SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 1

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.02.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 5 lõike 1 ning § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Jõgeva valla sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja osutamise tingimused ning kord (edaspidi kord).

 (2) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.  Teenuse õigustatud isik

 (1) Teenuseid on õigustatud taotlema isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik.

 (2) Teenust võib taotleda teenust vajava isiku huvides eestkostja, hooldaja, sotsiaaltöötaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava Jõgeva vallas elava isiku kohta.

§ 3.  Sotsiaalteenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja teenuse taotlemise põhjus.

 (2) Taotlust menetleval ametnikul on õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas ja vajadusel nõuda taotlejalt teenuse määramiseks täiendavaid andmeid või dokumente taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

 (3) Teenuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral teenuse taotluse menetlemine ja teenuse osutamine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigus teenuse kulud seaduses sätestatud korras tagasi nõuda.

 (4) Kui teenuse taotleja ei ole kümne tööpäeva jooksul esitanud otsustamiseks vajalikke täiendavaid lisadokumente ja kui ta vaatamata korduvale meeldetuletusele ei ole neid esitanud, võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 4.  Abivajaduse hindamine

 (1) Taotlust menetlev ametnik hindab abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

 (2) Teenuse määramisel arvestatakse taotleja vajadusi ja teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

 (3) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

§ 5.  Sotsiaalteenuse määramine

 (1) Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 (2) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

 (3) Sotsiaalosakonna kaalutlusotsuse alusel on õigus erandkorras määrata teenus korras reguleerimata juhtudel.

 (4) Teenuse seadmisel määratakse teenuse saamise maht, periood ning toimingud, mida teenus sisaldab.

 (5) Sotsiaalosakond korraldab teenuste osutamise koostöös eraõigusliku juriidilise või füüsilise isikuga või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusega, määrates teenuse tegevused, mahu ja rahastamise.

 (6) Teenuse osutamise otsuse alusel sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel vajadusel haldusleping.

 (7) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) taotluses on esitatud valeandmeid;
 2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
 3) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta sotsiaaltoetuse, riikliku sotsiaalteenuse või muu abiga.

§ 6.  Sotsiaalteenuse rahastamine

 (1) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu. Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse osutatavate sotsiaalteenuste hinnad kehtestab vallavalitsus. Eraõiguslik-juriidilisest isikust teenuse osutaja osutatavate teenuste eest tasutakse nende hinnakirja alusel.

 (2) Isikult võetava tasu suurus sõltub sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSTE LIIGID 

§ 7.  Koduteenus

 (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.

 (3) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

 (4) Koduteenused jagunevad koduabi ja isikuabi teenusteks.

 (5) Koduabi teenused on:
 1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
 2) abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
 3) abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
 4) küttematerjaliga varustamise korraldamine.

 (6) Isikuabi teenused on kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.

 (7) Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.

§ 8.  Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

 (1) Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (2) Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja.

§ 9.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises.

 (2) Teenuse osutamise eesmärk last kasvatavale isikule on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

 (3) Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

 (4) Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

 (5) Osakonna otsuse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

§ 10.  Täisealise isiku hooldus

 (1) Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded puude raskusastme lõpptähtajani või kuni viieks aastaks.

 (3) Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kes on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega või kellel on sügav või raske puue.

 (4) Hooldust teostab osakonna haldusaktiga määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

§ 11.  Isikliku abistaja teenus

 (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

 (2) Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

 (3) Osakonna otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks isikliku abistajana tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

§ 12.  Varjupaigateenus

 (1) Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks, et vältida isiku peavarjuta jäämist, mis võib olla ohuks tema elule ja tervisele.

 (2) Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele.

 (3) Vallavolikogu võib teenuse osutamise otsustamise volitada halduslepinguga teisele eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 13.  Turvakoduteenus

 (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tagatakse isikule kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 (3) Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

§ 14.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja soovitud ajal ja marsruudil.

 (3) Taotlus teenuse saamiseks esitatakse üldjuhul viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 (4) Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole endal piisavalt sääste, vara ja sissetulekuid, tema suhtes puuduvad ülalpidamist andma kohustatud isikud või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma.

§ 15.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Eluruumi tagamise teenus on tähtajaline. Eluruum tagatakse isikule ajaks, mil ta sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt eluruumi vajab.

 (3) Eluruumi kasutamisel tasub teenuse saaja eluruumi eluasemekulud, mis võivad sisaldada üüri. Üüri suuruse määrab teenuse osutaja.

 (4) Isikut, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumisega, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 16.  Asendushooldusteenus

 (1) Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

 (2) Asendushooldusteenust saama õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse riigieelarvest või vallaeelarvest.

 (3) Lapse ülalpidamist ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse muu hulgas lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest.

§ 17.  Lapsehoiuteenus

 (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

 (2) Käesoleva korra sätete alusel osutatakse teenust puudega lastele. Raske või sügava puudega lapse puhul hindab sotsiaalosakond lapsehoiuteenuse vajadust individuaalselt.

 (3) Teenuse pakkumise koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel korraldab vallavalitsus.

§ 18.  Võlanõustamisteenus

 (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Õigusteenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

 (3) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

§ 19.  Muu vajaduspõhine sotsiaalteenus

  Isikule võib osutada võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest sotsiaalteenuseid nagu:
 1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
 2) perenõustamisteenus;
 3) kriisiabi;
 4) tugirühmad, tugiprogrammid ja koolitused;
 5) sõltuvusravi;
 6) toiduabi;
 7) viipekeele teenus;
 8) häirenupu teenus;
 9) muud vajalikud teenused.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Määruse rakendamine

  Seni teenuse osutamiseks antud haldusaktid jäävad kehtima neis märgitud tähtajani või kehtetuks tunnistamiseni ja sõlmitud lepingud neis kokku lepitud tähtajani või lepingu lõpetamiseni.

§ 21.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 3 „Pädevuse delegeerimine“;
 2) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 8 „Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord“;
 3) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 9 „Torma valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord“;
 4) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“;
 5) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 11 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“;
 6) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 12 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“;
 7) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 13 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“;
 8) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 14 „Torma valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“;
 9) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 16 „Pikaajaliste töötute ja heitunute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord“;
 10) Torma Vallavolikogu 27. märtsi 2017. a määrus nr 2 „Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord Torma vallas“;
 11) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 3 „Lastele turvakoduteenuse osutamise kord“;
 12) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 4 „Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“;
 13) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 5 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“;
 14) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 7 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
 15) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 8 „Jõgeva valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord“;
 16) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 12 „Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“;
 17) Jõgeva Vallavolikogu 28. aprilli 2016. a määrus nr 14 „Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord“;
 18) Palamuse Vallavolikogu 28. aprilli 2016. a määrus nr 45 “Sotsiaalteenuste osutamise kord Palamuse valla eelarvest”.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees