HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Saue valla erivajadustega laste ja toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2023, 33

Saue valla erivajadustega laste ja toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.02.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla haldusterritooriumil elavate 7-19-aastaste erivajadustega laste ja 7-19-aastaste toimetulekuraskustes perede laste (edaspidi noorte) süsteemses ja juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist riigieelarvest Saue vallale määratud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vahenditest 2023. aastal.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan;
  2) Saue Vallavalitsus – Saue valla ametiasutus.

§ 3.   Toetuse eesmärk ja maksmise alused

  (1) Toetuse eesmärk on kompenseerida huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel tekkivaid kulusid perioodil jaanuar kuni detsember 2023:
  1) erivajadusega noorte eest, kellel on sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud puue;
  2) perede noorte eest, kus taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekupiiri.

  (2) Toetusi makstakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppiva noore eest, kelle elukoht on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas.

  (3) Toetust makstakse ühe noore eest, kellel on sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud puue, kuni 400 eurot aastas.

  (4) Toetust makstakse ühe noore eest, kelle leibkonna liikmete taotluse esitamisele eelneva kolme kuu keskmine sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekupiiri, kuni 400 eurot aastas.

  (5) Toetust makstakse ühe noore eest, kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud punktidele 1 ja 2, kuni 800 eurot aastas.

  (6) Toetust eraldatakse Saue valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 4.   Toetatavad kulutused

  Toetust võib taotleda järgmiste juba tehtud huvihariduses või huvitegevuses osalemise kulude kompenseerimiseks:
  1) vahendite soetamine;
  2) õppemaksud, osalemistasud;
  3) ürituste või võistluste osalemiskulud;
  4) transpordikulud.

§ 5.   Toetuste taotlemine ja taotluste läbivaatamine

  (1) Saue valla erivajadustega laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ja Saue valla toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks tuleb esitada kummagi toetuse saamiseks eraldi taotlus.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja, piiratud teovõimega isiku puhul tema seaduslik esindaja, järgmised dokumendid:
  1) allkirjastatud taotluse paberkandjal või elektroonselt;
  2) kulutusi ja nende tasumist tõendava(d) dokumendi(d);
  3) huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskirja noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis juhul, kui noore andmed huvihariduses või huvitegevuses osalemise kohta puuduvad Saue valla hariduse infosüsteemis Arno või Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed ja arvelduskonto number;
  3) lapse või noore, kelle eest toetust taotletakse, nimi ja isikukood;
  4) huviringi, spordigrupi vm nimetus, milles noor osaleb;
  5) tehtud kulutused, mille eest toetust taotletakse;
  6) sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel leibkonna liikmete arv ja leibkonna kõik kolme eelneva kuu sissetulekud. Riiklikes registrites mittekajastuva sissetuleku suuruse või selliste sissetulekute puudumise tõendamiseks tuleb esitada dokument või teave, mis võimaldab tuvastada leibkonna tegeliku sissetuleku suuruse. Juhul, kui leibkonna kõigi või osade liikmete sissetuleku suurust on võimalik kontrollida riiklikest registritest, ei pea selliste sissetulekute kohta tõendit esitama. Sissetulekute liigid ja allikad tuleb taotluses ammendavalt loetleda.

  (4) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 10. detsembriks, kusjuures toetust võib taotleda aasta jooksul korduvalt kuni toetuse piirmäära täitumiseni.

  (5) Saue Vallavalitsuse ametnik kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust, vajadusel küsib täiendavat informatsiooni või dokumente.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse andmine või toetuse andmisest keeldumine otsustatakse Saue Vallavalitsuse poolt 10 tööpäeva jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi saamisest.

  (2) Toetus makstakse taotleja arvelduskontole või sularahas 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist ja kehtib kuni 31.12.2023.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json