SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 2

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.02.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Jõgeva valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

 (2) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.  Toetusele õigustatud isik

 (1) Toetusi on õigustatud taotlema isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik.

 (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides eestkostja, hooldaja, sotsiaaltöötaja, õpetaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava Jõgeva vallas elava isiku kohta.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema isik:
 1) kes viibib Jõgeva vallas, kuid kelle elukoht ei asu Jõgeva vallas. Sel juhul kooskõlastatakse abi andmine isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega;
 2) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 3) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Jõgeva valla haldusterritooriumil.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja toetuse taotlemise põhjus.

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada määruse § 7 lõikes 2 nimetatud lisadokumendid.

 (3) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus teha päringuid, nõuda ning kontrollida esitatud andmete õigsust, isiku enda, tema ülalpidamiskohustuslaste sissetulekut ja varalist seisu tõendavaid lisadokumente või muid täiendavaid andmeid.

 (4) Kui teenuse taotleja ei ole kümne tööpäeva jooksul esitanud otsustamiseks vajalikke täiendavaid lisadokumente ja kui ta vaatamata korduvale meeldetuletusele ei ole neid esitanud, võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

 (5) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

§ 4.  Toetuse menetlemine ja määramine

 (1) Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

 (2) Toetuse määramisel erandjuhtumina arvestatakse isikute võrdse kohtlemise nõudega ja kaalutakse otsuse tegemist või valitakse erinevate otsuste vahel, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.

 (3) Toimetulekutoetuse (esmakordne kasutus) ja sissetulekust sõltumatu toetuse otsus väljastatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) väljatrükina, mis võrdsustub haldusaktiga. Toimetulekutoetuse ja sissetulekust sõltumatu toetuse määramata jätmise otsus edastatakse taotlejale kirjalikult.

 (4) Erandjuhul võib toetuse määrata perioodiliselt.

 (5) Põhjendatud otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral toetuse taotluse menetlemine ja maksmine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigus makstud toetus seaduses sätestatud korras tagasi nõuda.

 (7) Õnnetusjuhtumite või muude ettenägematute asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust sõltumata taotleja sissetuleku suurusest.

§ 5.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 (2) Perioodiliselt makstava toetuse võib lõpetada ennetähtaegselt asjaolude ära langemise tõttu.

 (3) Määratud toetus ei kuulu taotlejale väljamaksmisele taotleja surma korral.

2. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 6.  Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) toimetulekutoetus;
 2) vajaduspõhine toetus;
 3) tervisetoetus
 4) vältimatu sotsiaalabi.

§ 7.  Toetuse andmise põhimõtted

 (1) Toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla 2,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

 (2) Toetuse taotlusele lisatakse:
 1) taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
 2) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara (edaspidi vara) kohta;
 3) hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
 4) vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 (3) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja küsitud täiendavaid dokumente;
 3) taotleja ja/või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 4) 18-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenustes;
 5) vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata.

§ 8.  Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.

§ 9.  Vajaduspõhine toetus

  Vajaduspõhist toetust on võimalik taotleda järgmiste hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks:
 1) eluruumi alalised kulud;
 2) küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi ja muu) soetamine autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale kuni 300 eurot kalendriaastas;
 3) dokumentide (dokumendifoto, isikutunnistus, elamisluba) taotlemisega seotud kulud juhul, kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik;
 4) koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius käiva lapse kohamaksu ja toidupäeva maksumus;
 5) kutseõppes osaleva õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu igakuise elamiskulude tasumine õppeperioodil;
 6) muude hädavajalike kulude katmine, mille on põhjustanud ettenägematu sündmus, õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus jm.

§ 10.  Tervisetoetus

 (1) Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus.

 (2) Tervisetoetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt ja/või täielikult kulutused, mida ei rahastata Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti vahenditest järgmiselt:
 1) retseptiravimid;
 2) laste prilliklaasid;
 3) valla eestkostel oleva lapse prillid täies ulatuses;
 4) tehniliste ning muude abivahendite ostmine ja rentimine;
 5) transpordiga seotud kulud;
 6) muud põhjendatud kulud.

 (3) Esmakordsel toetuse taotlemisel esitab puudega inimene Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia puude määramise kohta.

 (4) Ravikindlustamata isiku esmakordse visiidi ja sellega seotud terviseuuringute eest tasutakse pere- või eriarsti esitatud arve alusel teenust osutanud asutusele.

§ 11.  Vältimatu sotsiaalabi

  Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandealased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

3. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 12.  Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
 3) hooldajatoetus;
 4) eestkostetoetus;
 5) matusetoetus.

§ 13.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil.

 (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates ja lapse üheaastaseks saamisel.

 (3) Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mida makstakse järgmiselt:
 1) 300 eurot pärast lapse sündi;
 2) 300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni.

 (4) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele.

§ 14.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 (1) Toetus määratakse lapse vanemale või eestkostjale tingimusel, et:
 1) laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik;
 2) vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

 (3) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 260 eurot.

§ 15.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega isikule hooldajaks või kes hooldab raske või sügava puudega last.

 (2) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hooldajaks määramisele järgnevast kuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole või sularahas.

 (3) Toetust makstakse kuni hoolduse seadmise lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

 (4) Sügava puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 200 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 100 eurot kuus.

 (5) Sügava puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 50 eurot kuus, raske puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 30 eurot kuus.

§ 16.  Eestkostetoetus

 (1) Eestkostetoetust saab taotleda füüsiline isik, kes on kohtu poolt määratud eestkostjaks.

 (2) Toetust makstakse igakuiselt, alates taotluse rahuldamisele järgnevast kuust, jooksva kuu eest hiljemalt kuu viimasel kuupäeval taotleja arvelduskontole.

 (3) Toetust makstakse kuni eestkoste lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

 (4) Eestkostetoetuse suurus on 25 eurot kuus.

§ 17.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matuse korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

 (2) Matusetoetuse maksmise aluseks on matusekulude kandja poolt vallavalitsusele surma registreerimisest kolme kuu jooksul esitatud taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, elukoht, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

 (3) Matusetoetuse suurus on 450 eurot.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse rakendamine

  Seni toetuse määramiseks antud haldusaktid jäävad kehtima neis märgitud tähtajani või kehtetuks tunnistamiseni ja sõlmitud lepingud neis kokku lepitud tähtajani või lepingu lõpetamiseni.

§ 19.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Jõgeva Linnavolikogu 24. aprilli 2014. a määrus nr 9 „Jõgeva linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“;
 2) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 4 „Torma valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“;
 3) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 5 „Torma valla eelarvest toetuste maksmise kord“;
 4) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 7 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“;
 5) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“;
 6) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 10 „Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“;
 7) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 11 „Jõgeva valla eelarvest toetuste maksmise kord“;
 8) Jõgeva Linnavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 51 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas“;
 9) Palamuse Vallavolikogu 28. aprilli 2016. a määrus nr 44 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palamuse valla eelarvest”.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees