SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 12

Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu

Vastu võetud 20.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 63 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord” § 9 lõike 5 ja § 23 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatavate koduteenuste hinnad.

  (2) Koduteenuste hind on tunnipõhine.

§ 2.   Hinnastamise ja teenuse osutamise põhimõtted

  (1) Koduteenuse käigus abistatakse inimest igapäevaelu toimingutes määral, mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuse määramisel lähtutakse iga inimese individuaalsetest vajadustest, mis selguvad hindamise käigus ning lahendatakse juhtumipõhiselt. Koduteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

  (3) Nii koduabi- kui isikuabiteenuse toimingute puhul kirjutatakse haldusaktis lahti, mis tegevusi koduteenuse raames osutatakse, mitu korda nädalas koduteenust osutatakse ning soovituslik tundide maht kuus.

  (4) Teenuse osutamise korra ajaline arvestus:
  1) teenuse osutamise esimene tund on arvestuslikult 1 tund ehk 60 minutit;
  2) alates teisest tunnist on väikseimaks ajalise mõõte pikkuseks mitte vähem kui pool tundi ehk 30 minutit;
  3) ühe teenuse osutamise korra ajaline määr ei saa olla vähem kui 60 minutit.

  (5) Iga teenuse osutamise juurde kuulub kodukülastus, vajadusel tellimuse vastuvõtmine, info jagamine ja/või vestlus (kodukülastuse kohta vähemalt 15 minutit), teenuse käigus tehtavad tegevused vastavalt haldusaktile ja teenuseosutamise lepingule.

  (6) Koduteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti või sotsiaaltöötaja poole.

§ 3.   Koduteenuse hinnad

  (1) Koduteenuse hinnad on:
  1) Rahvastikuregistri järgselt Põhja-Sakala vallas elavale inimesele 2 eurot tund;
  2) Inimesele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põhja-Sakala vallas, 4 eurot tund.

  (2) Juhtumipõhiselt võib vallavalitsus vähekindlustatud isiku või perede või muul põhjendatud ja hinnatud vajaduse puhul ning sotsiaalosakonna ettepanekul vähendada teenuse eest tasu võtmise määra.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist koduteenusel olevatele inimestele kohaldub uus hind alates 01.04.2019.

  (2) Võhma Päevakeskus teavitab teenusel olevaid inimesi muudatustest teenuse osutamisel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json