Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 18

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 31.10.2017 nr 10
RT IV, 07.11.2017, 2
jõustumine 10.11.2017, rakendatakse alates 22.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2019RT IV, 28.02.2019, 803.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Räpina Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele, aseesimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid.

§ 2.   Tasu suurus

  Määrata volikogu volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja aseesimeestele volikogu tööst osavõtu hüvituse või tasu suurus järgmiselt:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.02.2019, 8 - jõust. 03.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
  2) volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning volikogu ülesannete täitmise eest hüvitust 525 eurot kuus;
  3) volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 210 eurot kuus;
  4) volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 84 eurot kuus;
  5) volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees ja alatise komisjoni või revisjonikomisjoni esimees või aseesimees, makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 63 eurot kuus;
[RT IV, 28.02.2019, 8 - jõust. 03.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 21.   Volikogu esimehe tasu ja muud hüvitised

  (1) Volikogu esimehe ametikoht on palgaline. Volikogu esimehele makstava tasu (palga) suurus ühes kalendrikuus on 1315 eurot.

  (2) Volikogu esimehe põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

  (3) Volikogu esimehel on lubatud kasutada ametiülesannete täitmisel isiklikku sõiduautot, mille kasutamisega seotud kulud hüvitatakse vastavalt Räpina Vallavalitsuse poolt kehtestatud kulude hüvitamise korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava vallavolikogu poolse heakskiiduta sõidupäeviku alusel kuni hüvitise piirmäärani. Kehtestada ametialaseks kasutamiseks antud sõiduauto kütuse piirmääraks 150 liitrit kalendrikuus.

  (4) Volikogu esimehel on lubatud kasutada tema kasutusse antud mobiiltelefoni. Kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks on 50 eurot kuus. Piirmäära ületavad kulud kohustub volikogu esimees Räpina vallale hüvitama.
[RT IV, 28.02.2019, 8 - jõust. 03.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 3.   Tasu ning hüvituste saamine

  (1) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Volikogu liikme ja komisjoni liikme muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (2) Komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, komisjoni koosolekul osalemisel tasu ei maksta.

  (3) Volikogu esimehel on õigus volikogu eelarve piires määrata ühekordset lisatasu volikogu liikmetele suuremahuliste või täiendavate ülesannete täitmise eest. Lisatasu makstakse välja volikogu esimehe käskkirja alusel.
[RT IV, 28.02.2019, 8 - jõust. 03.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

  (4) Paragrahvis 2 nimetatud hüvitustest või tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Tasu makstakse välja volikogu eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Tasu väljamaksed toimuvad igakuiselt hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

  (3) Lähetuskulud ning muud hüvitused makstakse välja vastavalt volikogu esimehe käskkirjale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Määrust rakendatakse alates 22. oktoobrist 2017. a.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json