Teksti suurus:

Kanepi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2014, 42

Kanepi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 22 lõigete 2 ja 3, § 38; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõige 2 alusel.

§ 1.  Kanepi valla 2014. aasta eelarve

  Kinnitada 2014. aasta eelarve kogumahuga 2 305 149 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1.

§ 2.  Kanepi valla 2014. aasta koondeelarve (eurodes)

  Kanepi valla koondeelarve eelarveosade lõikes:
 1) Põhitegevuse tulud 2 150 614
 2) Põhitegevuse kulud - 2 147 149
 3) Põhitegevuse tulem 3 465
 4) Investeerimistegevus - 64 700
 5) Finantseerimistegevus - 66 000
 6) Likviidsete varade muutus 127 235

§ 3.  Reservfond

  Kinnitada reservfond summas 24 000 eurot.

§ 4.  Rahaliste vahendite vaba jääk

  Rahaliste vahendite vaba jääk summas 170 334 eurot.

§ 5.  Volituse andmine vallavalitsusele

  Vallavalitsusel on õigusteha eelarves muudatusi tegevusalade siseselt.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2014.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa 1  Eelarve koond

Lisa 2  Seletuskiri