HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 42

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Vastu võetud 19.03.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri järgi Kehtna vallas elukohta omavate põhikoolis ja gümnaasiumis õppivatele õpilastele sõidusoodustuse andmist haridusasutusse ja tagasi sõitmisel õppeperioodi jooksul.

  (2) Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab kindlaks õpilasliinid ja korraldab neil eriotstarbelist liinivedu lepingu alusel.

  (3) Käesoleva määruse rakendamiseks võib vallavalitsus anda haldusakte.

§ 2.   Sõidusoodustused

  (1) Kehtna Põhikooli, Valtu Põhikooli ja Eidapere Kooli õpilastele on sõit valla õpilasliinidel tasuta. Põhjendatud asjaoludel sobiva õpilasliini puudumisel kompenseeritakse kulud reisijateveo liinide sõidupiletite alusel.

  (2) Põhikoolide õpilastele, kes käivad väljaspool Kehtna valda asuvates koolides, sõidusoodustust ei rakendata.

  (3) Rapla maakonna gümnaasiumi X-XII klassides õppivatele õpilastele kompenseeritakse hommikune sõit haridusasutusse juhul kui neil ei ole võimalik kasutada selleks õpilasliini.

  (4) Väljaspool Rapla maakonda õppivatele gümnaasiumi X-XII klassi õpilastele hüvitatakse õppeperioodil sõidupiletite alusel kalendrikuus üks sõidukord haridusasutusse ja tagasi koju.

§ 3.   Sõidukulu kompensatsiooni väljamaksmine

  (1) Sõidukulu kompensatsioon makstakse õpilasele või tema seaduslikule esindajale.

  (2) Õpilane või tema seaduslik esindaja esitab avalduse ja õpilase poolt kasutatud kronoloogilises järjekorras kleebitud sõidupiletid kompenseerimist taotletava kuu sõidukulu kohta vallavalitsuse raamatupidamisteenistusele hiljemalt järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

  (3) Sõidukulu kompensatsioon kantakse taotleja arvelduskontole pangas 10 päeva jooksul või makstakse avaldaja soovil välja vallavalitsuse kassast.

§ 4.   Sõidukulu kompensatsiooni mittemaksmine

  Sõidukulu kompensatsioon võidakse jätta hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui:
  1) haridusasutuse poolt esitatud andmete ja sõidupiletite alusel selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti haridusasutusse ja tagasi sõiduks;
  2) vastava õpilasliini olemasolu tõttu ei ole kommertsliiniveo bussi kasutamine põhjendatud;
  3) taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) taotleja ei ole esitanud sõidupileteid käesoleva määruse § 3 lõikes 2 määratud tähtajaks.

§ 5.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalikogu 15.08.2006. a määrus nr 18 „ Õpilasliinide korraldamine Kehtna vallas ja õpilaste sõidusoodustuste kehtestamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15.aprillil 2013. a.

Karl Tamme
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json