Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 52

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise kord

Vastu võetud 25.03.2013 nr 4
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 2 ja Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012. a määruse nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 27 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Rakvere linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning ülevaatamise, eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise täpsem korraldus, määratakse arengukava, eelarvestrateegia ning eelarve eelnõu koostamisel ja täitmisel osalevad isikud ja organid, nende pädevus ja kohustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linnavalitsus - Rakvere linnavalitsus täitevorganina;
  2) ametiasutus - Rakvere Linnavalitsus struktuuriüksustega;
  3) hallatav asutus - Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus;
  4) alaeelarve - ametiasutuse või hallatava asutuse eelarve, mis sisaldab ametiasutuse või hallatava asutuse tulusid ja kulusid.

2. peatükk Arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 3.   Arengukava eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsus määrab pärast Rakvere linnavolikogus arengukava koostamise otsuse vastuvõtmist isiku või organi, kes koordineerib arengukava koostamist. Nimetatud isikul või organil on õigus nõuda arengukava koostamiseks vajalikke andmeid ja dokumente ametiasutustelt, hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega juriidilistelt isikutelt.

  (2) Töörühmade moodustamisel korraldavad töörühmade tegevust nende juhid. Töörühma tegevuse tulemusena peab valmima töörühma valdkonnas arengukava eelnõu esialgne tekst.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või organ:
  1) valmistab ette arengukava avaliku arutelu korraldamisega seotud dokumendid ja tagab avaliku arutelu läbiviimise;
  2) esitab avaliku arutelu käigus saadud ettepanekud linnavalitsusele arutamiseks ning teavitab ettepaneku esitajat tulemustest;
  3) korraldab töörühmade tegevuse tulemusena valminud tekstide alusel arengukava esialgse eelnõu koostamise ning esitab läbivaatamiseks linnavalitsusele;
  4) viib sisse muudatused ja täiendused ning koostab arengukava eelnõu lõpliku teksti ning esitab linnavalitsusele.

§ 4.   Kehtiva arengukava ülevaatamine

  (1) Arengukava ülevaatamise algatamisel määrab linnavalitsus ülevaatamise eest vastutava isiku (edaspidi vastutav isik), vastutava isiku ülesanded ning ülevaatamise ajakava.

  (2) Vastutav isik määrab arengukavas sätestatud valdkondade esindajatele tähtaja ülevataamiseks. Vastus tuleb esitada hiljemalt 14 tööpäeva jooksul ning peab sisaldama ülevaadet läbi viidud tegevustest, selgitusi elluviimise kohta ning muutmise ettepanekuid. Vastutav isik võib vajadusel valdkondade esindajad kokku kutsuda arengukava elluviimisega seotud küsimuste täpsustamiseks.

  (3) Vastutav isik koostab koondülevaate ning esitab arutamiseks linnavalitsusele. Heakskiidetud muudatusettepanekud avalikustatakse Rakvere linna veebilehel vähemalt 14 kalendripäeva jooksul. Vastutav isik korraldab avaliku arutelu hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast avalikustamise tähtaja möödumist.

  (4) Avalikul arutelul esitatud ettepanekuid arutab linnavalitsus. Vastutav isik teavitab ettepaneku esitajaid tulemustest.

  (5) Vastutav isik esitab arengukava ülevaatamise tulemused linnavalitsusele koos arengukava muutmise eelnõu lõpliku tekstiga.

§ 5.   Eelarvestrateegia

  (1) Linnavalitsus määrab eelarvestrateegia ülevaatamise algatamisel vastutava isiku või töörühma (edaspidi vastutav isik). Eelarvestrateegia ülevaatamisel:
  1) hinnatakse eelarvestrateegia täitmist eelneva eelarveaasta ja jooksva eelarveaasta osas;
  2) vaadatakse üle nelja järgneva eelarveaasta strateegia
  3) kavandatakse strateegia neljandaks aastaks.

  (2) Vastutav isik selgitab välja ametiasutuse ja hallatavate asutuste vajadused eelarvestrateegia osas ning määrab tähtaja andmete esitamiseks. Saadud andmete alusel koostab vastutav isik eelarvestrateegia eelnõu ning tagab vastavuse kehtiva arengukavaga.

  (3) Eelarvestrateegia eelnõu avalikustatakse Rakvere linna veebilehel koos arengukava ülevaatamise tulemustega. Avalik arutelu toimub koos arengukava avaliku aruteluga. Avalikul arutelul saadud ettepanekud vaatab läbi linnavalitsus.

  (4) Vastutav isik koostab eelarvestrateegia eelnõu ning esitab selle linnavalitsusele.

3. peatükk Eelarve 

§ 6.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarve eelnõu koostamise algatab linnapea koheselt pärast eelarvestrateegia või selle muutmise vastuvõtmist linnavolikogus.

  (2) Ametiasutus teavitab hallatavaid asutusi ja ametiasutuse struktuuriüksusi e- posti teel eelarvestrateegias järgmise eelarveaasta kohta sätestatust ning määrab tähtaja alaeelarve projekti esitamiseks. Alaeelarve koostatakse neljakohaliste kuluartiklite lõikes ning lisatakse seletuskiri.

  (3) Ametiasutus vaatab läbi alaeelarvete projektid ning peab vajadusel nende esitajatega läbirääkimisi. Rakvere linnale kuuluvate haridusasutuste (v a koolieelsed lasteasutused) alaeearvete ülevaatamine ja läbirääkimine toimub pärast 10. septembrit.

  (4) Ametiasutus koostab eelarve eelnõu ja seletuskirja ning esitab linnavalitsusele hiljemalt 30. septembril. Linnavalitsus esitab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga linnavolikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobril.

§ 7.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsus kinnitab eelarve jaotuse alaeelarvetes neljakohaliste artiklite lõikes 14 kalendripäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus. Eelarve jaotus edastatakse ametiasutusele ja hallatavatele asutustele elektrooniliselt.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata ning see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (3) Hallatav asutus võib alaeelarvesse kaupade ja teenuste müügist laekunud tulusid kasutada nimetatud kaupade ja teenuste osutamise kuludeks.

  (4) Eelarve täitmise aruanne koostab rahandusosakond hallatavate asutuste ja tegevusalade alaeelarvete lõikes igakuiselt järgneva kuu 5. kuupäevaks. Aruanne avaldatakse ametiasutuse ühisel võrgukettal kataloogis Raamat. Hallatavatele asutustele edastatakse aruanne elektrooniliselt.

  (5) Tegemata jäänud väljaminekute kavandamisel juhindutakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § -st 27.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2013. a.

Toomas Varek
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json