Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Loksa Linnavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2015, 39

Loksa Linnavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 26.04.2010 nr 3
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2015RT IV, 28.02.2015, 1103.03.2015

Määrus kehtestatakse Loksa Linnavolikogu 18.02.2010 määruse nr 2 „Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ § 18 alusel, arvestades tulumaksuseaduses ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruses nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ sätestatut.
[RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

§ 1.   Reguleerimisala

  Loksa Linnavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus- töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord reguleerib:
  1) Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) omandis või valduses olevate sõiduautode (edaspidi ametiauto) teenistus-, töö- ja ametisõitudeks (edaspidi ametisõit) kasutusse andmist linnapeale, linnavalitsuse teenistujatele ning hallatavate asutuste juhtidele (edaspidi töötajad);
[RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]
  2) töötajale tema isiklikus omandis või valduses oleva (liisingulepingu alusel) sõiduauto (edaspidi isiklik sõiduauto) ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmist;
  3) ametiauto kasutamist isiklikuks otstarbeks.

§ 2.   Ametiauto kasutusse andmine

  (1) Ametiauto antakse töötaja kasutusse ja materiaalsele vastutusele volikirja alusel, mille allkirjastamisõigus on linnapeal ja linnasekretäril.

  (2) Ametiauto andmise linnapea kasutusse otsustab Loksa Linnavolikogu.

§ 3.   Ametiauto garažeerimine ja hooldus

  (1) Ametiauto garažeeritakse linnavalitsuse garaažis (Tallinna tn 45, Loksa linn).

  (2) Ametiautot võib garažeerida elukohas või väljaspool lõikes 1 nimetatud aadressi vaid juhul, kui see on seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

  (3) Arvestades, et linnapea alaline elukoht asub väljaspool Loksa linna haldusterritooriumi ja ühistranspordi kasutamine ei võimalda operatiivselt täita teenistusülesandeid, on linnapeal õigus garažeerida ametiauto aadressil
  1) Rae vald, Lagedi küla, Niidu 7 või
  2) Kuusalu vald, Kasispea küla, Lainela talu.

  (4) Kõigist ametiautodega toimunud avariidest ja muudest erakorralistest sündmustest (vargus, vandalism jms) on ametiautot kasutav töötaja kohustatud esimesel võimalusel informeerima abilinnapead või linnasekretäri.

  (5) Ametiautode remonti ja tehnilist teenindamist korraldab abilinnapea.

§ 4.   Aruandlus ametiauto kasutamisel

  Töötaja, kelle kasutusse ja materiaalsele vastutusele on antud ametiauto, peab ametiauto kasutamise sõidulehte (Lisa 1), mis sisaldab:
  1) ametiauto kasutaja(te) nime (nimesid);
  2) ametiauto marki ja riiklikku registreerimisnumbrit;
  3) kuupäeva;
  4) marsruuti;
  5) spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu iga sõidukorra puhul;
  6) läbitud kilometraaži iga sõidukorra puhul;
  7) kütuse hulka liitrites igal tankimiskorral;
  8) sõidu eesmärki iga sõidukorra puhul.

§ 5.   Ametiauto kasutamine isiklikuks otstarbeks

  (1) Ametiauto kasutamiseks isiklikuks otstarbeks annab loa linnapea või linnasekretär.

  (2) Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb linnavalitsusele kasutus hüvitada, vastavalt rahandusministri 13.01.2011 määrusele nr 2. Kasutajale esitatakse raamatupidamise poolt arve.
[RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

§ 6.   Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

  (1) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise suuruseks on 0,3 eurot ametisõidu ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Hüvitise maksmise taotlemiseks esitab töötaja üks kord kuus kuu viimaseks kuupäevaks isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise sõidulehe (Lisa 2). Hüvitise maksmine vormistatakse linnapea käskkirjaga.
[RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada ametiauto kasutamise sõiduleht vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise sõiduleht vastavalt lisale 2.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (5) Määrus jõustub 1. mail 2010. a.

Lisa 1 Ametiauto kasutamise sõiduleht

Lisa 2 Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise sõiduleht

Lisa 3
[Kehtetu - RT IV, 28.02.2015, 11 - jõust. 03.03.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json