Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 23.8.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 7

Hiiumaa Vallavolikogu 23.8.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse §14 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise korra muutmine

  Hiiumaa Vallavolikogu 23.8.2018 määruses nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul ametnik.";

  2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Valitsus moodustab alatise sotsiaalkomisjoni sissetulekust sõltuva toetuse määramise ning muus teenuse ja toetuse andmist puudutavas küsimuses ettepaneku tegemiseks ametnikule ning sotsiaalkomisjonil on õigus saada enne otsustamist valitsuse protokolliline seisukoht.";

  3) paragrahv 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sissetulekust sõltuv toetus ja sissetulekust mittesõltuv toetus makstakse välja 30 päeva jooksul arvates ametniku otsuse tegemisest ja kantakse taotleja pangakontole või makstakse pangakonto puudumisel sularahas valla kassast või taotleja soovil taotluses nimetatud isikule või teenust osutava füüsilise või juriidilise isiku pangakontole.";

  4) paragrahv 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

  5) paragrahv 25 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

  6) paragrahv 31 lõige 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

  7) paragrahv 31 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Erandjuhul võib teenust osutada lõikes 1 nimetamata isikutele.";

  8) paragrahvi 44 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 ning sõnastatakse järgmiselt:
„9) koduse lapse toetus;
10) riigieelarvest raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetus.";

  9) paragrahvi 44 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

  10) paragrahvi 44 lõike 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

  11) paragrahvi 48 lõiget 3 täiendatakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lisaks rahalisele toetusele õnnitletakse selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut sünnipäeval lillede ja õnnitluskaardiga ning õnnitlusega kohalikus avalikus väljaandes.";

  12) paragrahvi 54 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Matusetoetust makstakse:
1) selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel valla territooriumil; 2) matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub valla territooriumil ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust surnud isiku elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.";

  13) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 9 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Matusetoetust ei maksta, kui surnud isiku matuse kulude katmiseks on makstud toetust teise kohaliku omavalitsuse üksuse poolt. ";

  14) 4. peatükki täiendatakse 16. jaoga ning sõnastatakse järgmiselt:
16. jagu KODUSE LAPSE TOETUS
§ 611. Koduse lapse toetus
(1) Koduse lapse toetust makstakse 1,5 kuni kolme aastase lapse eest lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale (kes hooldab last lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel) (edaspidi seaduslik esindaja) juhul kui nii laps kui ka tema seaduslik esindaja on rahvastikuregistris valla elanikud, lapse seaduslik esindaja on esitanud teeninduspiirkonna lasteaeda avalduse lapsele koha saamiseks ning vallavalitsusel ei ole lapsele pakkuda kohta teeninduspiirkonna lasteaias või osutada lapsehoiuteenust.
(2) Toetust makstakse avalduse esitamise päevast, kuid mitte varem kui lapse 1,5 aastaseks saamise ning lasteaia või lapsehoiuteenuse koha mittesaamise päevast. Toetus kantakse üle taotluses toodud arvelduskontole iga kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest.
(3) Toetust ei määrata tagasiulatuvalt.
(4) Selle paragrahvi lõikes 5 nimetatud toetuse maksmise lõppemise aluseks olevast asjaolust teavitab taotleja vallavalitsust kaks nädalat ette vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(5) Toetuse maksmine lõpeb:
1) valla poolt lapsele alushariduse või lapsehoiuteenuse osutamisel;
2) juhul, kui vallavalitsus pakub lapsele teeninduspiirkonna lasteaia või lapsehoiu kohta, millest seaduslik esindaja keeldub;3) lapse kolme aastaseks saamisel;
4) lapse ja/või tema seadusliku esindaja elukoha registreerimisel teise kohaliku omavalitsuse territooriumile.";

  15) 6. peatükki täiendatakse paragrahviga 641 ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 641. Määruse kohaldamise erisused
(1) Isik, kellele on määratud Emmaste Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 59 „Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ §-s 4 nimetatud lapsetoetus summas 512, makstakse toetus välja 8-s osas 64 euro suuruses summas nii, et viimane makse tehakse lapse 7 aastaseks saamisel. Toetuse maksmise aluseks on tingimused, et lapse ja vähemalt ühe lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Emmaste osavallas ja nad elavad alaliselt Emmaste osavallas vähemalt kuus viimast kuud enne tähtpäeva saabumist ning taotlejal puuduvad võlgnevused valla ees. Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab ametnik.
(2) Isik, kellele on määratud Emmaste Vallavolikogu 26.2.2016 määruse nr 40 „Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas“ või Emmaste Vallavolikogu 27.11.2015 määruse nr 32 „Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ §-s 9 nimetatud lapse sünnipäeva toetus summas 384, makstakse toetus välja 6-s osas 64 euro suuruses summas nii, et viimane makse tehakse lapse 6 aastaseks saamisel. Toetuste osad määratakse tingimusel, kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on elanud tegelikult Emmaste osavallas ja olnud vähemalt kuus viimast kuud enne tähtpäeva saabumist rahvastikuregistrisse kantud Emmaste valla elanikuna. Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab ametnik.
(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ei maksta selle määruse § 46 nimetatud täiendavat lapsetoetust.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse paragrahvi 1 lõike 1 punkti 15 rakendatakse tagasiulatuvalt 1.1.2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json