Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 14

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 34 ja 36 Narva linna põhimääruse punkti 4.4.30 alusel.

§ 1.   Narva Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine

  Lõpetada Narva Linnavara- ja Majandusameti (registrikood 75029837) tegevus alates 01.04.2013 (likvideerimine).

§ 2.   Linnavara osakonna moodustamine

  Moodustada alates 01.04.2013 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakond.

§ 3.   Põhiülesanded, vara ja asjaajamise üleandmine

  (1) Narva Linnavara- ja Majandusameti põhimääruses (Narva Linnavolikogu 20.09.2012 määrus nr 19) ettenähtud põhiülesanded antakse üle Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Ametile.

  (2) Narva Linnavalitsusel korraldada vara ja asjaajamise üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametilt Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Ametile.

§ 4.   Narva linna eelarve muutmine

  (1) Narva Linnavalitsusel esitada Narva Linnavolikogule käesolevast määrusest tulenevad muudatused linna 2013. aasta eelarves.

  (2) Enne käesolevas paragrahvis nimetatud eelarve muudatuse kinnitamist lubada Narva Linnavalitsusel ümber jaotada Narva linna eelarves Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Ameti tegevuse finantseerimiseks ettenähtud vahendid.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil ette valmistada põhimääruse muudatus vastavalt käesolevale määrusele.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 20.09.2012.a määrusega nr 19 kinnitatud Narva Linnavara- ja Majandusameti põhimäärus.

  (3) Muuta 21.06.2005 Narva Linnavolikogu määrusega nr 20/57 kinnitatud Linnavara eeskiri alljärgnevalt:

Tekstis sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet“ ning „ Linnavara-ja majandusamet“ asendada sõnadega „Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

  (4) Muuta 17.03.2005 Narva Linnavolikogu määrusega nr 14/52 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise kord alljärgnevalt:

Punktides 10, 48 ja 70 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ ning „Linnavara-ja majandusamet“ asendada sõnadega „Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes ning välja jätta punktist 10 sõnad „linnavara- ja majandusamet“.

  (5) Muuta 09.06.2005 Narva Linnavolikogu määrusega nr 18/56 kinnitatud Linnavara võõrandamise kord alljärgnevalt:

Punktis 11 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ asendada sõnadega „Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes ning välja jätta sellest punktist sõnad „Linnavara- ja Majandusamet“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json