Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Are Vallavalitsuse töökord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2014, 24

Are Vallavalitsuse töökord

Vastu võetud 20.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõike 11 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Are Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) töö kavandamise alused, täpsem töökord ning komisjonide moodustamise alused, kord ja tegevuse alused.

2. peatükk VALLAVALITSUSE TÖÖ KAVANDAMINE 

§ 2.   Töö kavandamise alused

  (1) Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes seadustest ja seaduse alusel antud õigusaktidest, Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning Are valla ja vallavalitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

  (2) Vallavalitsuse töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks vallavalitsuse tööplaan.

§ 3.   Vallavalitsuse tööplaan

  (1) Tööplaani koostamiseks esitavad valitsuse liikmed ja ametnikud lähtuvalt valla arengukavast ja vallaeelarvest tulenevate tegevuste, volikogule esitatavate õigusaktide eelnõude, informatsioonide ning valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate tähtsamate küsimuste ja tegevuste loetelu koos märkega tegevuse või materjalide (eelnõude ja muude dokumentide) üleandmise eeldatava aja kohta.

  (2) Valitsus kinnitab tööplaani hiljemalt 1. veebruariks. Muudatused ja täiendused tööplaani kinnitatakse vastavalt vajadusele.

  (3) Vallavalitsuse tööplaan kinnitatakse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Tööplaani võetud küsimuste arutamise tähtaja edasilükkamise või nende küsimuste istungi päevakorrast väljajätmise otsustab valitsus küsimuse tööplaani esitanud isiku või küsimuse ettevalmistamise eest vastutava isiku ettepanekul.

  (5) Kui tööplaanis ettenähtud ajaks ei ole päevakorrapunkt valitsuse töökorras ettenähtud korras ette valmistatud, tuleb valitsuse istungile esitada informatsioon selle põhjustest ning ettepanekud edasise tegevuse kohta.

3. peatükk VALLAVALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORDA VÕTMISEKS MATERJALIDE ESITAMINE JA NÕUDED ESITATAVATELE MATERJALIDELE 

§ 4.   Istungil arutatavad küsimused

  (1) Vallavalitsuse istungi päevakorda esitatakse:
  1) valitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
  2) volikogule otsustamiseks esitatavad valitsuse algatatud volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
  3) valitsuse seisukoha andmiseks volikogu määruste ja otsuste eelnõud, mis ei ole algatatud valitsuse poolt;
  4) muud valitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad asjad, mis ei vaja valitsuse õigusakti kehtestamist;
  5) informatsioonid.

  (2) Kui valitsuse istungi päevakorda esitatavate küsimuste otsustamine ei nõua valitsuse õigusakti kehtestamist, esitatakse päevakorda valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu. Valitsuse istungi protokolli märgitava otsusega dokumenteeritakse valitsuse otsustust või sisemist töökorraldust.

  (3) Volikogule otsustamiseks esitatava valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu puhul esitatakse valitsuse istungi päevakorda vastav volikogu otsuse või määruse eelnõu koos seletuskirjaga.

  (4) Valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu lugemise katkestamisel või järgmisele lugemisele saatmisel otsustab valitsus parandatud või täiendatud teksti volikogule esitamise oma istungil, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

  (5) Valitsuse algatatud volikogu eelnõus volikogu komisjonides tehtud ettepanekud arutab valitsus läbi ja võtab esitatud ettepanekute suhtes seisukoha oma istungil, valitsuse seisukoht fikseeritakse valitsuse istungi protokolli märgitava otsusena.

  (6) Vallavanem võib ilma valitsuse istungit pidamata otsustada valitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu volikogu menetlusest tagasi võtmise. Viimasel juhul otsustab valitsus oma istungil protokolli märgitava otsusega eelnõu volikogule mitteesitamise või muudetud kujul esitamise.

§ 5.   Istungi päevakorda materjalide ettevalmistamine

  (1) Küsimuse võtmiseks istungi päevakorda koostatakse valitsuse määruse või korralduse, volikogu määruse või otsuse või valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu ning vajadusel eelnõu juurde kuuluv seletuskiri.

  (2) Valitsuse istungile esitatavad materjalid valmistavad vastavalt oma pädevusele ette vallavanem, valitsuse liikmed või ametnikud.

  (3) Valitsusele esitatavate materjalide ettevalmistamise ja esitamise eest vastutab eelnõu koostaja, materjalide õiguspärasuse ja normitehnilise korrektsuse eest vastutab vallasekretär.

§ 6.   Eelnõude elektrooniline menetlemine

  Vallavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistatakse ette, kooskõlastatakse, suunatakse istungi päevakorda ja istungile elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemi vahenditega. Dokumendihaldussüsteemina on vallavalitsuses kasutusel Amphora.

§ 7.   Istungi materjalidele esitatavad nõuded

  Valitsusele otsustamiseks esitatavad materjalid koosnevad:
  1) valitsuse korralduse või määruse eelnõust;
  2) volikogu õigusaktide eelnõudest;
  3) muudest dokumentidest, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks.

§ 8.   Istungi päevakorra koostamine

  (1) Nõuetekohaselt ettevalmistatud ja hiljemalt istungile eelneval reedel kella 15.00 vallasekretärile esitatud eelnõude põhjal koostab vallasekretär valitsuse istungi päevakorra kava ja esitab selle koos päevakorraküsimuste arutamiseks vajalike dokumentidega vallavanemale hiljemalt istungile eelneval tööpäeval kella 13.00.

  (2) Päevakorra kooskõlastamisel võib vallasekretär lisada päevakorda ka osaliselt kooskõlastamata eelnõu.

  (3) Vallasekretär teeb istungi päevakorra ja arutusele tulevad eelnõud valitsuse liikmetele ja ametnikele teatavaks dokumendihaldussüsteemi kaudu.

4. peatükk VALLAVALITSUSE ISTUNG 

§ 9.   Istungi toimumise aeg

  (1) Valitsuse kinnine istung peetakse kaks korda kuus, teisipäeviti algusega kell 08.30 vallavanema kabinetis, kui valitsus või vallavanem ei otsusta teisiti.

  (2) Vallavanem võib istungi kokku kutsuda muul ajal, istungi ära jätta, toimumise aega ja kohta muuta. Istungi toimumise aeg tehakse valitsuse liikmetele ja ametnikele teatavaks e-posti teel.

§ 10.   Istungi töökord

  (1) Valitsuse istungit juhatab vallavanem. Vallavanema äraolekul asendab teda abivallavanem või vanim kohalolev vallavalitsuse liige.

  (2) Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja.

  (3) Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.

  (4) Valitsuse istungist võtavad peale valitsuse liikmete sõnaõigusega osa vallasekretär ja volikogu esimees. Istungist võtavad osa kutsutud ametnikud.

  (5) Valitsuse liikmetel ja eelnõu ettekandjal on õigus kaasata valitsuse istungile vallavanema nõusolekul teisi isikuid.

§ 11.   Küsimuste arutamine valitsuse istungil

  (1) Istungi juhataja tutvustab istungi alguses valitsuse istungi päevakorda.

  (2) Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha muudatusi. Istungi alguses võib valitsuse liikmete või ametnike ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata või kiireloomulisel juhul päevakorda lisada.

  (3) Päevakorrapunkti arutamine algab valitsuse liikme või vastava ala ametniku ettekandega.

  (4) Pärast ettekannet annab istungi juhataja soovija märguandel sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juhataja istungist osavõtjatele sõna sõnavõttudeks vastavalt soovijate märguandele. Istungi juhataja võib anda sõna ka teistele valitsuse istungile kutsutud isikutele.

  (5) Sõnavõtja või istungi juhataja ettepanekul kantakse sõnavõtu põhiseisukohad istungi protokolli.

  (6) Valitsus teeb oma otsused istungi juhataja ettepanekul.

  (7) Valitsus võib katkestada küsimuse arutamise igas staadiumis poolthäälte enamusega. Otsusega peab kaasnema valitsuse otsus arutelu jätkamise aja kohta.

  (8) Enne hääletamist kordab istungi juhataja kõiki hääletamisele pandavaid ettepanekuid.

  (9) Valitsuse otsused tehakse istungil osalevate valitsuse liikmete häälteenamusega. Hääletamine on avalik. Kui ükski valitsuse liige eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt.

  (10) Hääletustulemused loeb kokku ja teeb teatavaks istungi juhataja. Hääletustulemused kantakse valitsuse istungi protokolli.

§ 12.   Valitsuse istungi protokoll

  (1) Valitsuse istungeid protokollib sekretär-asjaajaja või teda asendav vallasekretär.

  (2) Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (4) Valitsuse istungi protokollile kirjutab kõigepealt alla istungi juhataja, seejärel protokollija.

  (5) Protokollid säilitatakse elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis.

5. peatükk VALITSUSE ÕIGUSAKTIDE VORMISTAMINE, ALLAKIRJUTAMINE, JÕUSTUMINE, VÄLJASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 13.   Valitsuse õigusaktide vormistamine

  (1) Valitsuse istungil vastuvõetud õigusaktid vormistab vallasekretär hiljemalt 2 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (2) Kui valitsuse poolt vastuvõetud eelnõus on keelelisi või normitehnilisi puudusi, parandatakse need enne allakirjutamist eelnõu sisu muutmata kokkuleppel eelnõu koostajaga.

  (3) Valitsuse õigusakt esitatakse digitaalselt allkirjastamiseks kõigepealt vallavanemale ja seejärel vallasekretärile või vastavalt neid istungil asendanud isikule.

§ 14.   Valitsuse õigusaktide avalikustamine ja nende jõustumine

  (1) Valitsuse õigusaktid avalikustatakse ja need jõustuvad Are valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele ei kuulu juurdepääsupiiranguga korraldused avaliku teabe seaduse alusel.

§ 15.   Valitsuse otsuste väljastamine ja teatavakstegemine

  (1) Vallakantselei väljastab valitsuse korraldused hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast allakirjutamist asjaomastele isikutele, kelle õigusi või kohustusi need puudutavad.

  (2) Valitsuse korralduse menetlusosalisele teatavaks tegemise korraldab vallakantselei. Valitsuse korralduse teatavakstegemine toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

6. peatükk VALITSUSE KOMISJONID 

§ 16.   Valitsuse komisjonid

  (1) Valitsus võib moodustada alatisi ja vajadusel ajutisi valitsuse komisjone.

  (2) Eriseaduste alusel moodustatavate valitsuse komisjonide töökorra ja ülesanded kehtestab valitsus.

  (3) Valitsuse komisjonide seisukohad on valitsuse jaoks nõuandvad.

§ 17.   Valitsuse komisjonide töövaldkonnad

  (1) Valitsuse alatise komisjoni töövaldkond määratakse ära valitsuse tööperioodi alguses komisjonide moodustamise korralduses.

  (2) Valitsuse alatised komisjonid moodustatakse valitsuse perioodiks valdkondade kaupa valitsuse tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, valitsusele arvamuse esitamiseks, samuti valitsuse istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning valitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

§ 18.   Komisjoni esimees

  Valitsuse komisjoni esimeheks kinnitatakse vastava valdkonna eest vastutav ametnik.

§ 19.   Komisjoni koosseis

  (1) Valitsuse komisjonid moodustatakse komisjoni esimehe ettepanekul vähemalt viieliikmelised.

  (2) Valitsuse komisjoni liikmed kinnitab valitsus komisjoni esimehe esildusel avalikul hääletusel. Valitsuse komisjoni esimees moodustab komisjoni selliselt, et sellesse oleksid kaasatud erinevate huvigruppide esindajad, asjatundjad ja ametnikud. Komisjon võib oma tegevusse kaasata eksperte.

§ 20.   Komisjoni tegevuse lõppemine, ümberkorraldamine

  (1) Valitsuse alatiste komisjonide tegevus lõpeb koos valitsuse koosseisu volituste lõppemisega või valitsuse otsusel. Ajutise komisjoni tegevus lõpeb talle antud ülesande täitmisega või mõnel muul ajal vastavalt valitsuse otsusele.

  (2) Valitsuse komisjoni tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine, samuti valitsuse komisjoni koosseisu muutmine toimub valitsuse komisjoni või valitsuse liikme ettepanekul.

§ 21.   Komisjoni esimehe või liikme tagasiastumine

  (1) Valitsuse komisjoni esimehel ja liikmetel on õigus tagasi astuda.

  (2) Valitsuse komisjoni esimehe tagasiastumisel, vabastamisel või tema kui ametniku teenistusest vabastamisel valitakse uus esimees.

  (3) Komisjoni uus esimees võib esitada valitsusele kinnitamiseks uue komisjoni koosseisu.

§ 22.   Valitsuse komisjonide töövorm

  (1) Valitsuse komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Valitsuse komisjoni koosolek on kinnine.

§ 23.   Komisjoni esimehe ülesanded

  Valitsuse komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes:
  1) koostab komisjoni töökavad ja koosolekute päevakorra kavad;
  2) annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
  3) vastutab komisjoni asjaajamise eest.

§ 24.   Komisjoni kokkukutsumine

  (1) Valitsuse komisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku komisjoni esimees. Kokkukutsumine võib toimuda ka vallavanema, valitsuse või vähemalt poolte valitsuse komisjoni liikmete algatusel.

  (2) Valitsuse komisjoni esimees saadab komisjoni liikmetele vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist teate arutusele tulevate küsimuste kohta.

  (3) Valitsuse komisjonidel on õigus saada nende tööks vajalikku informatsiooni vallakantseleist.

§ 25.   Otsuste vastuvõtmine komisjonis

  Valitsuse komisjon teeb protokollilisi otsuseid, mis võetakse vastu kohalolijate lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral toimuvad uued läbirääkimised ning seejärel hääletatakse uuesti.

§ 26.   Koosoleku protokoll

  (1) Valitsuse komisjoni koosoleku käik protokollitakse.

  (2) Valitsuse komisjonide protokollid peavad olema vormistatud seitsme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele.

  (3) Protokolle hoitakse vallakantseleis, kus on võimalik nendega tutvuda.

  (4) Valitsuse komisjoni protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json