooli hoolekogu tegutsemise korrast.

 (3) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

2. jagu Personal  

§ 17.  Töötajad

 (1) Kooli töötajate koosseisu (pedagoogid, haldus- ja abipersonal) määrab ja muudab kooli direktor, tuginedes Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud struktuurile.

 (2) Kooli töötajate ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli töösisekorra - eeskirjade, ametijuhendite, töölepingute ja protsessijuhenditega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja muude pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.

 (3) Kooli töötajatega sõlmib, uuendab ja lõpetab töölepingud kooli direktor, vastavuses tööseadustega ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Kooli töötajal ei ole õigust keelduda talle määratud ülesannetest kui nende täitmine on kooli huvides.

§ 18.  Pedagoogid

 (1) Pedagoogide atesteerimise korra kehtestab Teadus-ja Haridusministeerium.

 (2) Pedagoogide, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kinnitab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

 (3) Kooli töötajatel on õigus ja pedagoogid on kohustatud täienda ma oma teadmisi täiendkoolitustel vastavalt õpetaja koolituse raamnõuetele.

§ 19.  Raamatukogu

  Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste iseseisva õpitöö oskuste ja lugemishuvi arendamine.

4. peatükk ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.  Õpilase õigused ja kohustused

 (1) Kooli õpilaste nimekirja arvatud õpilasele antakse välja õpilaspilet.

 (2) Õpilane on kohustatud täitma koolikohustust ja kooli kodukorda.

 (3) Õpilasel on õigus:
1 ) kasutada klassivälises tegevuses, mis pole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, tasuta kooli ruume ja vahendeid vastavalt kooli kodukorrale;
2 ) saada koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
3 ) pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku – või organisatsiooni poole;
4 ) saada täiendavat abi õppematerjali omandamiseks õpetajatelt neile töölepingus sätestatud tööaja piires;
5 ) käesolev õiguste loetelu ei välista muid õigusi.

 (4) Õpilase poolt koolile tekitatud materiaalse kahju hüvitab õpilane või tema vanemad.

 (5) Vajadusel osalevad õpilased vastavalt oma eale kooli heaks tehtavas töös.

§ 21.  Lastevanemate õigused ja kohustused

 (1) Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes, samuti õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riikliku järelevalvet teostava ametiisiku poole.

 (2) Lastevanemate koosoleku kutsub klassijuhataja k okku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord õppeaastas. Kui vähemalt kolmandik klassi õpilaste vanemaid seda nõuab, on klassijuhataja kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

 (3) Lapsevanemad või eestkostjad vastutavad lapse koolikohustuse täitmise eest seadusega ettenähtud korras.

5. peatükk KOOLI FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 22.  Vara

 (1) Kooli hoone ja muu vara on Kanepi vallavara.

 (2) Kooli vara moodustavad temale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

 (4) Kooli eelarvetulu moodustavad eraldised riigieelarvest ja Kanepi valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt, tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest ning oma majandustegevusest.

§ 23.  Aruandlus

 (1) Kooli dokumentatsiooni peetakse Teadus-ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

 (2) Kool esitab oma tegevuse kohta statistlised ja eelarve täitmise aruanded vastavalt kehtestatud korrale.

§ 24.  Järelevalve

  (1)Õpilaste arendamise ja õppeprotsessi korralduse ning taseme üle teostatakse riiklikku järel evalvet Teadus-ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud korras.
(2 ) Koolis viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse käesoleva seaduse § 31 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.
(3 ) Kooli sisehindamise läbiviimise korra kehtestab kooli direktor.
(4 ) Kool koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kooli pidajaga ning aruande kinnitab kooli direktor.

§ 25.  Rahvusvahelised sidemed

 (1) Koolil on õigus välispartneritega iseseisvalt sidemeid luua ja neid igakülgselt arendada.

 (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

 (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

§ 26.  Põhimääruse muutmise kord

  Kooli põhimääruse muutmine toimub kooskõlastatult kooli hoolekogu ja õppenõukoguga Kanepi Vallvolikogu poolt sätestatud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab kooli tegevuse volikogu otsusel vallavalitsus.

 (2) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Teadus-ja Haridusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 (4) Kooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise tulemusel moodustatud koolile taotletakse koolitusluba.

§ 28.  Lõppsätted

  Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 29.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2008. aastal.

Vahur Tohver
Volikogu esimees