SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 92

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud teenused) korraldamise ning rahastamise tingimused ja kord Järva vallas.

§ 2.  Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.  Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenus on Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.  Asendushooldusteenuse osutaja

  Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja).

§ 5.  Teenuse saaja

 (1) Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tagab lapsele asendushooldusteenuse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kui:
 1) lapse vanem on surnud;
 2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
 4) laps on vanemast eraldatud.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab vallavalitsus lapsele asendushooldusteenuse:
 1) hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
 2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni või
 3) lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

 (3) Vallavalitsus võib tagada asendushooldusteenuse abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

 (4) Vallavalitsus tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:
 1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;
 2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni või
 3) isiku 25-aastaseks saamiseni.

 (5) Vallavalitsus võib tagada järelhooldusteenuse isikule, kes:
 1) on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;
 2) on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

§ 6.  Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

 (1) Lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab sotsiaalosakonna spetsialist lapse abivajadusest ja heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ning koostab juhtumiplaani.

 (2) Määruse § 5 lõikes 3 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab sotsiaalosakonna spetsialist lapse abivajadusest ja heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku vanema või eestkostja nõusolekul.

 (3) Täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel hindab sotsiaalosakonna spetsialist isiku vajadusest tulenevalt teenuse vajaduse.

 (4) Otsuse teenusele suunamise kohta teeb vallavalitsus korraldusega ning sotsiaalosakonna spetsialist kannab isikule teenuse osutamise andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR).

 (5) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

 (6) Teenusele suunamise aluseks on STARis koostatud juhtumiplaan alaealise või järelhooldusteenuse puhul täisealise isiku abivajaduse hindamise kohta.

§ 7.  Teenuse rahastamine

 (1) Asendushooldusteenust rahastatakse Järva valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

 (2) Asendushooldusteenust käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

 (3) Järelhooldusteenust rahastatakse valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

 (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta peab sotsiaalosakond eraldi arvestust.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud summa sätestatakse teenuse osutamise lepingus ning kantakse teenuse osutaja arvelduskontole.

 (6) Erandina võib järelhooldusel viibiva isiku puhul kokku leppida raha kandmise teenuse saaja arvelduskontole.

 (7) Vallavalitsus annab hoolduspere vanemale toetust ühe lapse kohta summas, mis on vähemalt üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Toetuse eraldamise aluseks on vallavalitsuse korraldus, toetuse suurus sõltub teenuse saaja vajadusest täiendava toe järele.

 (8) Vallavalitsus võib hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem, kui üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alamäärast. Tasu maksmise aluseks on vallavalitsuse korraldus. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud toetust.

 (9) Teenuse osutaja muud kulutused teenuse osutamisele lepitakse kokku vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel, sätestatakse teenuse osutamise lepingus ja kantakse teenuse osutaja arvelduskontole lepingu alusel.

 (10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta ja ülalpidamist riigi või Järva valla eelarvest.

§ 8.  Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.

 (2) Määruse § 7 lõikes 7 nimetatud toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem vallavalitsusele allkirjastatud vormikohase taotluse.

 (3) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

 (1) Järva vallavanem sõlmib asendushooldusteenuse teenuseosutajaga lepingu enne teenuse osutamise alustamist.

 (2) Järelhooldusteenuse lepingu sõlmimisel peab teenuse saaja olema lepingupooleks.

 (3) Lepinguga sätestatakse vähemalt osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

 (4) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse
osutamise lepingu lisa.

§ 10.  Lepingu lõpetamine ja lõppemine

 (1) Leping lõpetatakse:
 1) teenuse vajaduse äralangemisel;
 2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
 3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohasel täitmisel;
 4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel;
 5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

 (2) Leping lõpeb:
 1) tähtaja saabumisel;
 2) lepingupoole või teenuse saaja surma korral.

§ 11.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Enne 2018. aasta 1. jaanuari sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise lepingud kehtivad edasi, need loetakse sõlmituks vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel ning nende sisu tuleb viia vastavusse sotsiaalhoolekande seaduse ja määruse nõuetega 2018. aasta 31. detsembriks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json