HaridusKool

Teksti suurus:

Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 2

Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 20.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Mehikoorma Põhikooli, Ruusa Põhikooli, Viluste Põhikooli ja Räpina Ühisgümnaasiumi (edaspidi koos nimetatud kool) hoolekogude moodustamist, sh liikmete valimist, nende volitusi ning hoolekogu koosseisu kinnitamist ning töökorda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine ja hoolekogu liikmete volituste kestus 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad: kooli pidaja esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat, sh üks põhikooli õpetaja ja üks gümnaasiumi õpetaja ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Hoolekogusse peab kuuluma vähemalt neli vanemate esindajat.

  (2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad: kooli pidaja esindaja, õppenõukogu esindaja, neli vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Viluste Põhikooli ja Ruusa Põhikooli hoolekogusse peab kuuluma vähemalt kolm vanemate esindajat, Mehikoorma Põhikooli hoolekogusse vähemalt üks vanemate esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 5.   Volikogu esindaja

  Volikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 6.   Kooli õpilaste esindaja

  (1) Kooli õpilaste esindaja valitakse õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

  (2) Õpilaste esindaja kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (3) Õpilaste esindaja valitakse avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata hääletamist läbi viia salajase hääletamise teel.

  (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajaks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, osutub valituks kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem.

  (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

  (6) Õpilasesinduse juht esitab õpilaste esindaja andmed kooli direktorile kirjalikult.

§ 7.   Õpetajate esindaja

  (1) Kooli õpetajate esindaja valitakse kooli hoolekogusse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Õpetajate esindaja kandidaadid seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku.

  (3) Õpetajate esindaja valitakse avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata hääletamist läbi viia salajase hääletamise teel.

  (4) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, osutub valituks kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem.

  (5) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

§ 8.   Vanemate esindaja

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad).

  (3) Vanemate esindajate kandidaadid seatakse üles vanemate üldkoosolekul.

  (4) Vanemate esindajate kandidaatideks võivad olla kõik üldkoosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (5) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata hääletamist läbi viia salajase hääletamise teel.

  (6) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekogus loetakse enim hääli saanud kandidaadid. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, osutub valituks kandidaat, kelle kandidatuur esitati varem.

  (7) Vanemate üldkoosolek ja otsused protokollitakse.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Hoolekogu koosseisu kinnitamiseks või koosseisu muutmiseks esitab kooli direktor Räpina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, lisades sellele õpetaja(te), õpilas(t)e, vanema(te), vilistlas(t)e ja kooli toetava(te) organisatsiooni(de) esindaja(te) andmed ja esindajaks valimise otsus(t)e ärakirja(d).

  (2) Vallavalitsus moodustab kooli hoolekogu või muudab selle koosseisu, võttes aluseks direktori poolt esitatud taotluse ja/või volikogu otsuse kuu aja jooksul alates vastava taotluse või volikogu otsuse saamisest.

§ 10.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Volikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni või kooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamise otsuse muutmiseni.

  (2) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni esindajaks valitud õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni või kuni esindatavate otsuse muutmiseni.

  (3) Vanemate esindaja volitus kestab kuni tema lapse kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise järgse lastevanemate üldkoosolekuni või kuni esindatavate otsuse muutmiseni.

  (4) Õpetajate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitus kestab esindatavate otsuse muutmiseni.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 11.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 12.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 13.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

§ 14.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 15.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 16.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 17.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõna võtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 18.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 19.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 20.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija.

§ 21.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 22 „Viluste Põhikooli hoolekogu põhimäärus“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 15.12.2010 määrus nr 23 „Räpina valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json