HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 6

Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 20.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja osalustasu tasumise korda.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) täisaeg - lasteaia- v õi hoiuteenuse kasutamine ja selle eest tasumine lapsevanema poolt viiel päeval nädalas.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu suurus lasteasutuses on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

  (2) Juhul, kui lapsele on Kiili Lasteaias eraldatud vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõikes 3 osaajaline koht, siis on tasu suurus proportsionaalne eraldatud osaaja mahuga.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteasutusest puudutud perioodi eest.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (5) Lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil osalustasu tasumise kohustust ei ole.

  (6) Juhul, kui lapsevanem soovib oma last hoida lasteasutuses lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil, on ta kohustatud sellest teavitama kirjalikult lasteasutusedirektorit viimase poolt määratud ajaks. Lapsevanem, kes on teavitanud lasteasutuse direktorit soovist oma last lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil hoida lasteasutuses, on kohustatud tasuma osalustasu ja osalustasu tasumise kohustus säilib ka juhul, kui laps lasteasutuses ei viibi. Ametliku suvepuhkuse perioodi kehtestab lasteasutuse direktor juulikuuks, arvestades täisnädalaid. Vastavalt konkreetse aasta nädalapäevadele võib puhkuse algus nihkuda juunikuusse või lõpp augustikuusse.

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Osalustasu soodustused lasteasutuses, juhul kui lapse ja mõlema vanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald, on järgnevad:
  1) 75% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;
  2) kui ühest perekonnast käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lapse eest on soodustus 50% osalustasust kuus ehk 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;
  3) kui ühest perest käib samaaegselt lasteasutuses kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud;
  4) perele, kus on eestkostel või hooldamisel laps, kehtib osalustasu vabastus eestkostel või hooldamisel olevale lapsele.

  (2) Soodustused laienevad ka üksikvanemale, kes tõendab, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 2 ja 3 sätestatud osalustasu soodustus kehtib ka Kiili valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui sama pere teine või enam laps käib täisajaga mõne muu kohaliku omavalitsuse lasteaias, eralasteaias või munitsipaal- või eralastehoius.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud soodustused rakenduvad Kiili Vallavalitsuse soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust või tegu on käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõikes 3 sätestatud juhtumiga, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

  (5) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest kümne tööpäeva jooksul.

§ 5.   Osalustasu soodustused sissetuleku alusel

  (1) Sissetuleku alusel on osalustasu soodustust võimalik taotleda perel, kus lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald ja taotlemisele eelneva kolme kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on 50% või vähem palga alammäärast. Osalustasu soodustused on järgnevad:
  1) esimese lasteasutuses käiva lapse eest tasub lapsevanem ühes kuus 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Soodustus määratakse maksimaalselt õppeaasta lõpuni ning see hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust;
  2) kui ühest perekonnast käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lasteasutuses käiva lapse eest tasub lapsevanem ühes kuus 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Soodustus määratakse maksimaalselt õppeaasta lõpuni ning see hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust;
  3) kui perele on määratud toimetulekutoetus, siis kehtib selle pere kõikidele lasteasutuses käivatele lastele osalustasuvabastus alates toimetulekutoetuse määramisele järgnevast kalendrikuust kuni toimetulekutoetuse maksmise lõpetamiseni.

  (2) Pereliikme keskmise netosissetuleku hulka ei arvestata sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 2 nimetatud toetusi.

  (3) Osalustasu soodustuse saamiseks esitab taotleja Kiili Vallavalitsusele täidetud taotlusvormi koos selles esitatud andmeid tõendavate dokumentidega. Taotluse vormi kinnitab Kiili Vallavalitsus.

  (4) Kiili Vallavalitsusel on õigus nõuda ja taotlejal kohustus esitada talle kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed ja tõendid, mis on vajalikud soodustuse saamise õiguse ja soodustuse andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks sh andmed taotleja ja tema pereliikmete tulude ja kulude kohta taotlusele eelneva kolme kuu ulatuses. Andmete esitamiseks keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Soodustuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega isikud, kes on abielus või abieluga sarnanevas suhtes, esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ning muud isikud, keda seob ühine majapidamine.

  (6) Soodustuse saamise ja perioodi otsustab Kiili Vallavalitsus.

  (7) Soodustuse saamisest või saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest kümne tööpäeva jooksul.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktid 3 ja 4, § 4 lõige 3 ja § 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuar 2020.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 15.05.2014 määrus nr 3 "Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord ".

Merje Einmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json