SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Invatransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 269

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Invatransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.02.2013 nr 7
RT IV, 28.02.2013, 24
jõustumine 03.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele puuetega inimestele invatransporditeenuse osutamist.

§ 2.  Teenuse sisu

 (1) Invatransporditeenus on teenus, mille käigustagatakse raske ja sügava puudega isikutele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot, kohandatud sõiduki kasutamise võimalus tööl ja koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.

 (2) Teenuse osutamisel lähtutakse teenuse saaja poolt tema erivajaduse kohta edastatud informatsioonist ning transportimisel tagatakse teenuse saaja turvalisus.

§ 3.  Teenuse saajad

 (1) Invatransporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele, kellel on sügav või raske nägemis-, liikumis- või vaimupuue ja/või muud liiki sügav või raske puue, mis on isikule määratud Sotsiaalkindlustusameti otsusega.

 (2) Teenuse saaja funktsioonihäire üheks kompenseerimise aluseks peab olema liikumisabivahendite kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

§ 4.  Teenuse tegevused

 (1) Teenuse käigustagatakse teenuse saajatele nende kõrvalabi vajadusest lähtuvalt sõiduki või kohandatud invabussi kasutamise võimalus tööle või kooli jõudmiseks ning teiste avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks esmaspäevast pühapäevani reeglina ajavahemikus 8.00-20.00.

 (2) Teenusega kaasneb sõidukijuhi poolt kliendi abistamine tema kodu välisukselt sõidukisse sisenemisel, vajadusel turvavööde kinnitamisel ning lähtekohta jõudmisel sõidukist väljumisel kuni lähtekoha välisukseni saatmine.

§ 5.  Teenuse osutaja

  Teenust osutab linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus Eakate Avahoolduskeskus (edaspidi EAK).

§ 6.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks esitatakse taotlus sotsiaalosakonna avahooldusspetsialistile. Suulise taotluse vormistab taotluse saaja kirjalikult.

 (2) Teenuse taotluse võib esitada isik ise, tema volitatud esindaja või seadusjärgne ülalpidamiskohustusega isik, eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja.

 (3) Teenuse taotlemisel edastab taotleja avahooldusspetsialistile teenust vajava isiku nime, isikukoodi, andmed Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme ning info abivahendi kasutamise kohta.

§ 7.  Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Teenuse määramise või teenuse määramisest keeldumise otsuse teeb sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist. Otsus teenuse määramise või teenuse määramata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (2) Isikutele, kellel on liikumisfunktsiooni kahjustus ning kellel on esitatud Sotsiaalkindlustusametile puude raskusastme määramise taotlus, otsustab teenuse kasutamise õiguse kuni Sotsiaalkindlustusameti poolt puude raskusastme määramiseni sotsiaalosakonna juhataja.

 (3) Teenuse määramise korral edastab sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist teenuse osutamiseks vajalikud andmed teenuse saaja kohta EAK-le.

§ 8.  Teenuse tellimine ja kasutamine

 (1) Teenuse tellimiseks pöördub teenuse saaja EAK-s asuva invatransporditeenuse dispetšeri poole ning edastab invatranspordi kasutamise kuupäeva ja marsruudi vähemalt üks tööpäev enne sõidu tegemise kuupäeva.

 (2) Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal ja tema ühel saatjal.

 (3) Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal kuni Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpuni. Puude raskusastme pikendamisel teavitab teenuse saaja EAK-d uuest Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude kehtivusajast.

§ 9.  Teenuse piirmäärad

 (1) Teenuse kasutamisel kehtivad järgmised piirmäärad:
 1) sügava või raske puudega täiskasvanutele 35 km ühes kuus;
 2) sügava või raske puudega lastele 42 km ühes kuus.

 (2) Ühes kuus kasutamata teenuse piirmäära võib kasutada jooksva aasta järgmistel kuudel. Kasutamata piirmäära kilomeetrid ei kandu edasi järgmisesse aastasse.

 (3) Rahaliste vahendite olemasolu korral ning teenuse saaja põhjendatud taotluse esitamisel võib hoolekandekomisjoni otsuse alusel suurendada teenuse kasutamise piirmäära jooksval aastal, lähtudes isiku taotlusest ning sõitude vajalikkuse põhjendatusest.

 (4) Teenuse piirmäärade kasutamise kohta peab arvestust EAK.

§ 10.  Teenuse hind

  Teenuse kasutajate poolt tasutava teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

§ 11.  Teenuse eest tasumine

  Teenuse kasutajad tasuvad teenuse osutajale EAK teenuste hinnakirjas sätestatud teenuse hinna, mille arvestamise aluseks on linnavalitsuse poolt kehtestatud sõidukilomeetri hind ja sõitualustamise tasu.

§ 12.  Järelevalve

 (1) Käesoleva korra täitmise üle teostavad järelevalvet linnavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikud.

 (2) Käesolevas korras sätestatud teenuse üle on järelevalve teostamise õigus sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel ja korras maavanemal või tema poolt volitatud isikul.

§ 13.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.