Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 116

Pärnu linna eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 19.06.2007 nr 20
RT IV, 29.12.2011, 31
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2013RT IV, 28.03.2013, 1001.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest kultuuriüritustele ning programmidele (edaspidi kultuuriprojektid) toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on kaasa aidata Pärnus või Pärnuga muul viisil seotud kultuuriprojektide ja -programmide korraldamisele.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  Käesoleva määruse mõistes võivad kultuuriprojektidele toetust taotleda juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

§ 4.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruse sätestatud toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) vastavalt 01. oktoobriks ja 01. veebruariks. Taotluse allkirjastab taotleja esindaja või tema poolt volitatud isik.“
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Toetuse taotluse vormi kinnitab Pärnu linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustab haridus- ja kultuuriosakond kohalikus meedias 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) taotletava toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus;
  3) taotletava toetuse suurus kokku;

  (4) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) kultuuriprojekti kavandatav eelarve koos teiste rahastamisallikate äranäitamisega;
  2) kultuuriprojekti planeeritud toimumise aeg, koht ning kava;
  3) informatsioon taotleja kogemuste kohta kultuuriprojektide korraldamisel.

  (5) Kui taotletav summa algab 6 391.16 eurost, siis lisatakse taotlusele kultuuriprojekti meediaplaan ja tõend Maksu- ja Tolliametist maksuvõlgnevuse puudumise kohta.
(Pärnu Linnavolikogu määrus; 21.10.2010; nr. 38; jõust. 01.01.2011)

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib haridus- ja kultuuriosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused, lõpetatakse taotluse menetlus.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Kui haridus- ja kultuuriosakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

§ 6.   Ekspertkomisjon

  (1) Linnavalitsus moodustab taotlustele arvamuse andmiseks erinevate kultuurivaldkondade esindajatest koosneva 7-9 liikmelise komisjoni.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakond esitab taotlused koos toetuste eraldamise ettepanekutega ekspertkomisjonile arvamuse saamiseks.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

3. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuste eraldamise ja toetuste suuruse otsustab linnavalitsus korraldusega haridus- ja kultuuriosakond ettepanekul hiljemalt 31. märtsiks ja 10. oktoobriks.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Linnavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest isikule, kes ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta § 9 sätestatud aruannet.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakond teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest 10 tööpäeva jooksul käeoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud korralduse vastuvõtmisest.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Kui toetuse saaja teatab, et kultuuriprojekt, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks eraldatud summa linnavalitsusele tagastama. Ärajäänud kultuuriprojekti korraldamiseks eraldatud summa kasutamiseks teiseks sama taotleja poolt korraldatavaks kultuuriprojektiks tuleb esitada uus taotlus ja sõlmida uus leping vastavalt käesolevale korrale.

§ 9.   Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kultuuriprojekti toimumist esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande koos kuludokumentide koopiatega toetuse kasutamise kohta. Toetuse kasutamise aruande vormi kinnitab linnavalitsus.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on haridus- ja kultuuriosakonnale õigus:
[RT IV, 28.03.2013, 10 - jõust. 01.04.2013]
  1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada ajutiselt toetuse väljamaksmine.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json