KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Räpina valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2013, 29

Räpina valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2010 nr 2
jõustumine 01.01.2011

Räpina valla kriisikomisjoni põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Räpina valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni moodustab Räpina Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Lõuna-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästeasutus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses.

  (2) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

  (3) Analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil.

  (4) Teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses.

  (5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (6) Abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

  (7) Teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

  (8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise.

  (9) Kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.

  (10) Peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid.

  (11) Tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega.

  (12) Koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja omavalitsuse territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist.

  (13) Annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Räpina valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda.

  (14) Tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

  (15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Räpina valla elanikke.

  (16) Teeb Räpina Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.

  (17) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega.

  (18) Valmistab ette ja koordineerib Räpina valla tegevust evakuatsiooni läbiviimisel.

  (19) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

  (20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile.

  (21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

  (22) Täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Räpina Vallavanema ettepanekul Räpina Vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjoni liikmele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

  (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

  (2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

  (3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

  (6) Korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja päästeasutusele.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab Räpina Vallavalitsus.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Räpina Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011. a

Teet Helm
Vallavanem

Kalle Laht
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json