Teksti suurus:

Vähekindlustatud perede laste huvitegevuses osalemise, koolis ja lasteaias toitlustamise ja lastevanemate poolt makstava osalustasu toetuse määramise ja maksmise kord

Vähekindlustatud perede laste huvitegevuses osalemise, koolis ja lasteaias toitlustamise ja lastevanemate poolt makstava osalustasu toetuse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 59

Vähekindlustatud perede laste huvitegevuses osalemise, koolis ja lasteaias toitlustamise ja lastevanemate poolt makstava osalustasu toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.03.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab Paide linna eelarvest makstava vähekindlustatud perede laste, sh lastekodus elavate laste toetamise tingimused ja korra:
 1) huvitegevuses osalemisel;
 2) lasteaias toitlustamisel;
 3) lastevanemate poolt makstava lasteaia osalustasu tasumisel;
 4) üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses (edaspidi kool) toitlustamisel.

 (2) Toetuse saamise õigus on isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linn.

 (3) Toetust võib taotleda ka eestkostja, hooldaja, pedagoog, sotsiaaltöötaja või mõni teine lapsega tegelev isik.

 (4) Toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta.

 (5) Toetust on õigus saada perel, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla Paide Linnavolikogu kehtestatud piirmäära, välja arvatud Lasteabikeskuses elavad Paide linna eestkostel olevad lapsed.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotleja esitab linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale jooksva kuu eest toetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks.

 (2) Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
 1) perekonna eelmisel kuul saadud sissetulekuid. Kui mõnda sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga;
 2) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid kulusid huvitegevusele, lasteaias toitlustamisele, lastevanemate poolt makstavale osalustasule, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses toitlustamisele.

 (3) Sissetulekute hulka arvatakse kõik netosissetulekud, välja arvatud:
 1) riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused;
 2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavad toetused, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 3) riigi tagatisel antud õppelaen;
 4) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstav stipendium ning sõidu- ja majutustoetus.

§ 3.  Toetuse arvestamine

 (1) Toetuse arvestamise aluseks on perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta ning Paide Linnavolikogu kehtestatud piirmäär.

 (2) Huvitegevuse, lasteaias toitlustamise, lastevanemate poolt tasutava lasteaia osalustasu, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses toitlustamise eest maksmisel tekkinud võlgnevus ei kuulu katmisele antud toetuse raames.

§ 4.  Toetuse piirmäär

 (1) Huvitegevuses osalemise toetuse määramise aluseks olev netosissetulek on kuni 150 eurot pere iga liikme kohta.

 (2) Koolis toitlustamise toetuse määramise aluseks olev netosissetulek on kuni 150 eurot pere iga liikme kohta.

 (3) Lasteaias toitlustamise toetuse määramise aluseks olev netosissetulek on kuni 150 eurot pere iga liikme kohta.

 (4) Lasteaia kohamaksu toetuse määramise aluseks olev netosissetulek on kuni 150 eurot pere iga liikme kohta.

§ 5.  Toetuse määramine

 (1) Toetus määratakse linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna poolt jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toetust tagasiulatuvalt ei maksta.

 (2) Toetus määratakse pärast kõigi dokumentide esitamist järgmise suuruses:
 1) huvitegevuses osalemisel 50% lapsevanema poolt makstavast õppetasust;
 2) lasteaia osalustasu tasumisel 60% lapsevanema poolt makstavast summast;
 3) koolis ja lasteaias toitlustamisel 50% lapsevanema poolt makstavast summast, tingimusel, et pere netosissetulek jääb kuni 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära;
 4) koolis ja lasteaias toitlustamisel 100% lastevanema poolt makstavast summast tingimusel, et pere netosissetulek jääb enam kui 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

 (3) Erandjuhtudel võib linnavalitsus määrata toetuse kuni 100% käesoleva paragrahvi lõike 2 alapunktides nimetatud toitlustamise, õppe- või osalustasu määrast. Toetuse määramisel ei pea arvesse võtma pere sissetuleku suurust.

 (4) Linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond võib jätta toetuse määramata:
 1) lapsevanemale, kellel on õigus saada lapsele elatist, kuid pole seda nõudnud;
 2) taotlejale, kes eelnevalt saadud toetust pole kasutanud sihipäraselt;
 3) taotlejale, kes pole kolmel järjestikusel kuul tasunud omapoolset osa makstavast summast.

§ 6.  Toetuse maksmine ja järelevalve

 (1) Arvestatud toetuse summa maksab linnavalitsus viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates taotleja pangakontole või teenuse osutajale. Erandina võib toetuse välja maksta sularahas.

 (2) Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist kontrollib Paide Linnavalitsus.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 määrus nr 22 „Vähekindlustatud perede laste huvitegevuses osalemise, koolis- ja lasteaias toitlustamise ja lastevanemate poolt makstava osalustasu toetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees