Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 8

Jõhvi valla korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.02.2020 nr 72

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus sätestab Jõhvi valla eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse taotlemise, toetuse määramise ning toetuse väljamaksmise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse eesmärk on korterelamute õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parendamine ja atraktiivsemaks muutmine.

  (3) Toetust võib taotleda Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvas korterelamus korteriomandite haldamiseks moodustatud juriidiline isik (edaspidi taotleja).

  (4) Toetatavad tegevused on:
  1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine hoovi korrastamiseks;
  2) puude ja põõsaste hoone juurde istutamine;
  3) lillevaaside, amplite ja muude lillepeenra inventari soetamine hoovi korrastamiseks;
  4) ohtlike puude raie;
  5) puude ja põõsaste hoolduslõikus;
  6) pinkide ja urnide soetamine ja hoone juurde paigaldamine;
  7) hoone juures olevate pinkide ja urnide remont ja taastamine;
  8) muru rajamine/külvamine ja hooldus;
  9) välistrepi käsipuude rajamine;
  10) puude seisukorra hindamine arboristi poolt.

  (5) Toetust ei anta käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud tegevuseks vajalike tööriistade ostmiseks.

  (6) Toetust ei anta heas seisus ja elujõuliste puude raiumiseks. Toetus ei laiene ehituse alla jäävate puude raiumisele.

  (7) Puude hoolduslõikust peab teostama kutsetunnistusega arborist.

§ 2.   Toetuse suurus

  (1) Taotlus esitatakse ühe korterelamu kohta. Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud tegevustele.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõiges 4 nimetatud tegevused toetatakse valla eelarvest eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite arvel kuni 70% ulatuses esitatud taotluses märgitud kavandatava(te) tegevus(t)e maksumusest. Ülejäänud osa tasuvad taotlejad oma vahenditest (edaspidi omaosalus). Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on 300 eurot.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmised dokumendid:
  1) kirjalik taotlus, milles kajastatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress, volitatud esindaja andmed ja allkiri ning taotletav summa;
  2) planeeritava tegevuse asukoht koos katastritunnusega, täpne plaan ja kirjeldus;
  3) taotleja pädeva organi otsus planeeritud tegevuse kohta;
  4) kinnitus, et taotleja on küsinud tööde teostamiseks võrdlevaid pakkumisi;
  5) täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  6) käesoleva määruse § 1 lõikes 4 punktis 4 nimetatud tegevuse puhul raieluba ning arboristi kirjalik kinnitus selle kohta, et puu on ohtlik või halvas seisus ja kuulub raiumisele;
  7) fotod taotluse esitamise seisuga.

  (2) Taotluste esitamise periood on igal kalendriaastal alates 1. märtsist kuni 1. juunini.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Esitatud taotluseid menetleb nende laekumise järjekorras Jõhvi Vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon (edaspidi komisjon), mis annab hinnangu taotluste vastavuse kohta tegelikule olukorrale. Taotluseid rahuldatakse eelarves ette nähtud rahaliste vahendite ulatuses. Taotluste vastu võtmise lõpetamisest teavitatakse Jõhvi valla veebilehel.

  (2) Komisjon või selle liige võib nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist ja/või parandamist. Selgituste andmiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 10 kalendripäeva. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui:
  1) kui taotleja ei esita taotlust määruse § 3 lõikes 2 nimetatud perioodi jooksul või ei kõrvalda puudusi antud tähtaja jooksul;
  2) on taotletud mitteabikõlblike tegevuste toetamist;
  3) on taotletud tegevuste toetamist võõral territooriumil;
  4) taotluse rahuldamiseks puuduvad eelarves vabad vahendid.

§ 5.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul.

  (2) Juhul, kui kaks või rohkem taotlust esitatakse ühel päeval, lähtutakse taotluse järjestamisel saabumise kellaajast.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotluses on esitatud valeandmed või esinevad asjaolud, mille tõttu jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Kulutuste tegemist tõendavate dokumentide esitamine ja kontrollimine

  (1) Toetus makstakse taotluse rahuldamisel välja pärast kõigi taotluses kirjeldatud tööde teostamist ning nende eest tasumist.

  (2) Toetuse saanud taotleja esitab hiljemalt toetuse määramise kalendriaasta 1. novembriks vallavalitsusele kirjaliku toetuse väljamakse taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress, volitatud esindaja andmed ja allkiri;
  2) teostatud tegevuse asukoht ja katastritunnus;
  3) korteriühistu pangakonto rekvisiidid, kuhu toetus üle kanda;
  4) tööde ja ostude tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  5) fotod ja kirjeldus tehtud töödest.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida toetuse saaja poolt esitatud dokumentide õigsust ning tööde faktilist teostamist.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine ja väljamaksmisest keeldumine

  (1) Välja makstava toetuse summa ei või ületada korra § 5 lõikes 1 nimetatud otsusega määratud toetuse summat.

  (2) Toetuse välja maksmisel võetakse arvesse kulutuste tegemist tõendavad dokumendid, mis ei ole väljastatud varem, kui taotluse esitamise päeval.

  (3) Otsuse toetuse välja maksmise või välja maksmata jätmise teeb vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul 15 tööpäeva jooksul peale korra § 6 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist.

  (4) Toetust ei maksta, kui taotleja:
  1) ei ole teostatud tööde eest tasunud;
  2) ei ole esitanud dokumente § 6 lõikes 2 sätestatud korras;
  3) ei ole kavandatud tegevust ellu viinud või tegevus ei vasta taotlusele.

§ 8.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 14. juuni 2018 määrus nr 21 „Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json