Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kanepi valla munitsipaalasutuse „Avatud Noortekeskus“ moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2013, 22

Kanepi valla munitsipaalasutuse „Avatud Noortekeskus“ moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2007 nr 2
jõustumine 28.01.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Kanepi valla munitsipaalasutuse „Avatud Noortekeskus“ moodustamine

  Moodustada Kanepi valla munitsipaalasutus „Avatud Noortekeskus“ asukohaga Turu 6, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Kanepi valla munitsipaalasutus Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Kanepi Vallavalitsuse valitsemisalasse kuuluv asutus. Noortekeskuse juriidiline aadress on Turu 6, Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa.

 (2) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi Vallavalitsuse määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Noortekeskuse poolt väljaantavad ja – saadetavad ning allakirjutatavad dokumendid kannavad tema ametlikku nime – Kanepi valla munitsipaalasutus „Avatud Noortekeskus“.

 (4) Noortekeskusel võib olla oma sümboolika.

 (5) Noortekeskusel on oma eelarve, mida kasutab üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

§ 3.  Noortekeskuse põhiülesanded

 (1) Ü hendab Kanepi valla 7–26-aastaseid noori, võimaldab neile suhtlemist ja vabaaja veetmist kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

 (2) On avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele ning kaasab noori tegevuse algatamisse ja arendamisse.

 (3) Korraldab ning toetab omaalgatuslikke programme, projekte, noorteüritusi, projektilaagreid, võistlusi jne.

 (4) Teeb koostööd teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja –liitudega.

 (5) Vahendab noortele suunatud informatsiooni.

 (6) Abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest.

 (7) Organiseerib töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd.

§ 4.  Noortekeskuse juhtimine

 (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ning kinnitab palga vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmitakse tööleping.

 (2) Noortekeskuse juhataja:
 1) juhib noortekeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) kinnitab noortekeskuse sisekorraeeskirjad (kodukorra);
 3) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 4) käsutab noortekeskuse vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas vallavolikogu ja – valitsuse õigusaktidega kehtestatud korras;
 5) koostab noortekeskuse eelarve projekti ja esitab selle volikogule kinnitamiseks;
 6) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

 (3) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 5.  Õigused ja kohustused

  ( 1) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikust omavalitsusest;
 2) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses, mis on seotud noorsootöö propageerimise ja edasiarendamisega;
 3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega inventari ja ruumide lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ja noorsootöö läbiviimiseks,
 4) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara.

§ 6.  Noortekeskuse vara, vahendid ja majandustegevus

 (1) Noortekeskuse vara ja vahendid moodustavad Kanepi Vallavalitsuse poolt tema valdusse, käsutusse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud põhimääruse kohase tegevuse käigus.

 (2) Noortekeskuse valduses olev vara on Kanepi valla munitsipaalvara, Noortekeskus on munitsipaalvara valitsema volitatud asutus. Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Kanepi valla munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale..

 (3) Noortekeskusel on Kanepi Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.

 (4) Noortekeskust finantseeritakse Kanepi Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvest ja muudest allikatest, milleks on:
 1) laekumised äriühingute ja üksikisikute annetustest, sihtasutustelt ja muud seadusega lubatud eraldised;
 2) majandustegevuse tulemusena, s.h. tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste osutamisest saadud vahendid.

 (5) Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma ülesannete täitmiseks.

 (6) Noortekeskus peab raamatupidamise arvestust ning esitab rahaliste vahendite laekumis- ja kuluaruanded õigusaktidega kehtestatud korras vallavalitsusele.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Käesolevas põhimääruses sätestamata küsimused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

 (2) Muudatused ja täiendused põhimääruses kinnitab Kanepi Vallavolikogu.

 (3) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kanepi Vallavolikogu.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2007.a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees