Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Alutaguse valla hankekord

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 1

Alutaguse valla hankekord

Vastu võetud 21.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ning Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 26 „Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alutaguse valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib riigihangete planeerimist ja korraldamist Alutaguse Vallavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja ametiasutuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

  (2) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (3) Riigihanke läbiviimisel kasutatav kohustuslik hankemenetluse liik tuleneb sõlmitava hankelepingu eeldatavast maksumusest.

  (4) Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, säästlik ja otstarbekas kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine.

  (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on riigihanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib riigihanke korraldada Alutaguse Vallavolikogu loal.

  (6) RHS-i kohaselt nõutav riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui RHS seda ei nõua.

  (7) Riigihanke maksumused on käesolevas määruses esitatud käibemaksuta.

§ 2.   Riigihanke planeerimine ja hankeplaan

  (1) Riigihangete planeerimiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan.

  (2) Hankeplaanis kajastatakse järgmised hanked:
  1) lihthanked, mille piirmäär on 30 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul;
  2) riigihanked, mille piirmäär on 60 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 150 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul;
  3) rahvusvahelised hanked, mille piirmäär on kehtestatud Euroopa Komisjoni poolt.

  (3) Hankeplaanis kajastatakse alljärgnev informatsioon:
  1) hanke (ostetava asja, teenuse või ehitustöö) nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
  5) hanke eest vastutav isik;
  6) hankekomisjoni koosseis;
  7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (4) Hankeplaani kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus korraldusega kahe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest. Hankeplaan avaldatakse valla veebilehel.

  (5) Hankeplaani võib muuta hankeplaani aluseks olevate asjaolude muutumisel vallavalitsuse korraldusega. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb hanke eest vastutav isik.

§ 3.   Ühishankes osalemine

  Vallavalitsuse osalemise ühishankes otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Hankedokumendid

  (1) Hankedokumendid peavad vastama RHS-s nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (2) Riigihangete registris koostatud protokolle ja dokumente ei pea vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis (edaspidi DHS) registreerima.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete dokumendid registreeritakse DHS-is, juhul kui hange ei ole korraldatud riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

§ 5.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutavaks isikuks määratakse hankeplaanis vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti. Hallatava asutuse riigihanke korral on riigihanke eest vastutavaks isikuks üldjuhul hallatava asutuse juht.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) koostab hanke eseme alusandmed ja dokumendid;
  2) teeb õigeaegselt vajalikud toimingud ja kanded riigihangete registris;
  3) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel;
  4) annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele;
  5) vastutab hanke õigeaegse korraldamise eest;
  6) koostab hankemenetluses vajalike vallavalitsuse või vajadusel vallavolikogu õigusaktide eelnõud;
  7) korraldab lepingu sõlmimise;
  8) lahendab muud hankemenetlusega seotud küsimused.

  (3) Käesolevas hankekorras nimetatud vastutava isiku roll ei ole samane riigihangete registri põhimääruses sätestatud vastutava isiku rolliga.

§ 6.   Hankekomisjon

  (1) Vallavalitsus võib moodustada vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni, mille koosseis on esitatud hankeplaanis.

  (2) Hankekomisjoni pädevuses on:
  1) hankemenetluse käigus tehtavad menetlustoimingud ja vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  2) vallavalitsusele ettepaneku tegemine hanketulemuse kinnitamiseks;
  3) muud RHS-s sätestatud hankija ülesanded.

  (3) Hankeplaanis kajastamata hangete korraldamisel üldjuhul komisjoni ei moodustata.

  (4) Hankekomisjoni koosolekul tehtud otsustused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud hankekomisjoni liikmed.

  (5) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole hankekomisjoni liikmetest. Hankekomisjon võtab vastu otsuseid lihthäälte enamusega.

§ 7.   Riigihanke piirmäära ületava riigihanke ja lihthanke korraldamine

  (1) Riigihanke, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda (asjade ostmine ning teenuste tellimine 60 000 eurot ja üle selle, ehitustööde tellimine 150 000 eurot ja üle selle), menetluse läbiviimisel kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (2) Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmine ning teenuste tellimine alates 30 000 eurot kuni 60 000 eurot ning ehitustööde tellimine alates 60 000 eurot kuni 150 000 eurot), viiakse hankemenetlus läbi järgides RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 8.   Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korraldamine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja või hallatava asutuse juht kooskõlastatult teenistuse juhi või vallavanemaga.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 5000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele või mitmele isikule.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 kuni 10 000 eurot, tuleb esitada hanketeade veebilehel või teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 kuni 30 000 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 kuni 60 000 eurot, tuleb esitada hanketeade veebilehel või teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (5) Ettepaneku tegemisel alla lihthanke piirmäära pakkumuse esitamiseks tuleb vastutaval isikul reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on RHS kohaselt lubatud korraldada hange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras.

§ 9.   Hanketulemuse kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 5000 euro, otsustab vastava valdkonna teenistuse juht või vallavanem/hallatava asutuse juht arve tasumise oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 kuni 10 000 eurot, parima pakkumuse kinnitab vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja või hallatava asutuse juht. Hankelepingu sõlmimise või arve tasumise otsustab vallavanem.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on üle 10 000 euro, kinnitab hanketulemuse ja otsustab hankelepingu sõlmimise vallavalitsus.

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke korraldamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurot kuni 60 000 eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

§ 11.   Hankelepingu täitmise järelevalve

  (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab kontrolli lepingu nõuetekohase täitmise üle. Jälgitakse lepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

  (2) Järelevalve teostaja on hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kes on kohustatud hankelepingu mittenõuetekohasest täitmisest kohe teavitama vallavanemat/hallatava asutuse juhti või lepingu allkirjastanud isikut.

§ 12.   Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik, kui vallavalitsus või hallatava asutuse juht ei otsusta teisiti.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik kajastatakse hankeplaanis ja hankelepingus.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) jälgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, koostab vajalikud dokumendid ja teeb vajadusel ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
  2) koostab lepingu muutmise lisad;
  3) on ametiasutuse kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
  4) kontrollib tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  5) korraldab hankelepingu lõppemise kohta teate avaldamise riigihangete registris.

  (4) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik jälgib, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 13.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingut võib muuta RHS-s sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingu lisas.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava rahalise kulu või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise lubamise vallavalitsus korraldusega või hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne esialgse maksumusega võrreldes täiendavaid rahalisi kulusid, otsustab hankelepingu muutmise vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 14.   Sisetehing

  (1) Sisetehing on hankeleping, mille vallavalitsus sõlmib era- või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, kes kohaldub RHS § 12 sätestatud tingimustele.

  (2) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on alla 10 000 euro otsustab sisetehingu vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja või hallatava asutuse juht.

  (3) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on suurem kui 10 000 eurot otsustab sisetehingu vallavalitsus korraldusega. Sisetehingu ettevalmistamisel on õigus küsida võrdlevaid hinnapakkumusi turul valitseva hinna väljaselgitamiseks.

§ 15.   Riigihanke dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Hankedokumentatsiooni säilitatakse seitsme aasta jooksul hanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab hanke dokumentatsiooni säilitama vastavalt rahastaja poolt kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, korraldab hanke eest vastutav isik hankedokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku moodustamise DHS-is.

§ 16.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks

  (1) Hanke korraldamisel vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja, hallatava asutuse juht, hanke eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud enne hanke korraldamise alustamist teavitama vallasekretäri, et tal võib esineda huvide konflikt.

  (2) Vallavalitsus ei nimeta hankekomisjoni ega määra konkreetse hanke eest vastutajaks või lepingu täitmise eest vastutajaks isikut, kes võib olla seotud hilisemate potentsiaalsete töövõtjate või alltöövõtjatega.

§ 17.   Enne määruse jõustumist algatatud riigihangete menetlemine

  Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud riigihanked menetletakse lõpuni nende alustamise hetkel kehtinud hankekorra alusel.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 07.02.2018. a määrus nr 3 „Alutaguse valla hankekord“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json