EttevõtlusToetused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2014, 14

Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Vastu võetud 16.02.2012 nr 2
RT IV, 17.02.2012, 1
jõustumine 20.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2013RT IV, 29.01.2013, 301.02.2013
20.02.2014RT IV, 28.02.2014, 303.03.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine.
[RT IV, 29.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

§ 3.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) toetus – tagastamatu abi;
 2) väikeettevõte – äriühing, mis annab tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot;
 3) projekt – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.  Toetatavad tegevused

 (1) Toetust saab taotleda ettevõtte konkurentsivõime suurendamise projekti elluviimiseks.
[RT IV, 29.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

 (2) Toetatavad tegevused on:
 1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
 2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
 3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
 4) ekspordiplaanide koostamine;
 5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
 6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
 7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
 8) [kehtetu - RT IV, 28.02.2014, 3 - jõust. 03.03.2014]
 9) eksportturgudele suunatud turundustegevused.
[RT IV, 29.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

§ 5.  Abikõlbulikud ja mitteabikõlbulikud kulud

 (1) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

 (2) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) finantseerib tehtud kulusid tagantjärele tingimusel, et kõik tegevused toimusid §-s 6 nimetatud projekti abikõlblikkuse perioodil.

 (3) Abikõlbulikud on §-s 4 nimetatud tegevustega otseselt seotud ja põhjendatud kulud vastavalt

 (4) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
 1) mitterahalised sissemaksed;
 2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
 3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
 4) esinduskulud ja kingitused;
 5) toitlustamise kulud, välja arvatud koolituse või konverentsi kohvipauside kulu;
 6) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
 7) riiklikud maksud, riigilõivud;
 8) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 6.  Projekti abikõlblikkuse periood

  Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik toetuse eraldamise otsusest kuni 12 kuu möödumiseni.

§ 7.  Taotletava toetuse piirmäärad ja tingimused

 (1) Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

 (2) Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

3. peatükk Toetuse taotlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 8.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, mis avalikustatakse Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee.

 (2) Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustab linnavalitsus Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja kohalikus ajalehes 1 kuu enne taotluse esitamise tähtaega. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts, II taotlusvoor väljakuulutamisel 30. juuni ja III taotlusvoor väljakuulutamisel 30. september.
[RT IV, 28.02.2014, 3 - jõust. 03.03.2014]

 (3) Taotleja esitab taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega linnavalitsusele paberkandjal või saadab digitaalselt allkirjastatud elektroonilise taotluse e-posti aadressile linnavalitsus@lv.parnu.ee. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

§ 9.  Nõuded taotlejale

 (1) Käesoleva määruse mõistes võib toetuse taotlejaks olla väikeettevõte.

 (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotleja peamine tegevuskoht on Pärnus;
 2) taotleja on tegutsenud vähemalt 1 majandusaasta;
 3) taotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlad, välja arvatud juhul, kui need on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 4) taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
 5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

 (3) Taotleja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi alljärgnevad tegevusalad moodustada rohkem kui 50%:
 1) põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;
 2) transport;
 3) jae- ja hulgikaubandus;
 4) finantsteenused ja kindlustustegevus;
 5) kinnisvaraalane tegevus;
 6) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;
 7) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

§ 10.  Nõuded taotlusele

 (1) Toetuse taotluses märgitakse:
 1) taotleja ja tema esindusõigusliku isiku üldandmed;
 2) andmed projekti kohta (sh projekti nimetus, teostamise vajadus, eesmärk, oodatavad tulemused ja mõju, tegevuste algus- ja lõppkuupäev, projekti üldmaksumus, taotletava toetuse summa, omafinantseeringu summa);
 3) esitatud lisadokumentide loetelu;
 4) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

 (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
 2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
 3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
 4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
 5) tõend Maksu- ja Tolliametist maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
 6) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.
[RT IV, 28.02.2014, 3 - jõust. 03.03.2014]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.  Taotluse menetlemine

 (1) Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond (edaspidi planeerimisosakond) kontrollib 7 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

 (2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib planeerimisosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 7 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused, lõpetatakse taotluse menetlus.

 (4) Kui planeerimisosakond tuvastab valeandmete esitamise, lõpetatakse menetlus planeerimisosakonna otsusega.

§ 12.  Ekspertkomisjon

 (1) Linnavalitsus moodustab taotlustele hindamiseks kolme- kuni seitsmeliikmelise ekspertkomisjoni.

 (2) Planeerimisosakond esitab taotlused ekspertkomisjonile hindamiseks.

 (3) Ekspertkomisjoni pädevuses on toetuste eraldamiseks taotlustele hinnangu andmine.

 (4) Ekspertkomisjon annab hinnangu 21 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast.

5. peatükk Toetuse eraldamine ja väljamaksmine 

§ 13.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt 30 tööpäeva möödumisel arvates taotluse esitamise tähtajast.

 (2) Planeerimisosakond avalikustab toetuse saajad 3 tööpäeva jooksul Pärnu linna veebilehel.

§ 14.  Lepingu sõlmimine

 (1) Planeerimisosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 141.  Lepingu muutmine

 (1) Toetuse saaja peab projekti muutmise soovi korral esitama planeerimisosakonnale lepingu muutmise taotluse. Nimetatud taotlust ei pea esitama juhul, kui projekti muudatus jääb alla 10% projekti eelarvest.

 (2) Projekti muutmise taotluse vaadatakse üle ja otsus langetatakse 7 tööpäeva jooksul:
 1) planeerimisosakonna poolt, kui projekti muudatus jääb alla 30% projekti eelarvest;
 2) ekspertkomisjoni poolt, kui muudatus ületab 30% projekti eelarvest.
[RT IV, 29.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

§ 15.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama planeerimisosakonnale vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.

 (2) Toetuse kasutamise aruande vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

 (3) Aruande peab allkirjastama toetuse saaja esindusõiguslik isik.

§ 16.  Projekti järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab planeerimisosakond 7 tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

 (2) Puudusteta aruanne kinnitatakse planeerimisosakonna poolt.

 (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on planeerimisosakonnal õigus leping ühepoolselt lõpetada.

§ 17.  Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse välja peale aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.