Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sauga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 2

Sauga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 16.02.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37ja jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 434 lõike 1 ja lõike 2 ning § 435 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sauga valla jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise kord, andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ning registri haldamise kord.

§ 2.   Registri pidamise eesmärgid

  Registri pidamise eesmärgid on:
  1) pidada arvestust Sauga valla haldusterritooriumil asuvate jäätmetekkekohtade ning korraldatud olmejäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate kohta;
  2) pidada arvestust Sauga valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunud jäätmevaldajate kohta;
  3) koguda andmeid ja pidada arvestust korraldatud jäätmeveo piirkonnas kasutatavate jäätmemahutite ning liikuvate jäätmevoogude kohta;
  4) koguda andmeid ja pidada arvestust Sauga valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja(te) kohta;
  5) koguda andmeid järelevalve teostamiseks.

§ 3.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse käesoleva põhimääruse kohaselt ning kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja jäätmeseadusega.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (3) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 4.   Registriandmete töötlejad

  (1) Registri vastutav töötleja on Sauga Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri pidamist;
  4) korraldab andmevahetust andmeesitajatega;
  5) volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  6) tagab algandmete ja andmeuuenduste sisestamise;
  7) tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
  8) peab järelevalvet registri pidamise üle;
  9) teostab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu registri pidamise ja järelevalve teostamise hõlbustamiseks.

  (4) Registri volitatud töötlejaks (edaspidi volitatud töötleja) on Sauga Vallavalitsuse poolt selleks volitatud töötleja.

  (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab andmed registrisse ja uuendab nimetatud andmeid;
  2) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õiguse eest;
  3) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  4) teostab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Registri andmeid kasutab oma tegevuses käesoleva määrusega sätestatud alustel ja korras Sauga valla jäätmeveopiirkonnas riigihanke tulemusena vallavalitsusega jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu sõlminud isik (edaspidi jäätmevedaja).

§ 5.   Registri andmete õiguslik tähendus

  (1) Registri andmetel on õiguslik tähendus, kui jäätmeseaduses ei sätestata teisiti.

  (2) Register on mõeldud eeskätt ametialaseks kasutamiseks.

§ 6.   Registri infotehnoloogiline keskkond

  (1) Valla jäätmevaldajate registrit peetakse valla geograafilises infosüsteemis (GIS).

  (2) Tarkvaraks on kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteem EVALD.

  (3) Jäätmeregistri andmetest võib teha tuletisi kasutamiseks teiste tarkvaradega (nt Excel), kui see on vajalik andmete vahetamiseks, väljatrükiks paberkandjal jne.

§ 7.   Registri haldamise finantseerimine

  Registri haldamist finantseeritakse Sauga valla eelarvest.

3. peatükk Registri koosseis 

§ 8.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosneb järgmistest andmetest:
  1) andmed jäätmeveoga hõlmatud jäätmetekkekohtade kohta;
  2) andmed jäätmevaldajate kohta;
  3) andmed jäätmeveokorralduse õigusliku aluse kohta;
  4) andmed korraldatud olmejäätmete vedaja kohta;
  5) andmed veopiirkonna kohta.

§ 9.   Andmeväljad registris

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) asutusüksuse nimi;
  2) lähiaadress;
  3) katastritunnus;
  4) katastriüksuse sihtotstarve;
  5) jäätmeveo sagedus;
  6) konteineri materjal;
  7) konteineri maht;
  8) konteinerite arv;
  9) jäätmevaldaja nimi;
  10) jäätmevaldaja kontaktaadress;
  11) jäätmevaldaja telefon;
  12) jäätmevaldaja e-postiaadress;
  13) jäätmeveost vabastamise seaduslik alus;
  14) jäätmeveost vabastamise tähtaeg;
  15) jäätmeveost vabastamise kinnituskirja esitamise tähtaeg;
  16) jäätmevedaja nimi;
  17) andmete viimase muudatuse tegemise kuupäev;
  18) märkused.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 10.   Andmete esitajad

  Registrisse esitatavad andmed:
  1) registri vastutav töötleja;
  2) volitatud töötleja;
  3) jäätmevedaja.

§ 11.   Andmete esitamine, sisestamine ja muutmine

  (1) Volitatud töötleja töötleb, kogub ja edastab andmeid registrisse.

  (2) Registrisse andmeid sisestav jäätmevedaja on kohustatud tagama esitatud andmete õigsuse.

  (3) Andmete esitamise eest jäätmevaldajale tasu ei maksta.

  (4) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajate kohta sisestab registrisse andmed registri volitatud töötleja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamisest. Taotluse rahuldamata jätmised sisestatakse registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.
  1) Ebaõigete andmete avastamisel tuleb need koheselt parandada. Andmete parandamisel teeb andmete sisestaja vajaduse korral järelepärimise andmete õigsuse kohta andmete esitajale.

  (5) Registrisse kantud andmete muutmine toimub:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) kinnistusraamatu muudatuste alusel;
  3) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel.

§ 12.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada Sauga valla ametnikud ja jäätmevedaja neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Isik (v.a vallavalitsuse ametnikud ja jäätmevedaja), kes soovib registriga tutvuda, esitab registri vastutavale töötlejale (vallavalitsusele) kirjaliku taotluse, milles märgitakse ära andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Soovitud andmed väljastatakse elektroonselt või paberkandjal.

  (4) Registriandmed väljastatakse elektroonselt või paberkandjal.

  (5) Volitatud töötleja peab registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta arvestust.

  (6) Andmed väljastatakse tasuta.

5. peatükk Andmete kaitse 

§ 13.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (2) Registrisse kantakse järgmised järelevalve tegevuse korraldamiseks vajalikud andmed:
  1) andmete registrisse kandja (lisaja, muutja) kasutajatunnus;
  2) andmete registrisse kandmise (lisamise, muutmise, eemaldamise) aeg.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad Sauga Vallavalitsus (vastutav töötleja) ning isikuandmete kaitse seaduse § 32 alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

  (2) Registri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

§ 15.   Registri andmete säilitamine ja kaitse

  (1) ( 1) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas ja säilitatakse viis aastat.

  (2) Arhiivist on õigus saada andmeid:
  1) Keskkonnainspektsioonil;
  2) Politsei- ja Piirivalveametil;
  3) andmesubjektil tema kohta käivate andmete kohta;
  4) muu põhjendatud teadmisvajadusega isikul vastutava töötaja loal.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub arhiiviseadusega ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmisele teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sauga Vallavolikogu 25. mai 2007 määrus nr 18 „Sauga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Tomberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json