Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi «Jõhvi valla kaunis kodu» läbiviimise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 9

Konkursi «Jõhvi valla kaunis kodu» läbiviimise kord

Vastu võetud 20.02.2020 nr 73

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Jõhvi valla poolt korraldatava heakorra ja kodukaunistamise konkursi «Jõhvi valla kaunis kodu» (edaspidi konkurss) läbiviimise korra.

  (2) Konkursi korraldajaks on Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Konkursile esitatud objekte hindab ja selgitab välja parimad vallavalitsuse poolt moodustatud alaline komisjon (edaspidi komisjon).

§ 2.   Konkursi eesmärgid ja ülesanded

  (1) Konkursi korraldamise põhieesmärkideks on Jõhvi valla esteetilise välisilme ja üldise heakorra taseme tõstmine ning kodukaunistamise idee propageerimine.

  (2) Konkursi läbiviimise ülesanneteks on:
  1) edendada heakorra- ja kodukaunistamisalast tegevust Jõhvi vallas;
  2) jätkata ja laiendada seniseid heakorra traditsioone;
  3) selgitada välja Jõhvi valla kaunimad ja heakorrastatumad kinnistud ning motiveerida  parimaid heakorraalase tegevuse jätkamiseks.

§ 3.   Konkursi kategooriad

  (1) Parimate heakorrastatud kinnistute väljaselgitamine toimub kahes kategoorias:
  1) eramud;
  2) korterelamud.

  (2) Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu võib esitada üleriigilisele konkursile «Eesti kaunis kodu».

§ 4.   Konkursi läbiviimise tähtajad

  (1) Konkurss toimub igal aastal.

  (2) Sooviavaldused või ettepanekud konkursist osavõtuks või autasustamiseks tuleb esitada vallavalitsusele jooksva kalendriaasta 15. maiks.

§ 5.   Konkursil osalejad

  (1) Konkursist osavõtt on vaba ja osaleda võivad kõik Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvate kinnistute omanikud või õiguspärased valdajad.

  (2) Ettepaneku tunnustamiseks võivad esitada nii üksikisikud, initsiatiivgrupid kui ka juriidilised isikud.

  (3) Avaldus konkursil osalemiseks või ettepanek tunnustamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikus vormis. Avaldus või ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) konkursi kategooria, milles soovitakse osaleda või autasustada;
  2) osaleja nimi ja kontaktandmed;
  3) heakorrastatud kinnistu aadress ja täpne asukoht (soovi korral lisada kinnistu foto ja vajaduse korral omaniku kirjalik nõusolek);
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Avalduse ja ettepaneku vormid kinnitab vallavalitsus vajadusel korraldusega.

§ 6.   Hindamiskriteeriumid

  (1) Heakorrastatuimad kinnistud selgitatakse välja hindamise tulemusena. Konkursile hindamiseks ja tunnustamiseks esitatud kinnistuid hindab ja võrdleb komisjon.

  (2) Konkursi raames hinnatakse Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
  1) üldine heakord;
  2) funktsionaalsus – puhke- ja majapidamistsoonide, mängualade, tarbeaedade jt. välisruumis vajalikke tegevusi võimaldavate osade olemasolu;
  3) haljastus – haljastusvõtete (lilled, hekid, puud, muru jne) kasutamine tervikliku välisruumi kujundamisel;
  4) dekoratiivelemendid – aianduslike dekoratiivelementide (tarad, kõnniteed, trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, mänguväljakud, skulptuurid, sepised jne) kasutamine tervikliku välisruumi kujundamisel;
  5) hoonete heakorrastatus – kujundus, hooldatus, hoonetel majanumbrite olemasolu jne.

§ 7.   Hindamine ja tulemuste kinnitamine

  (1) Komisjon hindab ja võrdleb hindamiseks ja tunnustamiseks esitatud kinnistuid ning teeb vallavalitsusele ettepaneku kinnitada konkursi tulemused.

  (2) Komisjoni töökorraldus sätestatakse põhimääruses, mille kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjon esitab vallavalitsusele kinnitamiseks igast kategooriast kolm parimat ning teeb ettepaneku auhinnarahade väljamaksmiseks vallaeelarves ettenähtud vahendite piires. Hindamise tulemused fikseeritakse komisjoni protokollis, mis allkirjastatakse kõigi komisjoni liikmete poolt. Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (4) Konkursi tulemused kinnitatakse vallavalituse korraldusega hiljemalt 30. juuniks.

§ 8.   Autasustamine

  (1) Konkursi kinnitatud tulemuste alusel tunnustatakse iga kategooria kolme parimat vallavalitsuse tänukirja, mälestusmeene ning auhinnarahaga. Kõiki konkursist osavõtjad tunnustatakse tänukirja ja mälestusmeenega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus välja anda eripreemiaid või jätta põhjendatud juhtudel auhinnaraha välja maksmata.

  (3) Avalduste ja ettepanekute puudumisel või konkursile hindamiseks esitatud kinnistute madala kujundustaseme korral on vallavalitsusel õigus auhinnarahad komisjoni ettepanekul kategooriate vahel ümber jagada või loobuda auhinnaraha väljamaksmisest.

  (4) Avalduste ja ettepanekute puudumisel või kõikide konkursile hindamiseks esitatud kruntide madala kujundustaseme korral on vallavalitsusel õigus tunnistada konkurss komisjoni ettepanekul nurjunuks.

  (5) Vallavalitsus teavitab avalikkust konkursi tulemustest kohalike massiteabevahendite kaudu. Iga kategooria kolm parimat avalikustatakse üldjuhul väljaandes Jõhvi Teataja ning Jõhvi valla veebilehel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json