Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu töökord

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2014, 45

Volikogu töökord

Vastu võetud 20.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Volikogu töökord (edaspidi töökord) on õigusakt, mille eesmärgiks on volikogu töökorralduse täpsem reguleerimine.

§ 2.   Istungi kokkukutsumine

  (1) Volikogu täiskogu töö vormiks on istung.

  (2) Volikogu istungi (edaspidi istung) kutsub kokku volikogu esimees või aseesimees. Aseesimehe puudumisel volikogu vanim liige.

  (3) Istungid toimuvad üldjuhul iga kuul. Istungi toimumise aeg täpsustatakse eelmisel volikogul. Juulikuus istungit ei toimu.

  (4) Kutse saadetakse volikogu liikmete, vallavanemale ning vajadusel valla ametiasutuse teenistujate või hallatavate asutuste juhtide ametlikule e-mailile (ees.perekonnanimi@avinurme.ee ). Kutses teatatakse istungi aeg ja koht ning arutusele tulevad küsimused. Kutse peab olema teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit.Kutsega koos edastatakse istungi materjalid.

  (5) Volikogu liige, kes ei saa istungist osa võtta, teatab sellest volikogu esimehele või vallasekretärile. Juhul, kui volikogu liige hilineb istungile või lahkub istungilt selle toimumise ajal ajutiselt või lõplikult, kantakse istungi protokolli saabumise või lahkumise aeg.

§ 3.   Istungi päevakord

  (1) Istungi päevakorra projekti (edaspidi päevakord) koostab volikogu esimees koostöös vallavanema ja vallasekretäriga.Vajadusel kaasatakse komisjonide esimehed.

  (2) Ettepanekuid istungi päevakorda võivad esitada:
  1) volikogu liikmed;
  2) vallavanem, valla ametiasutuse teenistujad;
  3) vallavalitsuse liikmed;
  4) komisjonide nimel komisjonide esimehed.

  (3) Päevakorra projekt kinnitatakse istungil. Volikogu liikmetele välja saadetud päevakorras esitatud küsimuste järjekorda võib muuta volikogu liikmete ning eelnõude esitajate nõusolekul.

  (4) Kiireloomuliste küsimuste arutelule võtmise eelduseks on materjalide kättesaadavus vähemalt üks päev enne istungi algust. Istungil osalevate volikogu liikmete häälteenamusega võib nimetatud küsimuses otsuse vastu võtta samal istungil.

§ 4.   Istungi ettevalmistamine

  (1) Eelnõud valmistab üldjuhul ette vallavalitsus või volikogu vastav komisjon.

  (2) Volikogu esimees korraldab arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamist määrates komisjoni, kes juhib eelnõu menetlemist.

  (3) Nõuetekohaselt vormistatud ning vallasekretäri poolt ülevaadatud eelnõu peab olema esitatud volikogu esimehele enne volikogu kutse väljasaatmist. Volikogule saab esitada vastuvõtmiseks määruste ja otsuste eelnõusid, millega on eelnevalt tutvunud vallavalitsus.

  (4) Finantsdokumentide eelnõud koostab pearaamatupidaja, kes esitab eelnõud vallavalitsusele.

  (5) Päevakorra projekt koos eelnõudega on tutvumiseks kättesaadav volikogu kantseleis vähemalt neli päeva enne istungit, samuti pannakse dokumendid ülesse valla veebilehele.

§ 5.   Istungi läbiviimine

  (1) Volikogu istungit juhatab volikogu esimees. Volikogu esimehe äraolekul juhatab volikogu istungit aseesimees või nende äraolekul vanim volikogu liige.

  (2) Volikogu istungid on avalikud.

  (3) Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

  (4) Volikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta vallavanem, vallasekretär, vallavalitsuse liikmed, samuti volikogu poolt istungile kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja. Pealtvaatajatel sõnaõigust ei ole.

  (5) Volikogu istungi pikkuseks on kuni 2 tundi. Iga tunni järel võib teha vaheaja. Kui istungi lõpuks ei ole päevakorra kõiki küsimusi läbi arutatud, otsustab volikogu, kas pikendada volikogu tööd samal istungil või lükata küsimuse arutelu edasi järgmisele volikogu istungile.

  (6) Istungi päevakorras olevaid küsimusi arutatakse kuni kolmel lugemisel. Eelnõude arutamine ei ole kohustuslik ja volikogu võib kohe hääletada, kui kõik volikogu liikmed on antud küsimusega eelnevalt tutvunud.

  (7) Sõna ettekandeks, kaasettekandeks, sõnavõtmiseks ja küsimusteks annab istungi juhataja. Sõnavõtmise soovist antakse märku käe tõstmisega.

  (8) Küsimuse arutelu võib toimuda vabas vormis, kuid ettenähtud aja piires:
  1) ettekandeks, kaasettekandeks kuni 15 minutit;
  2) sõnavõttudeks, küsimusteks kuni 10 minutit;

  (9) Arutelu käigus tehtud muudatused ja ettepanekud protokollitakse.

  (10) Volikogu istungi juhataja õigused ja kohustused:
  1) teeb kindlaks istungist osavõtjate arvu;
  2) jälgib istungi päeva- ja töökorrast kinnipidamist;
  3) annab sõna taotlemise järjekorras;
  4) kutsub küsimuse teemast kõrvalekalduva kõneleja teema juurde tagasi;
  5) lõpetab sõnavõtu, kui see ei puuduta arutatavat päevakorraküsimust või kui seda ei tehta töökorrale vastavalt;
  6) taandab asjasse mittepuutuvad küsimused;
  7) viib läbi hääletamised ja teeb avalikuks hääletamise tulemused;
  8) kuulutab välja volikogu otsuste ja määruste vastuvõtmise, vaheajad ja istungi lõppemise.

  (11) Volikogu esimees ei juhi istungit päevakorrapunktides, mis puudutavad teda isiklikult. Teda asendab volikogu aseesimees, tema puudumisel aga volikogu töös vanim liige.

  (12) Volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt. Enne küsimuse arutelu algust peab ta tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel, mis fikseeritakse istungi protokollis.

§ 6.   Hääletamine

  (1) Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandav küsimus ühtemoodi arusaadav. Vajadusel kordab istungi juhataja kõiki ettepanekuid, annab võimaluse ettepanekute parandusteks või täiendamiseks

  (2) Mitme erineva ettepaneku korral teatab istungi juhataja enne hääletamist hääletamise järjekorra ja korra.

  (3) Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.

  (4) Hääletamine volikogus on avalik, mis toimub käe tõstmisega.

  (5) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel sedeli hääletuskasti laskmise teel.

  (6) Volikogu otsustused tehakse poolthäälte enamusega (v.a KOKS-i § 22 lõige 1 punktides 2, 4, 6-10, 14, 15, 18, 24 ja 251 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus).

  (7) Kolme ja enama ettepaneku korral toimub hääletamine, kus teise vooru pääseb kaks enim hääli saanud ettepanekut. Kui kaks ettepanekut saab võrdselt hääli, otsustab volikogu, kas kuulutab välja vaheaja, lükkab uue hääletamise edasi mõneks järgmiseks päevakorrapunktiks või katkestab arutelu, et jätkata seda volikogu järgmisel istungil.

  (8) Valimistel, kus ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse teine häältevoor kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel. Kui kandidaadid saavad võrdselt hääli, otsustab volikogu, kas kuulutab välja vaheaja, lükkab uue hääletamise edasi mõneks järgmiseks päevakorrapunktiks või katkestab arutelu, et jätkata seda volikogu järgmisel istungil.

§ 7.   Istungi lõpetamine

  (1) Volikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega "Istung on lõppenud" ja kinnitab seda haamrilöögiga.

  (2) Kui volikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, lülitatakse arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti.

§ 8.   Istungi protokollimine

  (1) Kõik vallavolikogu istungid protokollitakse.

  (2) Protokolli kantakse:
  1) istungi toimumise aeg ja koht;
  2) osavõtjate ja puuduvate volikogu liikmete nimed;
  3) istungil osalevate külaliste nimed
  4) kinnitatud päevakord
  5) arutatud küsimused, ettepanekud, vastuvõetud otsused;
  6) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  7) eriarvamused.

  (3) Istungit protokollib vallasekretär, tema puudumisel määrab protokollija volikogu esimees.

  (4) Istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja ja vallasekretär.

  (5) Volikogu istungi protokoll ning õigusaktid peavad valla kodulehel ning dokumendiregistris olema välja pandud kuue tööpäeva jooksul pärast istungi lõppu.

  (6) Volikogu üldaktid avalikustab vallasekretär elektroonilises väljaandes Riigi Teataja.

  (7) Volikogu istungil arutatud küsimustest avaldab vallasekretär lühikokkuvõtte valla ajalehes.

§ 9.   Volikogu komisjonide moodustamine

  (1) Volikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone.

  (2) Alatise komisjonina mõistetakse komisjoni, mille volikogu moodustab oma volituste ajaks.

  (3) Ajutine komisjon tegutseb kuni püstitatud eesmärgi saavutamiseni, tema tegevuse lõpetamise kohta tehtud volikogu otsuse jõustumiseni või volikogu koosseisu volituste lõppemiseni.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (5) Komisjoni töö planeerimise aluseks on volikogu istungil kinnitatud tööplaan, milles nähakse ette arutusele tulevad põhiküsimused.

  (6) Komisjoni ülesandeks on enda komisjoni tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamine. Valla arengukava, üldplaneeringut või eelarvet käsitlevad eelnõud arutatakse läbi kõigis volikogu komisjonides.

  (7) Komisjonile suunab dokumente läbivaatamiseks volikogu esimees.

  (8) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni koosoleku aja ja päevakorra teatab kokkukutsuja vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku algust komisjoni liikmetele.

  (9) Komisjoni koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta komisjoni mittekuuluv volikogu liige või vallavalitsuse liige. Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja.

  (10) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis sisaldab koosoleku päevakorra, toimumise aja, koosolekust osa võtnud isikute nimekirja, komisjoni ettepanekud ja komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

  (11) Protokoll esitatakse hiljemalt kuue tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumisest vallasekretärile. Protokollid avalikustatakse valla kodulehel.

§ 10.   Revisjonikomisjon

  (1) Revisjonikomisjoni tegevuse alused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48.

  (2) Revisjonikomisjon kontrollib majandusaasta lõppedes ametiisikute toimingupiirangutest kinnipidamist.

  (3) Revisjonikomisjoni otsuse või tööplaani või volikogu poolt antud ülesande alusel on revisjonikomisjonil õigus:
  1) viia läbi inventuure;
  2) nõuda majandus- ja finantstegevust kajastavate algdokumentide, lepingute ja muu asjasse puutuva dokumentatsiooni esitamist ning saada loetletud dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid;
  3) saada kontrollitava asutuse juhilt ja teistelt isikutelt suulisi ja kirjalikke seletusi.

  (4) Revisjonikomisjoni liige ei tohi häirida kontrollitava ametiasutuse või asutuse igapäevast tööd. Kavandatavast kontrollist tuleb asjaosalistele teada anda vähemalt neli tööpäeva enne revisjoni läbiviimist.

§ 11.   Eelarve-ja majanduskomisjon

  (1) Komisjoni põhiülesanneteks on:
  1) valla eelarvestrateegia ja eelarve menetlemine ning eelarve täitmise jälgimine;
  2) valla soojamajanduse, energeetika,- vee- ning kanalisatsioonimajanduse arendamisele kaasaaitamine;
  3) planeeringute ning ehitustegevusega seonduva ülevaatamine;
  4) teede ning tänavate korrashoiu küsimused, maakorraldus, jäätmemajandus, heakord, loodus- ja muinsuskaitse;
  5) vallavara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimuste otsustamisel osalemine;
  6) laenude soetamisel ning investeeringute planeerimisel arvamuse andmine.

  (2) Komisjon osaleb valla arengukava koostamisel ja täiendamisel.

§ 12.   Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon

  (1) Komisjoni põhiülesanneteks on:
  1) haridusalane tegevus, koostöö haridusasutustega;
  2) kultuuriküsimuste lahendamine, koostöö kultuurijuhiga;
  3) elanike sotsiaalsete huvide kaitse ning sotsiaalabi andmise korraldusele kaasaaitamine, koostöö valla sotsiaaltöötajatega;
  4) noorsoo- ja spordivaldkonnaga seonduvaga tegelemine;
  5) muuseumi ja raamatukogude tegevuses arvamuse andmine;
  6) külaliikumise arendamisele kaasaaitamine;
  7) koostöö vallas tegutsevate mittetulundusühendustega, sihtasutuste, fondide, üksikisikute jt võimalike kultuuri ning spordi alal tegutsevate isikutega

  (2) Komisjon osaleb valla arengukava koostamisel ja täiendamisel.

§ 13.   Avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine

  (1) Volikogule esitatud ettepanekud, avaldused ja kaebused suunab volikogu esimees arutamiseks või vastamiseks volikogu vastavale komisjonile. Kui küsimuse lahendamine on vallavalitsuse pädevuses, siis suunatakse see vallavalitsusele.

  (2) Küsimuste arutamisele kutsutakse ka avaldaja või tema esindaja.

§ 14.   Muudatuste tegemine töökorras

  Muudatuste tegemine töökorras toimub volikogu poolt, kusjuures vastavat eelnõu peab käsitlema mitmel lugemisel. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 25.11.2009 määrus nr 1 „Vallavolikogu alatiste komisjonide põhikirja kinnitamine.“

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json