Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 15

Linnavara eeskiri

Vastu võetud 21.06.2005 nr 20
jõustumine 24.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.200820.01.2008
29.01.200905.02.2009
25.11.201028.11.2010
21.03.2013RT IV, 28.03.2013, 1431.03.2013
23.04.2015RT IV, 02.05.2015, 105.05.2015
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

1. jagu Valitsemise eeskirja eesmärk 

§ 1.   Käesolev “Linnavara eeskiri” (edaspidi Eeskiri) sätestab Narva linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsemise, kasutamise, kasutusse andmise, võõrandamise, koormamise ning käsutamise korra.

§ 2.   Eeskirja kohaldatakse koos vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleeriva kehtiva seadusandluse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega.

2. jagu Linnavara mõiste 

§ 3.   Linnavaraks käesoleva Eeskirja mõistes on Narva linna omandis olevad vallas- ja kinnisasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 4.   Linnavara kasutamisest ja käsutamisest ning kohaliku omavalitsuse struktuuriüksuste tegevusest saadud tulu kuulub linnale, kui seaduse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 5.   Linnale kuuluvad aktsiad või linna omandis olevad äriühingute osad (osakud) on linna omandis olevad vallasasjad ning kuuluvad linnavara hulka. Linnavaraks ei ole äriühingute omandis olev vara.

3. jagu Linna kinnisomand 

§ 6.   Asjaõigus, mille esemeks on kinnisasjad, kuulub linna kinnisomandi hulka.

§ 7.   Linna kinnisomandiks on munitsipaalomandisse kuuluv maa, sellega püsivas ühenduses olevad ehitised ja rajatised, kasvav mets ja maatükiga seonduv asjaõigus.

§ 8.   Linna omandis oleva hoonestusõiguse ning linna kasuks seatud teise isiku kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigusega kohaldatakse kehtiva seadusandluse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide sätteid. Juhul kui teisele isikule kuuluva kinnistu hoonestajaks on Narva linn, otsustab hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise linnavolikogu. Hoonestusõiguse seadmise lepingu allkirjastab linna nimel linnapea

[ - jõust. 05.02.2009]

§ 9.   Linnale kuuluv kinnisvara võib olla piiratud seaduse, kohtuotsuse või tehinguga.

§ 10.   Kinnisasja omandiõigust teostatakse seaduses, Narva linna Põhimääruses, käesolevas Korras ja muudes kohaliku omavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.   Kinnisasja võib anda kasutusse (üürile, rendile, tasuta kasutusse), koormata hoonestusõigusega või võõrandada teisele isikule Narva Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt sätestatud korras.

§ 111.   Otsustuse teisele isikule kuuluva asja kasutamise kohta linna poolt üüri-, rendi- või tasuta kasutamise lepingu tingimustel võtab vastu linnavalitsus. Juhul, kui teisele isikule kuuluva asja kasutamine linna poolt on seotud kasutatava asja olulise parendamisega linna kulul või muude linna varaliste kohustustega, otsustab linna poolt teisele isikule kuuluva asja kasutamise linnavolikogu. Üüri-, rendi- või tasuta kasutamise lepingu allkirjastab linna nimel linnapea või linnavalitsuse poolt volitatud isik.

[ - jõust. 05.02.2009]

4. jagu Linna vallasomand 

§ 12.   Linna vallasomandiks on linna vallasasjad.

§ 13.   Asjaõigus, mille esemeks ei ole kinnisasi või kinnisasja oluline osa või tsiviilkäibes päraldisena kinnisasjaga püsivalt ühendatud, kuulub linna vallasomandi hulka.

§ 14.   Linnale kuuluvad aktsiad, osad (osakud), võlaõigus ja muud eraasjad loetakse linna vallasasjadeks.

§ 15.   Linna vallasomandiks on ka linna teenistujate ametikohustuste tulemusena loodud või linnavara arvel soetatud intellektuaalne omand, samuti informatsioon, mille materiaalne infokandja on linna omandis, või on pärit linna omandis olevast infokandjast ning on seadusevastaselt kopeeritud.

5. jagu Jagamatu vara mõiste 

§ 16.   Jagamatu vara käesoleva valitsemise eeskirja mõistes on asjade kogum, mille ükskõik millise osa eraldamisel muutub ülejäänud osa kasutamine võimatuks või on oluliselt raskendatud.

§ 17.   Jagamatu vara osa eraldamine ning eraldatud osa edasine kasutamine võib toimuda ainult linnavalitsuse õigusakti alusel.

2. peatükk Linnavara valitsemine 

1. jagu Linnavara valitsejad 

§ 18.   Valdus on tegelik võim asja üle, samuti reaalservituudi teostamine.

§ 19.   Linnavara valitsejaks on:

  (1) linnavolikogu ja linnavalitsus;

  (2) kohaliku omavalitsuse struktuuriüksus;

  (3) linna ametiasutused;

  (4) kolmas isik.

§ 20.   Kui linnavara antakse linnavolikogu poolt sätestatud korras, hoonestusõiguse lepinguga, üürilepinguga, rendilepinguga, tasuta kasutamise, hoiulepinguga või mingi muu lepinguga, siis on otseseks linnavara valitsejaks kolmas isik, kaudseks linnavara valitsejaks jääb linnavalitsus, tema struktuuriüksus või linna ametiasutus.

§ 21.   Kolmandaks isikuks võib olla ükskõik milline isik, kellel ei ole keelatud linnavara valitseda.

§ 22.   Linnavara valitsejad on kohustatud tagama nende valitseda oleva linnavara säilimise, vajadusel selle kindlustamise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise ning hoonestusõiguse või kasutusvalduse seadmise, aga ka muud kehtivast seadusandlusest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused.

2. jagu Linnavara valitsemise üleandmine 

§ 23.   Linnavara valitsemise jagamise käesoleva valitsemise eeskirja §-s 19 sätestatud valitsejate vahel kinnitavad kohaliku omavalitsuse organid sõltuvalt vara sihtotstarbest ja selle vajalikkusest nende kohustuste täitmisel.

§ 24.   Otsuse linnavara, sealhulgas linnavara 100% kulumiga, üleandmise kohta ühelt struktuuriüksuselt või linnaasutuselt teisele, võtab vastu linnavalitsus.

[ - jõust. 20.01.2008]

§ 25.   Võõrandamisele kuuluv linnavara, välja arvatud transpordivahendid, kontoritehnika ja inventar, antakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi Linnamajandusamet) bilansile edasiseks võõrandamise protseduuri läbiviimiseks.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 26.   Linnavara antakse ühelt linna ametiasutuselt teisele üle koos linna eelarves antud vara korrashoiuks eraldatud rahaliste vahenditega. Linnavara üleandmine vormistatakse aktiga, milles peavad olema ära näidatud andmed üleandja ja vastuvõtja kohta, üleandmise aeg, andmed vara koosseisu ja bilansilise maksumuse kohta, vara iseloomustavad põhinäitajad, andmed vara korrashoiuga seotud kulude ja linnaeelarves aasta lõpuni vara korrashoiuks eraldatud rahaliste vahendite kohta ning muud vajalikud andmed.

[ - jõust. 05.02.2009]

§ 27.   Kinnisvara üleandmisel lisaks käesoleva valitsemise eeskirja §-s 26 sätestatule kantakse akti andmed vara kuuluvuse, seisukorra ja kasutuse kohta ning märgitakse kinnistusraamatusse vastava kande tegemise vajadus.

§ 28.   Registreerimisele kuuluva vallasvara üleandmisel tehakse vastavasse registrisse märge vara ülemineku kohta. Linnavara üleandmine loetakse toimunuks vastavasse registrisse kande tegemisest.

3. jagu Linnavara arvestus ja linnavara register 

§ 29.   Linnavara arvestusepidamine toimub Raamatupidamise seaduse ja rahandusministri poolt kinnitatud Raamatupidamise arvestuse pidamise üldeeskirja alusel.

§ 30.   Linnavara võetakse arvele linnavara registris. Registri pidamise korra kinnitab linnavolikogu kehtiva seaduse alusel. Linnavara registri pidajaks on Linnamajandusamet.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 31.   Linnavara arvestusepidamine peab tagama:

  (1) ülevaate linnale kuuluvatest asjadest ja asjaõigusest;

  (2) registris olevate andmete vastavuse asjaõiguse tegelikule seisule;

  (3) ülevaate linnavara majandamise tulemustest.

4. jagu Linnavara omandamine 

§ 32.   Linnavara omandatakse tulenevalt linna elanike huvidest.

§ 33.   Linnavara omandamise viisideks on:

  (1) vara ostmine;

  (2) linnale vara pärandamine ja kinkimine;

  (3) vara pärimine;

  (4) riigivara ja riigimaa munitsipaalomandisse võtmine valitsuse poolt kehtestatud korras;

  (5) ehitise kui peremeheta vallasasja hõivamine seaduses sätestatud korras;

  (6) aegumine;

  (7) muud seaduses sätestatud viisid.

§ 34.   Tasu eest linnavara omandamise otsuse võtab vastu:

  (1) linnavolikogu – kinnisvara ja vallasvara suhtes, mille maksumus on 64000 eurot ja üle;

  (2) linnavalitsus – kinnisvara ja vallasvara suhtes, mille maksumus ületab 6400 eurot, kuid ei ületa 64000 eurot;

  (3) linnavalitsuse või linnaasutuse struktuuriüksuse juht tema käsutusse antud vahendite piires, kui vara väärtus ei ületa 6400 eurot ja nimetatud vaha on vaja igapäevase tegevuse tagamiseks.
[ - jõust. 28.11.2010]

§ 35.   Kui asjaga seotud varalised õigused on oluliselt väiksemad kaasnevatest kohustustest võtab linnale tasuta üleantavate asjade ja varaliste kohustuste osas otsuse vastu linnavolikogu. Tasuta üleantava vara hindamise korraldab Linnamajandusamet. Sellise vara valitsejaks on kinkelepingus nimetatud Narva Linnavalitsuse struktuuriüksus või linna ametiasutus. Kui kinke saajaks on Narva linn, määrab vara valitseja linnavalitsus.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 36.   Riigivara üleandmine munitsipaalomandisse toimub kehtiva seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 37.   Otsuse pärimisõiguse ning peremeheta ehitiste hõivamise teel omandatud vara kohta võtab vastu Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

3. peatükk Linnavara kasutamise mõiste ja eesmärk 

§ 38.   Linnavara kasutamine on munitsipaalomandisse kuuluva vara tulutoovate omaduste tarbimine ning linna kasuks seatud reaalservituutide ja koormiste teostamine.

§ 39.   Linnavara kasutatakse:

  (1) avalikuks otstarbeks;

  (2) linna valitsemiseks;

  (3) tulu saamiseks.

§ 40.   Avalikuks otstarbeks kasutatakse linna omandis olevat avalikku asja nagu tänavad, väljakud, pargid, veekogud. Avalikuks otstarbeks kasutatava linnavara sihtotstarbe muutuse või kasutuspiirangute seadmise otsustab linnavolikogu.

1. jagu Linnavara kasutamine linna valitsemiseks 

§ 41.   Linna valitsemiseks kasutatakse linnavolikogu, linnavalitsuse, selle struktuuriüksuste, linna ametiasutuste omandis olevat linnavara, mis on vajalik kohustuste täitmiseks.

§ 42.   Linna valitsemiseks kasutatav vara võib lepingu alusel olla linna valitsemisse mittepuutuva, kuid kohaliku omavalitsuse üksuse kohustusi täitva avalik-õigusliku isiku kasutuses.

§ 43.   Kui vara ei ole vajalik linna valitsemiseks, on linnavara valitseja kohustatud teavitama sellest linnavalitsust.

2. jagu Linnavara kasutamine tulu saamiseks 

§ 44.   Tulu saamiseks kasutatakse linnavara, mida ei vajata avalikuks otstarbeks, linna valitsemiseks ja mis ei kuulu võõrandamisele.

§ 45.   Linnavara võõrandamine tulu saamise eesmärgil toimub vastavalt vara käsutamise korda reguleeriva käesoleva valitsemise eeskirja sätetele ning linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

3. jagu Tulu saamise viisid 

§ 46.   Linn saab tulu linnavara teistele isikutele tasu eest kasutusse andmisest, linnale kuuluvale kinnisasjale linna kasuks servituudi, hoonestusõiguse, reaalkoormatise ja hüpoteegi seadmisest ning linnale kuuluvate osade, aktsiate, sertifikaatide ja muude väärtpaberite eest. Nimetatud tulu kantakse linna eelarvesse.

[ - jõust. 05.02.2009]

§ 47.   Linnavara kasutamine loetakse tulutoovaks ka majandamise negatiivse saldo puhul, kui vara müük on võimatu turu monopoliseerumise, elanikkonna maksujõuetuse või mingil muul põhjusel ning võib suure tõenäosusega tekitada linnale olulise kahju.

4. jagu Linnavara kasutusse andmine 

§ 48.   Narva linna omandis oleva vallasvara ja kinnisvara teisele isikule üürilepingu, rendilepingu või tasuta kasutamise lepingu alusel üleandmise korra sätestab Narva Linnavolikogu.

§ 49.   Linnavara antakse tähtajatult kasutusse (tähtaega ei kehtestata), kui on ilmne, et nimetatud vara võib tulevikus osutuda linnale vajalikuks muuks otstarbeks või on vajadus jätta linnale õigus leping oma äranägemisel lõpetada.

§ 50.   Linnavara ei anta kasutusse juhul, kui see muudab võimatuks või oluliselt raskendab muu linnavara sihipärast kasutamist.

§ 51.   Linnavara kasutusse andmine ei tohi rikkuda seaduses sätestatud ausa konkurentsi põhimõtteid ja viiakse reeglina läbi avaliku enampakkumise (suulise või kirjaliku), piiratud osalejate arvuga enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras.

§ 52.   Linnavara võib üksikutel juhtudel kasutusse anda otsustuskorras linnavolikogu poolt sätestatud korras eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseta.

§ 53.   Vara annab kasutusse vara bilansiline valitseja, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 54.   Vara kasutusse andja peab esitama kasutuslepingu koopiad Linnamajandusametile ning vastavate registrikannete tegemiseks linnavara registrile.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 55.   Linnavara kasutuslepingud kooskõlastatakse Linnamajandusametiga.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 56.   Linnavara kasutusse andmisest saadav tulu kantakse linna eelarvesse.

4. peatükk Linnavara käsutamine 

1. jagu Linnavara käsutamise mõiste 

§ 57.   Linnavara käsutamine on vara omandiõiguse võõrandamine ning vara koormamine hoonestusõiguse, reaalservituudi, ostueesõiguse või kinnisvarapandiga, samuti omandiõiguse lõpetamine muudel seaduses sätestatud alustel nagu vara täielik hävimine või omandiõiguse omandamine teise isiku poolt seoses omandamise aegumisega.

2. jagu Linnavara võõrandamine 

§ 58.   Linnavara võõrandamise korra kehtestab Narva Linnavolikogu.

§ 59.   Linnavara võõrandamine on linnavara müük või selle muul viisil (sealhulgas vahetus) andmine kolmandate isikute omandusse käesolevas eeskirjas kehtestatud tingimustel ja linnavolikogu kehtestatud korras.

[ - jõust. 20.01.2008]

§ 60.   Linnavara võõrandamise eesmärgiks pole mitte alati suurima müügihinna saamine, vaid linna probleemide lahendamine erasektori investeeringute kaasamise ja avaliku huvi tagamise teel (linna elanike huvides).

[ - jõust. 20.01.2008]

§ 61.   Vara tunnistatakse linna valitsemiseks mittevajalikuks vastava linnavara haldaja või Linnamajandusameti spetsialistide ettepanekul.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 62.   Linna valitsemiseks mittevajalikku ja kasutuskõlbmatut vara võib võõrandada tingimusel, et ükski struktuuriüksus või linna ametiasutus ei taotle neile vara üleandmist, välja arvatud juhul, kui vara on ilmselt kasutuskõlbmatu või võõrandamisega viivitamise korral võib vara hävida või muutuda kasutuskõlbmatuks, või vara võõrandamise vajadus tuleneb linnavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse struktuuriüksuse huvidest, kelle valduses võõrandatav vara asub.

[ - jõust. 05.02.2009]

§ 63.   Linnavara võib võõrandada tasu eest või tasuta, avalikul enampakkumisel (suulisel või kirjalikul) või eelläbirääkimistega pakkumisel. Linnavara võib võõrandada muul viisil või otsustuskorras linnavolikogu otsusega.

§ 64.   Eluruumide võõrandamine toimub “Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras” sätestatud tingimustel.

§ 65.   Mitteeluruumide erastamine toimub Mitteeluruumide erastamise seaduses ja “Mitteeluruumide erastamise korras” sätestatud tingimustel.

3. jagu Linnavara koormamine 

§ 66.   Linnavara koormamine käesoleva määruse tähenduses on linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 67.   Linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:

  (1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenev õigus, nõudel ja kasuks;

  (2) see toimub avalikes huvides.

§ 68.   Linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmise otsustab linnavalitsus.Linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmise otsustab linnavalitsus.

§ 69.   Linna omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:

  (1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenev õigus, nõudel ja kasuks;

  (2) see toimub avalikes huvides;

  (3) see seatakse isiku kasuks linnale osutatud eriliste teenete eest.

§ 70.   Linna omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmise otsustab:

  (1) linnavalitsus - kui see toimub Narva linna omandis oleval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või rajatise omaniku kasuks;

  (2) muudel juhtudel - linnavolikogu.

§ 701.   Linna poolt seaduse või tehingu alusel tekkinud ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab:

  (1) linnavolikogu – asjade suhtes, mille ostuhind on 64000 eurot ja enam;
[ - jõust. 28.11.2010]

  (2) linnavalitsus – asjade suhtes, mille ostuhind ei ületa 64000 eurot.

Otsustuses peab olema näidatud ostueesõiguse teostamiseks vajalik finantseerimise allikas.
[ - jõust. 28.11.2010]

§ 702.   Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale toimub linnavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 703.   Reaalkoormatise seadmine Narva linna kasuks toimub vastavate seda valdkonda reguleerivate kohaliku omavalitsuse õigusaktide alusel ja korras.

§ 704.   Narva linna omandis oleva kinnisasja koormamiseks vajaliku asjaõiguslepingu allkirjastab linna nimel linnapea

[ - jõust. 05.02.2009]

5. peatükk Linnavara mittekohane kasutamine 

§ 71.   Linnamajandusametil on õigus mitte lubada linnavara kasutusse andmise või võõrandamise ning hoonestusõiguse seadmise enampakkumisele linnavara mittekohaste kasutajate nimekirja kantud isikuid.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 72.   Linnamajandusametil on õigus tunnistada mittekohaseks kasutajaks:

  (1) linnavara kasutaja, kes linnavara kasutuslepingu kehtivusaja jooksul on korduvalt rikkunud lepingu tingimusi, ei ole õigeaegselt tasunud lepingus ettenähtud makseid ning pärast lepingu lõpetamist ei ole täitnud vara tagastamise kohustust või on jäänud Linnamajandusameti võlgnikuks;

  (2) linnavara kasutaja, kelle süül on hävinud või riknenud kasutusse antud linnavara või halvenenud selle seisukord ning kasutaja ei ole kahju hüvitanud;

  (3) linnavara kasutaja, kes ei ole täitnud või on mittekohaselt täitnud lepingu kehtivusaja jooksul kasutatavasse varasse tehtavaid investeerimiskohustusi, ei ole teostanud teatavaid töid või osutanud vastavat teenust;

  (4) hoonestaja, kes hoonestusõiguse lepingu kehtivusaja jooksul on rikkunud lepingutingimusi;

  (5) linnavara omandaja, kes ei ole täitnud linnavara müügilepingu sõlmimisel võetud kohustusi.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 73.   Linnavara mittekohaste kasutajate nimekirja peab Linnamajandusamet. Nimekiri avaldatakse kohaliku levikuga ajalehes ja linnavalitsuse koduleheküljel www.narva.ee üks kord kvartalis.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 74.   Mittekohaseks kasutajaks tunnistatud isik kustutatakse käesoleva valitsemise eeskirja §-s 71 nimetatud nimekirja kandmise hetkest kümne aasta möödumisel. Mittekohase kasutaja ennetähtaegne nimekirjast kustutamine võib toimuda käesoleva valitsemise eeskirja §-s 72 sätestatud ja mittekohaste kasutajate nimekirja kandmise aluseks olevate rikkumiste heastamisel.

§ 75.   Kasutajat, kes pärast nimekirjast kustutamist tunnistatakse taas mittekohaseks, ei ole lubatud teistkordselt nimekirjast kustutada.

§ 76.   Linnamajandusametil on õigus anda mittekohasele kasutajale kolmekuuline tähtaeg käesoleva valitsemise korra §-s 72 sätestatud rikkumiste heastamiseks.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 77.   Kui rikkumised ei ole nimetatud tähtaja jooksul heastatud, on ALinnamajandusametil õigus taotleda Narva Linnavalitsuselt mittekohase kasutaja kustutamist majandustegevuse registrist.

[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

6. peatükk Linnavara valitsemise eeskirja jõustumine 

§ 78.   Käesolev Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

§ 79. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json