Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 80

Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 21.03.2013 nr 5
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lg 44 alusel.

§ 1.  Teenistus- ja välislähetusse saatmine

 (1) Teenistuslähetus on Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja Saku Vallavalitsuse liikme (edaspidi koos nimetatud lähetatav) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise ametikoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise ametikoha asukohta.

 (2) Teenistuslähetusse saadetakse:
 1) Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liige volikogu esimehe või tema asendaja otsuse alusel;
 2) vallavanem volikogu esimehe või tema asendaja otsuse alusel;
 3) Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liige vallavanema või tema asendaja otsuse alusel.

 (3) Välislähetus on lähetus välisriiki. Välislähetusse saadetakse:
 1) volikogu liige volikogu eestseisuse otsuse alusel;
 2) vallavanem volikogu esimehe või tema asendaja otsuse alusel;
 3) vallavalitsuse liige vallavanema või tema asendaja otsuse alusel.

 (4) Lähetusse saatmisel arvestatakse olulisi asjaolusid, mis võivad takistada isikul lähetuses viibida. Isikut, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib teenistuslähetusse saata üksnes tema kirjalikul nõusolekul.

 (5) Lähetuse ajaks säilitatakse vallavanemale ja valitsuse liikmele palk.

 (6) Vallavanem esitab volikogu esimehele lähetustaotluse, milles märgib lähetuse sihtkoha, vastuvõtva asutuse, lähetuse kestuse ning lähetuse ülesande.

§ 2.  Lähetuse vormistamine

 (1) Volikogu liikme ja vallavanema lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

 (2) Vallavalitsuse liikme lähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

 (3) Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

§ 3.  Lähetuskulude hüvitamine ja päevaraha maksmine

 (1) Lähetatava lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse lähetuses viibimise aja eest päevaraha Saku valla eelarves volikogule eraldatud vahenditest, vallavanemale ja vallavalitsuse liikmele eelarves vallavalitsusele eraldatud vahenditest.

 (3) Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta. Välislähetuse päevaraha suuruse määramisel lähtutakse tulumaksuseaduse §-st 13 ja Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees