Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tartu valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 94

Tartu valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 4

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, selle üheks võimaluseks on kaasata neid otsuste tegemisse. Tartu Vallavolikogu juurde noortevolikogu moodustamise eesmärk on luua noortele võimalus arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning lähtudes noorte vajadustest ja huvidest, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.
Tartu vallas tegutses noortevolikogu alates 2011. aastast, selle põhimäärus oli kinnitatud Tartu Vallavolikogu 18.06.2014 otsusega nr 27 “Tartu valla noortevolikogu põhimääruse kinnitamine”. Seoses Tartu valla moodustamisega Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ nimetatud volikogu tegevus lõppes ning Tartu valla noortevolikogu tuleb uuesti moodustada.

§ 1.  Noortevolikogu moodustamine

  Moodustada Tartu Vallavolikogu juurde Tartu valla noortevolikogu.

§ 2.  Noortevolikogu põhikirja kinnitamine

  Kinnitada Tartu valla noortevolikogu põhimäärus (lisatud).

§ 3.  Valimiste korraldamine noortevolikogu esimese koosseisu moodustamiseks

  Teha enne Tartu valla moodustamist tegutsenud noortevolikogu liikmetele ettepanek viia läbi valimised noortevolikogu esimese koosseisu moodustamiseks käesoleva määrusega kinnitatud põhimääruses sätestatud korras.

§ 4.  Tartu Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 18.06.2014 otsus nr 27 “Tartu valla noortevolikogu põhimääruse kinnitamine”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tartu valla noortevolikogu põhimäärus